Detail předmětu

Nosné konstrukce II

FA-NK2Ak. rok: 2019/2020

Vývoj a význam zděných konstrukcí, trvanlivost zdiva. Vlastnosti zdiva, základy navrhování zděných konstrukcí. Mezní stavy únosnosti. Mezní stavy použitelnosti. Konstrukční systémy zděných staveb. Vrstvené zdivo.
Konstrukce kamenné, hliněné.
Vznik a vlastnosti zemin, voda v zemině. Klasifikace zemin. Vlastnosti zemin při zatěžování, konsolidace zemin. Napětí od přitížení.
Metodika mezních stavů, geotechnické kategorie. Mezní stavy únosnosti a sedání základové půdy. Časový průběh sedání. Stabilita svahů. Zemní tlaky.
Zakládání staveb. Základy plošné, patky, pasy, desky. Návrh a posouzení plošných základů. Základy hlubinné - rozdělení prvků. Kesony a studny. Piloty - rozdělení. Stavební jámy. Opěrné zdi. Ochrana základové půdy, zlepšování vlastností zemin.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osvojení základních znalostí v oboru geotechniky nutných pro návrh nosné konstrukce v daných geologických podmínkách staveniště.

Prerekvizity

Základní znalosti z oboru pružnost a pevnost, stavební mechanika

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN ENV 1992 (731201) navrhování betonových konstrukcí (CS)
Pume, D., Košatka, P.: Betonové konstrukce 20, Zděné konstrukce, Navrhování podle Eurokódu 6, I. a II. díl. Vydavatelství ČVUT 1998 (CS)
Hulla, J., Turček, P.: Zakladanie stavieb. Vydavatelstvo Jaga group Bratislava 1998 (CS)
ČSN EN 1990 (710002) Eurokod: Zásady navrhování konstrukcí (CS)
CIOS Osenice: Obvodové vrstvené stěny, ZIP 01/96 (CS)
Lavický, M. a kol.:Betonovoé konstrukce, VUT Brno, 2000 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělování zápočtů - vypracování a odevzdání semestrální práce v termínu, test, účast ve cvičeních
Zkouška písemná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zděné konstrukce, vlastnosti zdiva, vývoj zděných konstrukcí.
Zásady dimenzování podle mezních stavů.
Konstrukce zděných staveb tradičních, konstrukce kamenné a hliněné, zásady statického řešení.
Konstrukce zděných staveb novodobých.
Vyztužené zdivo, výplně skeletových konstrukcí.
Interakce podloží s nosnou konstrukcí stavby, vlastnosti zemin, druhy základových půd. Geologické podmínky a geotechnické kategorie, podzemní voda, metodika mezních stavů.
Únosnost a sedání základové půdy.
Návrh a posouzení plošných základů – patky, pasy, rošty, desky.
Základové konstrukce hlubinné.
Zemní tlaky, opěrné stěny, pilotové a podzemní stěny
Stavební jáma, gabiony.

Cíl

Osvojení základních znalostí v oboru zděných konstrukcí nutných pro návrh nové zděné nosné konstrukce nebo pro zásah do konstrukce stávající.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky nepovinné, semináře povinné, pravidelně se kontroluje prezence a průběh práce na zadaných úkolech v semestru. Náhrada zameškané výuky s jinou skupinou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning