Detail předmětu

Nosné konstrukce III

FA-NK3Ak. rok: 2019/2020

Podstata, vývoj a význam betonových konstrukcí a jejich životnost. Složky betonu a jejich vliv na jeho vlastnosti, výztuž do betonu. Konstrukční vlastnosti a objemové změny betonu. Beton prostý, beton slabě vyztužený
Základní principy navrhování. Mezní stavy porušení a použitelnosti, dimenzování železobetonových prvků.
Železobetonové prvky prutové - nosníkové desky, žebra, překlady, průvlaky, sloupy. Železobetonové prvky plošné - desky obousměrně vyztužené, stěny
Předpjatý beton, technologie výroby, jeho podstata, druhy a využití
Montované konstrukce, typy dílců, skladba a detaily spojení
Konstrukční uspořádání nosných železobetonových konstrukcí budov, prostorová skladba vícepodlažních konstrukcí. Dilatační celky a spáry. Typy nízkopodlažních, výškových, halových a zvláštních objektů, jejich prostorové uspořádání a problematika jejich prostorové tuhosti. Příklady realizovaných železobetonových konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Podstata betonu, jeho chování pod zatížením, navrhování, vyztužování, návrh a vhodnost užití konstrukčních prvků, nosné konstrukce patrových objektů, zajištění tuhosti, konstrukce předpjaté, montované a velkorozponové.

Prerekvizity

Základní znalosti z oboru pružnosti a pevnosti, stavební mechaniky.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN 73 0031 (730031) Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet (CS)
Procházka, J., Bradáč, J., Krátký, J., Filipová, J., Hanzlová, H.: Betonové konstrukce, Příklady a navrhování podle Eurocode 2. Procon Praha, 1999 (CS)
Lavický, M. a kol.: Betonové konstrukce. Přehled teorie a příklady výpočtu prvků, VUT Brno, 2000 (SK)
ČSN 73 1001 (731001) Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy (CS)
ČSN 73 1002 (731002) Pilotové základy (CS)
ČSN P ENV 1996 (731101) Navrhování zděných konstrukcí. (CS)
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělování zápočtů - účast ve výuce, vypracování a odevzdání semestrální práce v termínu, test
Zkouška písemná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vývoj betonových konstrukcí, vlastnosti betonu, betonová směs, výztužná ocel, podstata železového betonu.
Rozdělení betonových konstrukcí, zásady navrhování podle metody mezních stavů.
Navrhování dle mezních stavů I(tah, tlak, ohyb, smyk, kroucení).
Mezní stav II( deformace, trhliny).
Prvky tyčové – trám, průvlak, sloup.
Prvky plošné – desky, stěny, stěnové nosníky.
Železobetonové monolitické rámové konstrukce, stropy žebrové, žebírkové, roštové. kazetové a bodově podepřené.
Montované konstrukce betonové – typy, statické působení, dílce a prostorová tuhost.
Prostorová tuhost betonových konstrukcí.
Betonové velkorozponové konstrukce – příklady realizací.
Konstrukce z předpjatého betonu – podstata, výhody, dělení.

Cíl

Schopnost získat základní znalosti navrhování a statického řešení betonových konstrukcí ve smyslu obecně platných předpisů a zásad.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka probíhá na seminářích. Pravidelně se kontroluje průběh práce v semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning