Detail předmětu

Geografické informační systémy

ÚSI-2IDGSAk. rok: 2018/2019

Studenti se seznámí se základními principy GIS (Geografické informační systémy), s problematikou ukládání a zpracovávání informací o objektech definovaných svou zeměpisnou polohou a generováním elektronických map. Dále se předmět zaměří na řešení základů topologie a počítačového modelování, které se využijí v návrhu struktury databáze konkrétního GIS systému. Velmi rozsáhlou kapitolou GIS je modelování různých geoobjektů do vektorové a rastrové reprezentace. Významnou částí vytváření GIS systémů je provádění různě zaměřených průzkumů v terénu, kde studenti využijí získané vědomosti o základech měření zeměpisné polohy a navigace. V druhé polovině předmětu se přednášky zaměří na analýzu uložených dat a zpracovávání expertních výstupů (statistiky, mapy). V praktických cvičeních předmětu se studenti seznámí se dvěma současnými GIS systémy a budou mít možnost s nimi experimentovat.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí teoretickým základům GIS systémů a v počítačových cvičeních předmětu se studenti prakticky seznámí se systémy ArcView a Grass. Po absolvování předmětu budou schopni navrhovat vlastní GIS systémy.

Prerekvizity

Základy teorie modelování a simulace systémů. Databázové systémy. Informační systémy.

Doporučená nebo povinná literatura

Hrubý, M: Geografické informační systémy, studijní opora, FIT VUT v Brně
Tuček, J.: Geografické informační systémy, Computer Press, 1998
Davis, E.D.: GIS pro každého - Vytváříme mapy na počítači, Computer Press, 2001

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Kontrolovanou výukou jsou projekt, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky GIS.
2. Struktura a funkce GIS.
3. Modelování geografických objektů.
4. Reprezentace prostorových objektů pro uložení v databázi.
5. Databázové systémy pro GIS.
6. Činnosti v rámci typického GIS projektu.
7. Pořizování geografických dat.
8. Zpracování a vizualizace geografických dat.
9. GIS programy ArcView a Grass.
10. Vytváření uživatelských map.
11. Technické prostředky pro GIS. Provozování a údržba GIS.
12. Navigace v terénu.
13. Aplikace GIS v průmyslu, administrativě a přírodních vědách.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy GIS a připravit je prakticky pro práci s těmito systémy, což zahrnuje jejich návrh, vytváření, pořizování a analýzu geografických dat a uplatňování geografických počítačových aplikací v průmyslu, vědě a obchodu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RIS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning