Detail předmětu

Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 1

FAST-CW014Ak. rok: 2018/2019

Modelování procesu výstavby v závislosti na druhu a parametrech stavby a aplikovaném software. Využití programu CONTEC a stavebně technologických síťových grafů. Agregace a převod rozpočtu a výrobní kalkulace zakázky podle technologické dělby práce do prostředí programu síťového plánování. Modifikace a tvorba typových síťových grafů z oblastí pozemních staveb, inženýrských sítí a komunikací. Řízení jakosti a možnost automatizovaně vytvářet kontrolní a zkušební plány. Tvorba environmentálních plánů ochrany životního prostředí. Efektivní tvorba plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na stavebně technologický model stavby. Užití systému MS-Project včetně využití datových souborů kalkulací ze systému RTS BUILDpower a jeho harmonogramu pro plánování a řízení výstavby objektů pozemních staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Po ukončení výuky jsou studenti schopni efektivně využívat data z položkového rozpočtu v dalších procesech přípravy staveb. Rozumí modelování stavebních procesů, dokáží údaje ze systémů pro rozpočty a kalkulace využít pro automatizovaný přenos do systémů pro časové plánování. Umí vytvořit stavebně technologický síťový graf obsahově i objemově propojený se zdrojovým rozpočtem s respektováním příslušných návazností. Dokončený model zvládnou využít v rámci předvýrobní i výrobní přípravy staveb, ale také při sledování průběhu realizace díla. Jsou schopni přenášet data z programů CONTEC a BULDpower do Microsoft Project a zde vytvořit vlastní technologický normál jako základní dokument časové analýzy stavby.

Prerekvizity

Znalosti z navrhování a technologie staveb na úrovni bakalářského studia. Znalost práce s kancelářskými aplikacemi výrobce Microsoft.

Korekvizity

Zvyšování odbornosti v oblasti stavebních technologií a přípravě a realizaci staveb.

Doporučené volitelné složky programu

Dobrovolná účast na nepovinných seminářích souvisejících s předmětem, využití možností absolvovat příbuzné kurzy z cyklu celoživotního vzdělávání, spolupráce na projektech v přípravě staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je přednáška s výkladem základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení formou prezentací s praktickými ukázkami a upozorněním na kritická místa. Navazující cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou práce na individuálním projektu pod metodickým vedením vedoucího cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu spočívá v získání zápočtu. Základním předpokladem udělení zápočtu je aktivní účast studenta na práci ve cvičeních, tzn. pravidelná docházka s maximálně 1 povolenou absencí a úspěch v řešení zadaných úkolů v rámci zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Modelování procesu realizace stavby - obecné předpoklady, principy a zásady analýzy a syntézy prostorové, technologické a časové struktury procesu výstavby.
2. Klasifikace stavební produkce, rozpočtářský a kalkulační software – zabezpečení vstupních dat pro systém časového plánování a řízení stavební výroby.
3. Počítačová podpora a modelování přípravy a realizace staveb v systému CONTEC pomocí stavebně technologického síťového grafu. Výstupní sestavy jakožto základní dokumenty přípravy a řízení stavby. Návaznosti a přebírání dat z výkazů výměr, rozpočtů a výrobních kalkulací do stavebně technologických projektů.
4. Činnosti v síťových grafech. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost. Termínové, zdrojové a kapacitní plánování. Nákladové plánování. Operativní evidence. Aktualizace časového plánu. Výstupy – grafy potřeby zdrojů jako podklad návrhu zařízení staveniště.
5. Počítačová podpora návazností ostatních dokumentů stavebně technologického projektu na technologický rozbor a časový plán - kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6. Zahájení práce v programu Microsoft Project, možnosti nastavení, typy úkolů, typy omezení.
7. Microsoft Project – struktura a tvorba časového plánu stavby, typy vazeb a jejich použití, aktualizace harmonogramu dle rozestavěnosti.
8. Plánování zdrojů v Microsoft Project – definice a správa zdrojů, přiřazení k úkolům, nákladovost. Široké možnosti tvorby výstupních sestav.

Cíl

Poskytnout studentům znalosti z využití software pro stavebně technologické projektování, plánování a řízení realizace pozemních staveb, inženýrských sítí a dopravních staveb. Počítačová podpora umožňuje zpracování nabídky na provedení díla, časové plánování, předvýrobní přípravu, výrobní přípravu a tvorbu operativních plánů. Časové a nákladové plánování stavby vychází z údajů kalkulací a výkonových norem. Součástí řízení realizace je controlling na stavební zakázce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Modelování procesu realizace stavby - obecné předpoklady, principy a zásady analýzy a syntézy prostorové, technologické a časové struktury procesu výstavby.
2. Klasifikace stavební produkce, rozpočtářský a kalkulační software – zabezpečení vstupních dat pro systém časového plánování a řízení stavební výroby.
3. Počítačová podpora a modelování přípravy a realizace staveb v systému CONTEC pomocí stavebně technologického síťového grafu. Výstupní sestavy jakožto základní dokumenty přípravy a řízení stavby. Návaznosti a přebírání dat z výkazů výměr, rozpočtů a výrobních kalkulací do stavebně technologických projektů.
4. Činnosti v síťových grafech. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost. Termínové, zdrojové a kapacitní plánování. Nákladové plánování. Operativní evidence. Aktualizace časového plánu. Výstupy – grafy potřeby zdrojů jako podklad návrhu zařízení staveniště.
5. Počítačová podpora návazností ostatních dokumentů stavebně technologického projektu na technologický rozbor a časový plán - kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6. Zahájení práce v programu Microsoft Project, možnosti nastavení, typy úkolů, typy omezení.
7. Microsoft Project – struktura a tvorba časového plánu stavby, typy vazeb a jejich použití, aktualizace harmonogramu dle rozestavěnosti.
8. Plánování zdrojů v Microsoft Project – definice a správa zdrojů, přiřazení k úkolům, nákladovost. Široké možnosti tvorby výstupních sestav.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, podklady k práci, provozní řád počítačové učebny, podmínky pro udělení zápočtu
2. Uvedení do problematiky práce s programem BUILDpower: založení zakázky, stavby, objektu, rozpočtu a tvorba harmonogramu.
3. Uvedení do problematiky časového plánování a práce s programem CONTEC: založení projektu, tvorba časového plánu postupným modelováním i s využitím typových síťových grafů, vazby, ladění a optimalizace dle limitu zdrojů. Sestavení modelu zvolené stavby v rozsahu 20 položek s důrazem na větvení síťového grafu.
4. Praktické cvičení v programu BUILDpower - sestavení položkového rozpočtu modelové stavby v rozsahu 20 položek s důrazem na využití různých oddílů, převod do CONTEC, vytvoření stavebně technologického modelu na základě převedených dat.
5. Převod rozpočtu z BUILDpower do programu Microsoft Project, převod časového plánu z CONTEC do Microsoft Project.
6. Program Microsoft Project – nastavení před zahájením práce, modelování objektu, přepočty DOBA TRVÁNÍ/PRÁCE/JEDNOTKY, vkládání vazeb, zdrojů, omezení.
7. Tvorba technologického normálu a časového plánu v programu Microsoft Project s programováním tabulky a využitím makra.
8. Zápočtový test a v případě úspěchu udělení zápočtu.