Detail předmětu

Technika budov I

FA-TB1Ak. rok: 2019/2020

Základní principy technických zařízení, způsob vedení instalací v budovách, principy návrhu hygienických místností, zařizovacích předmětů a instalačních prostor a tras. Odpadové hospodářství budov, zásobování budov vodou, plynem a elektrickou energií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost vytvoření koncepčního návrhu sanitárních a elektrotechnických instalací a jeho koordinace s architektonickým a stavebně-technickým řešením.

Prerekvizity

Schopnost tvorby technické dokumentace, znalosti o stavebních konstrukcích a konstrukčních systémech, znalosti o typologii staveb

Doporučená nebo povinná literatura

Lhotáková:Technická zařízení budov (CS)
Lhotáková,Z.: Technická zařízení budov I (CS)
Příslušné normy a předpisy uváděné ve cvičeních a přednáškách (CS)
Pokorný - Bystřický: Technická zařízení budov (CS)
Kucbel, Fiala, ondroušek: Technické zariaděnia budov II (SK)
Lhotáková Z., trnková K.: Nové trendy v koupelnách (CS)
příslušné předpisy a normy uváděné na cvičeních (CS)
lhotákova Z.,Trnková K.: kuchyně (CS)
firemní literatura (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Obecné teoretické znalosti získané v přednáškách jsou v rámci seminářů aplikovány na konkrétní stavbu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě splnění všech stanovených podmínek:odevzdání seminární práce v požadovaném rozsahu a kvalitě ve stanoveném termínu; minimálně 70-ti procentní účast na seminářích a absolvování dvou kontrol požadované rozpracovanosti seminární práce v určených termínech.
Zkoušky se student může zúčastnit po splnění podmínek pro získání zápočtu. Hodnocení zkoušky sestává z teoretické části, praktické části a bodového ohodnocení práce v seminářích.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
1. Úvod, technické a hygienické místnosti, zařizovací předměty
2. Dešťová a splašková kanalizace, přípojky, způsob vedení instalací
3. Odvodnění střech a zpevněných ploch, využití a likvidace srážkových vod, bazénové hospodářství, sauna
4. Vodovody v budovách-materiály, princip návrhu, vedení instalací v budovách, rozvody pitné, užitkové vody, požární vodovod
5. Příprava TV, zásobování plynem, plynovodní přípojky, domovní plynovod, plynové spotřebiče
6. Elektrické instalace, ochrana budov před účinky blesku, umělé osvětlení

Semináře
1. Úvod, zadání seminární práce, korekce podkladů
2. Hygienické místnosti, sauna
3. Zařizovací předměty, odpadní a připojovací potrubí-řešení půdorysu
4. Odpadní a připojovací potrubí-řešení v rozvinutém řezu
5. Svodné potrubí splaškové kanalizace
6. Vodovod: dešťová kanalizace, návrh retence a vsaku dešťových vod
7. Příprava teplé vody, systém využití srážkové vody
8. Kontrola práce, závěrečná korekce části kanalizace
9. Domovní vodovod, řešení v půdorysu a v řezu
10. Domovní plynovod, půdorys a izometrie
11. Domovní elektroinstalace, koncepční návrh elektrických zařízení
12. Kontrola práce, závěrečná korekce části vodovod a plynovod
13. Návrh hromosvodu, technická zpráva

Cíl

Seznámení studenta se sanitárními a elektrotechnickými instalacemi v budovách, jejich technickými možnostmi, podmínkami pro umístění a vedení v budovách a vazbami na architektonický návrh, stavební konstrukce a dispoziční řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná (kontrolovaná). Ve dvou termínech v průběhu semestru je provedena kontrola splnění požadované rozpracovanosti seminární práce.
Zameškaná výuka je nahrazována formou individuálních konzultací a zadáním individuální práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor