Detail předmětu

Urbanismus IV - Urbanistická kompozice

FA-URKAk. rok: 2019/2020

Předmět "Urbanistická kompozice" navazuje na předchozí urbanistické předměty, které se vedle vývoje urbanistické struktury zabývají funkčními, provozními a prostorovými vztahy jednotlivých prvků a celé struktury. Předmět se zabývá kompozicí urbánní struktury v různých měřítcích - od celku po detail a také pojetím a tvorbou městského prostředí. Jsou rozebírány zásady prostorového utváření a jejich využitelnost v současném moderním městě. Část přednášek a cvičení je věnována základům zahradní tvorby, zásadám formování městské zeleně a obecně problematice utváření přírodního prostředí sídel.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se zásadami a principy prostorového utváření sídel. Budou rovněž znát a schopni aplikovat zásady utváření městské zeleně. Vědomosti a praktické schopnosti společně s dalšími informacemi získanými v souvisejících urbanistických předmětech mohou studenti uplatnit při vedení multidisciplinárních týmů odborníků při zpracovávání urbanistických studií a územní dokumentace.

Prerekvizity

Źádoucí jsou elementární znalosti z kompozice. Nezbytné jsou rovněž znalosti z dějin architektury a urbanismu a ze základů architektonického a urbanistického navrhování. Student by měl mít výtvarný talent a prostorovou představivost.

Doporučená nebo povinná literatura

Sitte, C.: Stavba měst podle uměleckých zásad, Nakladatelství ARCH1995 (CS)
Hexner, M., Novák, J.: Urbanistická kompozice, Vydavatelství ČVUT, 1996, (CS)
Jacobsová, J. :Smrt a život amerických velkoměst, Odeon, 1975 (CS)
Lynch, K.: The Image of The City – Obraz města, BOVA, POLYGON, Praha 2004 (EN)
Meduna, V.: Urbanistická kompozice, VUT Brno,1981 (CS)
English Partnership/The Housing Corporation: Urban Design Compendium. London 2004 (EN)
English Partnership/The Housing Corporation: Urban Design Compendium 2. London 2006 (EN)
Gehl, J.: Život mezi budovami, Nadace Partnerství, 1996 (CS)
Krier, L.: Architektura, volba nebo osud, Academia 2001 (EN)
Boeminghaus, D.: Fusgängerzonen, Karl Krämer Verlag Stuttgart, 1992 (DE)
Norberg-Schulz, C.: Genius Loci, Odeon, 1994 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení navazují na systém přednášek. Další konkrétní metody vyučování a způsobu výuky budou upřesněny vyučujícím.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen v případě odevzdání závěrečného elaborátu v příslušné úrovni a stanoveném termínu. Zkouška je písemná a je třeba získat min. polovinu dosažitelných bodů. Druhou polovinu hodnocení předmětu tvoří body za cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Temata:
- Sídlo a jeho kompozice, kompoziční měřítka. Utváření městského prostředí. Funkční, provozní a prostorové vazby.
- Principy a historické přístupy ke kompozici a tvorbě městského prostředí
- Metody hodnocení a vnímání urbánního prostředí.
- Urbanistická kompozice I, zásady prostorového utváření města.
- Urbanistická kompozice II, zásady, principy a jejich aplikace.
- Kompozice a prostředí vybraných měst I.
- Kompozice a prostředí vybraných měst II.
- Pěší pohyb ve městě
- Veřejné prostory a jejich význam
- Historický vývoj městských zahrad
- Vznik, vývoj a význam městského parku a zeleně
- Uplatnění přírodních složek v sídlech. Udržitelný rozvoj sídel
- Krajina, krajinná kompozice a krajinný ráz

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty vnímat a pracovat s urbanistickou kompozicí a seznámit je s principy tvorby městského prostředí. Jsou seznamováni se zásadami prostorového utváření a jejich využitelností v současném městě. Cílem druhé části je seznámení studentů se zahradní tvorbou, přírodním prostředím sídel a zásadami jeho utváření. Předmět slouží jako podklad pro atelierovou tvorbu a následnou praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nezbytná je průběžná kontrola rozpracovanosti cvičení. Podkladem pro hodnocení je výsledný elaborát ze cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný