Detail předmětu

Economy of Electrical Power Engineering

FEKT-MPA-EELAk. rok: 2020/2021

Hlavním cílem předmětu je navázat na informace a znalosti, které studenti získali v rámci bakalářského studia v předmětu Ekonomika a ekologie elektroenergetiky a plynule pokračovat v problematice ekonomické efektivnosti v energetických soustavách, optimalizace provozu energetických soustav a trhu a obchodování s elektrickou energií. Předmět Ekonomika elektroenergetiky je předmět povinný, protože znalosti a pochopení souvislostí mezi elektroenergetikou a ekonomikou patří do základního portfolia znalostí inženýra a absolventa Ústavu elektrotechniky.

V předmětu je kladen důraz jednak na porozumění obsáhlého teoretického základu problematiky ekonomiky v elektroenergetice, tak na řešení praktických příkladů a úloh demonstrujících závislosti a případové studie, které napomáhají k lepšímu pochopení vysvětlované látky. Součástí předmětu jsou kromě numerických cvičení i cvičení počítačová, kde se studenti seznámí s možností řešení řady úloh pomocí moderních matematických a vědeckých softwarových nástrojů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia předmětu není plnohodnotný ekonom popřípadě projektový manažer v oboru elektro. Po absolvování předmětu patrně nebude student schopen provádět rozsáhlé a komplexní ekonomické analýzy trhu s elektrickou energií a energetického provozu. Absolvent předmětu však bude schopen k technické části projektu elektrotechnického respektive elektroenergetického charakteru vypracovat i část ekonomickou obsahující základní hodnocení ekonomické efektivnosti projektu a návratnosti investice a dále bude schopen vysvětlit a zodpovědět následující otázky:

- Co charakterizují náklady na ztráty výkonu a na ztráty elektrické energie?
- Co představují náklady na výkon a na energii?
- V čem spočívá problematika volby vhodného průřezu vedení?
- Co je to hospodárný průřez vedení?
- Jaký mají význam náklady transformátorů?
- Co je to hospodárné zatížení transformátorů?
- Jaké se používají metody pro optimalizaci provozu elektrizačních soustav?
- Čím je tvořena cena elektrické energie?
- Jako existují metody pro tvorbu cen elektrické energie, a jaká metoda je aplikována v ČR?
- Jaké jsou metody podpory OZE, jaký je jejich princip, výhody nevýhody?
- Jak je realizován obchod s elektrickou energií?
- apod.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a znalosti z předmětu BEEE.

Doporučená nebo povinná literatura

HUMPHREYS, K. K.: Jelen's Cost and Optimatization Engineering,McGraw Hill, 1990 (EN)
STOFT, Stewen. Power System Economics : Designing Markets for Electricity. Stamatios V. Kartalopoulos. 1st edition. New Jersey, USA : IEEE Press, 2002. 468 s. ISBN 0-471-15040-1. (EN)
MUNASINGHE, Mohan. The Economics of Power System Reliability and Planning : Theory and Case Study. 1st edition. Washington D.C., USA : [s.n.], 1979. 623 s. ISBN 0-8018-2276-9. (EN)
ROBINSON, D.J.: The Energy Economy: Practical Insight to Public Policy and Current Affairs, ISBN 9781137469274, 2015, Palgrave Macmillan S (EN)
BP: Energy Outlook, BP, online, 2018, URL: (EN)
THUMANN ALBERT, NIEHUS TERRY a YOUNGER WILLIAM J. Energy Economics. Handbook of Energy Audits. 9th Edition. Fairmont Press, 2013, s. 1-1. ISBN 9780881736854. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Přednášky jsou vedeny způsobem výkladu a diskuze o dané problematice dle osnovy. Pro zpestření a zkvalitnění výuky jsou některé přednášky přednášeny zvaným odborníkem z praxe. Na tyto přednášky jsou studenti včas upozorněni a je na nich kontrolována prezence, která slouží jako podklad k celkovému hodnocení předmětu a případné licitaci bodů.

Cvičení slouží k praktickému procvičení zejména početních dovedností a problematiky vysvětlené na přednáškách. Na cvičeních je problematika dále rozebírána a diskutována.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu se skládá z těchto částí:

- Hodnocení cvičení formou zápočtových testů popřípadě semestrálního projektu.
- Hodnocení počítačových cvičení, kde student vypracuje zadané úlohy.
- Hodnocení závěrečného zkouškového testu.
- Hodnocení aktivity studenta. Jedná se o bonusové body za dobrovolné samostatné a aktivní řešení zadaných příkladů apod. Udílení bonusových bodů je zcela subjektivní a v kompetenci vyučujících předmětu.

Poměr bodů z jednotlivých částí výuky a podmínky získání zápočtu a zkoušky jsou upřesněny vyučujícím na začátku semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Úvod a organizace předmětu, opakování problematiky finanční matematiky, vstupní test!
2. Náklady v elektroenergetice, náklady na ztráty, náklady na výkon a na energii
3. Náklady vedení - volba vhodného průřezu vedení, hospodárný průřez vedení
4. Náklady transformátorů - hospodárné zatížení transformátoru, skupinový chod transformátorů
5. Hospodárné rozdělení výroby a zatížení elektrických sítí
6. Výpočet a oceňování přírůstku ztrát a spotřeby elektřiny
7. Optimalizace provozu energetických soustav
8. Úvod do problematiky financí a účetnictví v elektroenergetice (zvaná přednáška)
9. Základní metody a postupy v ekonomice elektroenergetiky (zvaná přednáška)
10. Ekonomická efektivnost v energetických soustavách, vliv environmentálních požadavků na ekonomickou efektivnost projektů v energetice.
11. Trh a obchodování s elektrickou energií
12. Obchodování s elektrickou energií a emisními povolenkami (zvaná přednáška)
13. Obchodování s elektrickou energií, regulace (zvaná přednáška)

Osnova cvičení odborného základu:
1. Opakování problematiky finanční matematiky
2. Náklady v elektroenergetice
3. Měrné náklady na ztráty, výkon a energii
4. Náklady vedení
5. Náklady transformátorů
6. Zápočtový test 1
7. Ekonomická efektivnost v energetických soustavách
8. Hospodárné rozdělení výroby a zatížení elektrických sítí
9. Výpočet a oceňování přírůstku ztrát a spotřeby elektřiny
10. Trh s elektrickou energií, tvorba cen, regulace
11. Zápočtový test 2

Osnova počítačových cvičení:
12. Využití softwarových nástrojů při řešení úloh z ekonomiky v elektroenergetice
13. Využití softwarových nástrojů při řešení optimalizace provozu energetických soustav.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními a přímými souvislostmi a závislostmi mezi problémy a tématy ryze technického charakteru z oblasti elektroenergetiky a mezi ekonomickými aspekty řešené problematiky. Cílem předmětu je dokázat studentům a přimět studenty, aby pochopily, že elektroenergetika a ekonomika jsou spojené nádoby a že pochopení tohoto spojení je nutnou součástí znalostí každého inženýra a absolventa oboru Elektroenergetika.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky z předmětu jsou nepovinné, avšak jejich návštěva je doporučována. Na přednáškách je zcela vysvětlena zkoušená problematika a studenti jsou upozorněni na řadu klíčových a kolizních otázek a úloh. U přednášek odborníků z praxe je kontrolována prezence, která slouží jako podklad k celkovému hodnocení předmětu a případné licitaci bodů.

Počítačová cvičení a cvičení odborného základu jsou nepovinná. Povinné je však vypracování případných samostatných zadaných úloh popřípadě projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-EEN magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program MPA-EAK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor