Detail předmětu

Počítačová aplikace stavební fyziky

FAST-AH053Ak. rok: 2018/2019

Programového vybavení pro oblast stavební fyziky se ve velké míře využívá při návrhu a posuzování stavebních konstrukcí za účelem dodržení závazných požadavků platné legislativy. Jedná se zejména o navrhování konstrukcí z hlediska tepelně technických, o ověřování tepelné pohody prostředí budov, o optimalizaci výběru konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska akustiky a denního osvětlení. Další oblastí je zajištění nízké provozní energetické náročnosti budov. Znalost a schopnost použití příslušných programů v oblasti stavební fyziky umožní optimální výběr materiálů a návrh konstrukcí budov.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty práci se softwarovými nástroji pro stavební fyziku, které jsou rozšířené v praxi v České republice. Studenti budou umět spočítat a vyhodnotit tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí v ustáleném a neustáleném teplotním stavu. Studenti se naučí vypočítat a vyhodnotit průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy. Studenti budou ovládat modelování a vyhodnocování stavebních konstrukcí při uvažování dvourozměrného teplotního pole. Studenti budou umět vypočítat a vyhodnotit činitel denní osvětlenosti. Studenti budou znát způsoby výpočtu a hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.

Prerekvizity

Pro efektivní výuku se předpokládají dobré teoretické vědomosti z oblasti stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení budov. Předpokládá se i znalost základního názvosloví a veličin užívaných ve stavební fyzice.

Korekvizity

Pro studium je nezbytná znalost navrhování konstrukcí pozemních staveb. Znalost běžně používaných stavebních materiálů a jejich vlastností, znalost správného konstrukčního návrhu stavebních konstrukcí, znalost aktuální legislativy z oblasti tepelné ochrany budov, akustiky a denního osvětlení.

Doporučené volitelné složky programu

Doporučuje se účast na seminářích zamněřených na stavebně fyzikální problematiku budov.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka na přednáškách je ve formě Powerpoint prezentací s výkladem vyučujícho. Praktická část probíhá v počítačové učebně, kde studenti samostaně pracují na individuálních zadáních.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno účastí na cvičeních, provedení zadaných výpočtů a hodnocení stavebních konstrukcí a odevzdání protokolů v zápočtovém týdnu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Přehled základních veličin z oblasti stavební tepelné techniky a okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty
3.-4. Hodnocení stavebních konstrukcí z pohledu stavební tepelné techniky v ustáleném teplotním stavu při uvažování jednorozměrného šíření tepla.
5.-6. Modelování a posuzování detailů stavebních konstrukcí při uvažování dvojrozměrného vedení tepla.
7. Modelování a hodnocení větraných vzduchových vrstev.
8. Výpočet a hodnocení tepelné stability místností v letním a zimním období.
9.-10. Výpočet a hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla, klasifikace prostupu tepla obálkou budovy.
11. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
12. Průkaz energetické náročnosti budovy.
13. Výpočet a hodnocení činitele denního osvětlenosti.

Cíl

Cílem předmětu je návrh stavebních konstrukcí tak, aby bylo bylo vyloučeno riziko vzniku tepelně technických závad a aby konstrukce splnily požadavky vyhlášky č. 268/2009 a normy ČSN 73 0540-2:2002. Dalším cílem je návrh dělících konstrukcí s ohledem na požadavky vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Nedílnou součástí předmětu je návrh otvorových výplní pro zajištění požadované světelné pohody, denního osvětlení a proslunění budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Přehled základních veličin z oblasti stavební tepelné techniky a okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty
3.-4. Hodnocení stavebních konstrukcí z pohledu stavební tepelné techniky v ustáleném teplotním stavu při uvažování jednorozměrného šíření tepla.
5.-6. Modelování a posuzování detailů stavebních konstrukcí při uvažování dvojrozměrného vedení tepla.
7. Modelování a hodnocení větraných vzduchových vrstev.
8. Výpočet a hodnocení tepelné stability místností v letním a zimním období.
9.-10. Výpočet a hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla, klasifikace prostupu tepla obálkou budovy.
11. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
12. Průkaz energetické náročnosti budovy.
13. Výpočet a hodnocení činitele denního osvětlenosti.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, doporučená literatura, možnost využití výpočetní techniky, zadání semestrální práce, podmínky udělení zápočtu.
2.-3. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za ustáleného teplotního stavu.
4.-5. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole.
6. Modelování a hodnocení obalové konstrukce s větranou vzduchovou mezerou.
7. Tepelná stabilita místnosti - posouzení kritické místnosti z hlediska poklesu výsledné teploty vzduchu v místnosti v zimním období.
8. Tepelná stabilita místnosti - posouzení kritické místnosti z hlediska nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období.
9. Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy.
10. Průkaz energetické náročnosti budovy.
11. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí - posouzení vertikálních a horizontálních dělících konstrukcí včetně složených obvodových konstrukcí.
12. Výpočet a hodnocení činitele denního osvětlenosti.
13. Zápočet