Detail předmětu

Prostředí staveb II

FA-PR2Ak. rok: 2019/2020

Akustické a světelně-technické atributy ovlivňující exteriérový a interiérový komfort.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Vazba mezi hlukovým zatížením z exterieru a akustickou pohodou v interieru, zásady navrhování tvaru shromažďovacích prostorů,optimální velikost transparentních prvků pro vnitřní světelný a insolační komfort při současné minimalizaci tepelných ztrát.

Prerekvizity

Zásady navrhování stavebních konstrukcí a základní znalosti o fyzikálních vlastnostech stavebních materiálů.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaverka a kol.: Stavební fyzika 1-urbanistická,stavební a prostorová akustika,nakladatelství VUTIUM 1998 (CS)
Rybár,Vaverka a kol.:Denní osvětlení a olunění budov,nakladtelství ERA 2002 (CS)
Václav Syrový:Hudební akustika,nakladatelství Akademie muzických umění v Praze 2003 (CS)
ČSN 730532-Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a souvisíci akustické vlastnosti.Požadavky (CS)
ČSN 730525,ČSN 730526,ČSN 730527:Projektování v oboru prostorové akustiky (CS)
ČSN 730580-1,2,3,4:Denní osvětlení budov (CS)
ČSN 734301:Obytné budovy (CS)
Učební texty lektora

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění podmínek účasti ve cvičení a odevzdání příslušných seminárních prací.Kladné honocení závěrečného testu ve smyslu předem předepsaných kvalitativních podmínek.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Akustika - všeobecné zásady a principy discipliny.
Normativní a předpisové požadavky v ČR a zahraničí.
Akustika urbanistická - šíření akustických vln ve vnějším prostoru, výpočet základních veličin.
Dopravní hluk, jeho členění, základní výpočtové principy, okrajové podmínky, izofonové zpracování úz.celků.
Nejvyšší přípustné hladiny hluku ve vnějším prostoru.
Akustika stavební - stupeň neprůzvučnosti jednoduchých, dvojitých a složených konstrukcí.
Kročejová neprůzvučnost horizontálních konstrukčních prvků.
Návrh a posouzení dělících konstrukčních prvků z hlediska stavební akustiky (nomogramy).
Akustika prostoru - definování návrhu prostoru a jeho parametry.
Zvuková pohltivost, činitelé zvukové pohltivosti a odrazivosti.
Postup při návrhu prostoru z hlediska optimálních parametrů akustické pohody.
Zásady při posuzování prostoru z hlediska denního osvětlení.
Třídy a základní hodnoty pro boční a horní osvětlení, výpočtové metody.
Zastínění stávajícího objektu realizací nové zástavby, základní principy a okrajové podmínky pro zajištění proslunění.

Cíl

Navrhování a posuzování konstrukčních prvků z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Optimální řešení tvaru a materiálového pojednání kulturních prostorů ve vztahu k jejich využití.Zásady dispozičního uspořádání a velikosti transparentních prvků pro zajištění požadovaného světelného a insolačního komfortu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola účasti ve cvičeních, odevzdání všech seminárních prací, individuelní projednání zameškané výuky po dohodě se studenty.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor