Detail předmětu

Stavební projekt

FA-SPRAk. rok: 2019/2020

Vypracovat projekt stavebního objektu např. podle architektonické studie, popř. individuální zadání (RD s provozovnou, novostavba BD, stavební úpravy většího rozsahu, např. rekonstrukce ). Architektonicko-stavební část: návrh stavby jako celku, volba konstrukce a materiálů, vyřešení konstrukčních detailů.
Specializace: koncept řešení kanalizace, vodovodu, ústředního vytápění, tepelně technické a energetické posouzení, …

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Projekt stavby zadaného stavebního objektu v úrovni projektové dokumentace pro stavební řízení

Prerekvizity

Základní znalosti 1. až 3. ročníku bakalářského stupně studia v oblastech stavitelství, techniky budov a prostředí staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Stavební informační systém ABF: Katalogy stavebních výrobků a materiálů (CS)
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury a stavitelství (CS)
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění (CS)
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální práce se studenty a rozvoj poznatků a informací bude prováděna seminární formou.
Konstrukční řešení stavby při respektování požadavků udržitelného stavění, zásad technického a konstrukčního návrhu, řešení detailů, založení stavby, použité technologie, energetického konceptu, stavební ekologie, …
Součástí seminářů je kritické posuzování návrhů a řešení, diskuse, individuální práce se studenty, rozbor návrhu, alternativní postupy, rozvoj poznatků a informací.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání práce v termínu a požadované kvalitě a rozsahu. Stavební projekt bude odevzdán složený na formát A4 v obálce s klopami, s razítkem a seznamem výkresů, s přiloženou zálohou na CD nosiči formát PDF. Absolvování obhajoby práce, aktivní účast a kontrola rozpracovanosti práce minimálně v 10. týdnech semestru.
Klasifikovaný zápočet, formu stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Výběr zadání, stavební program, architektonický koncept, dispoziční řešení, návrh konstrukčního systému
2. Půdorysy podlaží, výkres skladby nebo tvaru stropu
3. Půdorysy podlaží, založení stavby, osazení objektu do terénu, zjednodušený výpočet základů
4. Půdorysy podlaží, půdorys střechy, popř. krovu
5. Příčný a podélný řez, včetně výpisů skladeb vrstev stěn, podlah a střech
6. Příčný a podélný řez, konstrukční detaily (možnost kreslit rukou)
7. Technické pohledy na všechny fasády, barevné řešení fasády, vložení do fotografie …
8. Koncept řešení domovní kanalizace a vnitřního vodovodu, popis návrhu, půdorysy
9. Energetický koncept, návrh vytápění a větrání budovy, tepelně technické posouzení a energetické hodnocení, popis návrhu, půdorysy
10. Situace, osazení objektu do terénu s vyřešením terénních úprav, napojení objektu na komunikace a inženýrské sítě
11. Obhajoba (kritika) rozpracovaných výkresů z hlediska navržených konstrukcí a materiálů
12. Obhajoba (kritika) rozpracovaných výkresů z hlediska navržených konstrukcí a materiálů
13. Textové přílohy, technické zprávy, výpisy výrobků (klempířské, truhlářské,…)

Cíl

Prověřit komplexní schopnost studenta vypracovat stavební projekt stavebního objektu v přiměřeném rozsahu, podle vhodné architektonické studie, např. z atelieru, individuální zadání, apod. (RD s provozovnou, novostavba BD, stavební úpravy většího rozsahu, např. rekonstrukce )

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v semestrovém cyklu seminární formou, rozhodující je aktivní účast studenta nejméně v 10 seminářích, obhajoba (kritika) rozpracovaných výkresů v 10. a 11. týdnu.
Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný