Detail předmětu

Základy architektonického navrhování

FA-ZANAk. rok: 2019/2020

Přípravná disciplina architektonické tvorby, jejíž cílem je seznámení s prostorovou, hmotovou a tvarovou stránkou podstaty architektonického díla a s metodou architektonického koncipování. Začínajícím architektům je v tomto předmětu umožněno , aby se už od samého začátku ocitli v atmosféře profesionální kreativity, soutěživosti a postupně rozšiřovali své vědomosti a zdokonalovali své dovednosti v navazujících atelierech architektonické tvorby.Získané návyky by pak měly zcela přirozeně vést v budoucnosti k architektově bytostné potřebě hledání nikoliv pouze jediného, nýbrž optimálního řešení, vzniklého srovnáváním alternativního přístupu k architektonické úvaze v celé její složitosti filozofické, funkční, technické i ekonomické.

Výsledky učení předmětu

Připravenost pro vlastní tvorbu a jeji prezentaci.

Prerekvizity

Teoretická a praktická schopnost a znalost problematiky potřebné pro vlastní architektonickou tvorbu.

Doporučená nebo povinná literatura

ENGEL, H. - Structure Systems (EN)
NEUFERT, E. - Bauentwurfstlehre (DE)
DRAPAL, J. - Architektonická kompozice I., úvod do projektování (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání grafického elaborátu a struktivního modelu. Bodové hodnocení dle v zadáni vypsaných kriterii:
- úplnost a úroveň splnění podmínek zadání
- architektonická koncepce a její přiměřenost danému místu
- struktivnost řešení
- technická správnost detailu a soulad s celkovou koncepci
- grafická úroveň studie
- rozsah práce

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zadání úkolu
Vyhledávání tématu
Analýza úkolu a studium odborné literatury
Přeměna tématu v námět
Přeměna námětu v motiv
Klauzurní práce
Rozprava nad klauzurními pracemi
Variantní hledání optimálního řešení
Výběr optimálního řešení
Alternativní grafické postupy
Grafické provedení
Struktivní model

Cíl

Seznámení s prostorovou, hmotovou a tvarovou stránkou podstaty architektonického díla a s metodou architektonického koncipování. Vlastní návrh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžné individuální konzultace, klauzurní práce. Doplnění zameškaného v plném rozsahu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný