Detail předmětu

Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí

FAST-CW015Ak. rok: 2018/2019

Beton jako konstrukční materiál, primární a sekundární doprava čerstvého betonu, bednění betonových a železobetonových konstrukcí, vyztužování a betonáž, zásady montáže objektů z železobetonových prvků, rekonstrukce a sanace betonovych konstrukcí, kontroly jakosti.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti aktuální terminologie, výrobních a manipulačních postupů a zákonitosti specifikace čerstvého betonu. Porozumí různým druhům bednění a bednících systémů jako základním předpokladům pro volbu optimálního typu bednění při realizaci nebo rekonstrukci staveb. Dokáží provést technickoekonomickou rozvahu nákladů na bednění s nalezením finančně nejvýhodnější varianty pronájmu bednění. Získají přehled o výrobních postupech samotné železobetonové konstrukce z hlediska bednících, armovacích i betonářských prací. Naučí se specifické postupy provádění betonáží za zvláštních podmínek. Získají základní přehled o možnostech sanací betonových konstrukcí.

Prerekvizity

Základy statického řešení betonových konstrukcí, stavební mechanika, zkoušení vlastností čerstvého i ztvrdlého betonu.

Korekvizity

Časová analýza a optimalizace časového postupu prací, využití počítačové podpory v přípravě a realizaci staveb.

Doporučené volitelné složky programu

Dobrovolná účast na nepovinných seminářích souvisejících s předmětem, využití možností absolvovat příbuzné kurzy z cyklu celoživotního vzdělávání, spolupráce na projektech v přípravě staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je přednáška s výkladem základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení formou prezentací s praktickými ukázkami a upozorněním na kritická místa. Navazující cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou práce na individuálním projektu pod metodickým vedením vedoucího cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu spočívá v získání zápočtu a složení zkoušky. Základním předpokladem udělení zápočtu je aktivní účast studenta na práci ve cvičeních, tzn. pravidelná docházka s maximálně 1 povolenou absencí a řádné zpracování požadovaných výstupů v rámci individuálního zadání. Požadovanými výstupy jsou analýza nákladů na bednění na konkrétní konstrukci, technologický předpis monolitické konstrukce, projekt bednění s využitím dostupných softwarových produktů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Terminologie, výrobní a manipulační postupy, charakteristické vlastnosti čerstvého betonu.
2. Bednění, technologické postupy.
3. Vyztužování, ukládání čerstvého betonu do bednění, zhutňování.
4. Masivní konstrukce, betonování za zvláštních podmínek, kontrola jakosti.
5. Montované konstrukce, montážní postupy, fixace, kontrola jakosti.
6. Způsoby sanací a rekonstrukcí betonových konstrukcí, diagnostika.
7. Druhy povrchu betonových konstrukcí a způsoby jejich sanací.
8. Statické sanace.

Cíl

Seznámit studenta s technologií betonu, železobetonových konstrukcí a užití železobetonových prvků v montovaných konstrukcích, jejich rekonstrukcemi a sanacemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Terminologie, výrobní a manipulační postupy, charakteristické vlastnosti čerstvého betonu.
2. Bednění, technologické postupy.
3. Vyztužování, ukládání čerstvého betonu do bednění, zhutňování.
4. Masivní konstrukce, betonování za zvláštních podmínek, kontrola jakosti.
5. Montované konstrukce, montážní postupy, fixace, kontrola jakosti.
6. Způsoby sanací a rekonstrukcí betonových konstrukcí, diagnostika.
7. Druhy povrchu betonových konstrukcí a způsoby jejich sanací.
8. Statické sanace.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s programem cvičení, podmínky a požadavky pro udělení zápočtu, individuální zadání monolitické konstrukce pro cvičení celého semestru
2. Zadání, obsah a struktura technologického předpisu pro zadanou monolitickou konstrukci – hlavní výstup ze cvičení, zpracováváno a konzultováno průběžně po dobu celého semestru, doplňováno přílohami zpracovávanými v následujících cvičeních
3. Výpočet doby zrání betonu pro odbednění, časový plán, kontrolní a zkušební plán – vše pro zadanou monolitickou konstrukci jako součást technologického předpisu
4. Projekt bednění zadané konstrukce zpracovaný ručně nebo s využitím dostupného programového vybavení – půdorys, charakteristické řezy, detaily, výpis prvků
5. Technologicko-ekonomická studie s cílem nalezení nejúspornější varianty z hlediska nákladů na beton, mzdy a bednění
6. Individuální zadání příkladu sanace železobetonové konstrukce – např. zesílení nosníku, návrh řešení, výpočet.
7. Vyhodnocení a kontrola zadaných úkolů z 6. cvičení
8. Zhodnocení zadaných úkolů, obhajoba navržených řešení.