Detail předmětu

Dopravní inženýrství (DST)

FAST-CM057Ak. rok: 2018/2019

Základní teorie dopravního proudu, výpočty kapacit silničních úseků a křižovatek, teorie výpočtu signálního plánu řízení křižovatky, systém organizace dopravy v městských sídlech.
Využití nových technologií řízení ke zkapacitnění silničních komunikací a sledování provozu.
Způsoby sběru a zpracování dat intenzit dopravy automobilové a městské hromadné dopravy.
Základy mikroskopických i makroskopických modelů dopravního proudu.
Modelování různých typů křižovatek ve standardním software.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti porozumí principům dějů v dopravním proudu a získají potřebné znalosti o metodách dopravního inženýrství. Umějí navrhnout a zorganizovat sběr dopravních dat, jejich zpracování a analýzu. Zvládají kapacitní výpočty, dopravní prognózy, řízení dopravy a její organizaci.
Základní probíraná témata jsou: Základy dopravního inženýrství, teorie dopravního proudu, sběr a vyhodnocování dat o dopravě, kapacitní výpočty, prognózy, řízení a organizace dopravy.

Prerekvizity

Práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem, základy CAD, základní znalosti matematiky a fyziky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Základní metodou výuky jsou přednášky, které poskytnou vysvětlení a teoretický základ probírané látky. Ve cvičení se pak řeší příklady k danému tématu. Předávání podkladů (normy, předpisy, studijní texty, ...) a odevzdávání úloh se děje v prostředí LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet se požaduje přiměřená docházka (maximálně tři absence), odevzdání všech probraných příkladů.
Modely a simulace křižovatky se odevzdávají v podobě souboru vytvořeného v použitém programu.
Pro zkoušku se hodnocení zakládá na výsledcích testu o dvaceti otázkách provedeném v testovacím programu Fakulty stavební (je stanovený minimální počet získaných bodů pro připuštění k dalším částem zkoušky), na písemné zkoušce a na ústní zkoušce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. úvod do problému dopravního inženýrství
2. dopravní zatížení
3. dopravní proud
4. křižovatky - neřízené
5. křižovatky - okružní
6. křižovatky - neřízené
7. křižovatky - mimoúrovňové a nekonvenční
8. telematika
9. modelování dopravy
10. organizace a regulace dopravy
11. ekonomická efektivita
12. drážní doprava
13. rezerva

Cíl

Základy dopravního inženýrství, teorie dopravního proudu, sběr a vyhodnocování dat o dopravě, kapacitní výpočty, prognózy, řízení a organizace dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. úvod do problému dopravního inženýrství
2. dopravní zatížení
3. dopravní proud
4. křižovatky - neřízené
5. křižovatky - okružní
6. křižovatky - neřízené
7. křižovatky - mimoúrovňové a nekonvenční
8. telematika
9. modelování dopravy
10. organizace a regulace dopravy
11. ekonomická efektivita
12. drážní doprava
13. rezerva

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. VBA
2. Veveří/Kounicova – zadání
3. Veveří/Kounicova – 1. dopravní průzkum
4. Veveří/Kounicova – 2. dopravní průzkum
5. Veveří/Kounicova – průzkum signálních plánů, délek front apod.
6. Veveří/Kounicova – zpracování dat
7. Veveří/Kounicova – návrhy, výpočty
8. Veveří/Kounicova – návrhy, výpočty
9. Veveří/Kounicova – 1. prezentace
10. Veveří/Kounicova – dopracování návrhů a výpočtů
11. Veveří/Kounicova – dopracování návrhů a výpočtů
12. Veveří/Kounicova – 2. prezentace