Detail předmětu

Nosné konstrukce I

FA-NK1Ak. rok: 2019/2020

Principy a zásady spolehlivosti konstrukcí, výpočet podle mezních stavů.
Kovové a dřevěné konstrukce. Vývoj a význam ocelových a dřevěných konstrukcí ve stavebnictví a jejich životnost.
Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových a dřevěných nosných konstrukcí.
Vlastnosti oceli, dřeva.
Metody výpočtu nosných průřezů spolu s konstrukčním řešením nosného systému.
Sortiment konstrukčních prvků.
Spoje kovových a dřevěných konstrukcí.
Výchozí hlediska při navrhování nosných konstrukcí budov.
Konstrukční uspořádání kovových a dřevěných objektů, zavětrování.
Příklady realizovaných kovových a dřevěných konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupní znalost spočívá v pochopení chování konstrukce navržené v oceli a dřevě , jako výchozího nástroje při volbě vhodného konstrukčního systému ve vazbě na konkrétní materiál.

Prerekvizity

Základní znalosti z teorie navrhování konstrukcí – stavební mechanika a teorie pružnosti a pevnosti - znalost vyhodnocení vnitřních sil, základní případy namáhání.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí (CS)
Petříčková, M. : Ocelové nosné konstrukce, předběžný návrh pro architekty, CERM, Brno, 2001 (CS)
Lorenz, K., Kalousek, J., Vítová, M.: Navrhování nosných konstrukcí. Vydavatelství ČVUT, 1998 (CS)
Petříčková, M.:Přednáškové prezentace. VUT FA. Brno. 2007 (CS)
Studnička, Macháček, Votlučka : Ocelové konstrukce 20, skriptum, ČVUT Praha, 1997 (CS)
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí (CS)
Petříčková, M.: E-learningový kurz Nosné konstrukce I, projekt FRVŠ (CS)
Kuklík. P.: Navrhování dřevěných konstrukcí, Praha,1997 (CS)
ČSN P ENV 1995-1-1 (73 1701) Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (CS)
Kuklík, P., Studnička, J.,: Dřevěné a kovové konstrukce, Informatorim , Praha , 2006 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky k udělení zápočtu spočívají v aktivním absolvování výuky a vypracování projektů. K získání zápočtu je nezbytné odevzdat vypracovaný projekt v zadaném termínu. Zkouška je písemná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Materiál a sortiment ocelových konstrukčních prvků, vlastnosti, použití, koroze.
2.Vývoj kovových konstrukčních systémů, architektonické použití.
3.Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metody mezních stavů.
4.Ocelové tažené prvky, ohyb nosníků, klopení, vzpěrná únosnost tlačených prutů.
5.Konstrukční systémy ocelových vícepodlažních budov, prostorová tuhost, ztužidla,
6.Stropní konstrukce, sloupy, patky a kotvení – příklady realizací.
7..Halové ocelové konstrukce – skladba, dispoziční řešení, příčné vazby, střešní konstrukce, prostorová tuhost – příklady realizací.
8.Velkorozponová kovová zastřešení – zásady uspořádání, konstrukční řešení – příklady použití.
9.Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Mezní stavy dřevěných konstrukcí.
10.Základní způsoby namáhání dřevěných konstrukcí, spojovací prostředky dřevěných konstrukcí.
11.Nosné konstrukce dřevostaveb
12.Rovinné plnostěnné a příhradové dřevěné konstrukce.
13.Konstrukce prostorového typu.

Cíl

Schopnost získat základní znalosti navrhování a statického řešení ocelových a dřevěných konstrukcí ve smyslu obecně platných předpisů a zásad.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanou výukou je seminář. Student je povinen absolvovat semináře. Na seminářích je znalost prověřována testy a zadanými pracemi, které musí student správně vypracovat.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor