Detail předmětu

Sociologie

FAST-AZ002Ak. rok: 2018/2019

Předmět sociologie, společnost, skupina, kultura, prostředí, sociální stratifikace, sociologický výzkum, metodologie, sociologické směry, sociologické školy, sociologická paradigmata, dějiny sociologie, významné osobnosti v sociologii, přínos sociologických teorií stavu poznání společnosti, sociální svět, mikrosociologie, makrosociologie, sociologické myšlení, sociální percepce, komunikace verbální a nonverbální, rituály ve společnosti, klasifikace skupin, role a pozice ve skupině, normy chování, sociální a biologické formativní vlivy na člověka, architektura a sociologie, sociální prostředí, sociální prostor, bydlení, životní styl, tradiční a moderní architektonická tvorba, sociální psychologie, fenomén sousedství, problém integrity, kultura přepychu a chudoby, sociální aspekty v architektuře.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin, analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje. Pochopení styčných bodů mezi sociologií, architekturou a technikou. Poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti, organizace, firmy a jednotlivce. Aplikace sociologie v budoucím zaměstnání absolventů ve stavebních firmách, v architektonických pracovištích a technické praxi. Znalost základních sociologických principů, směrů a paradigmat. Souvislosti sociologie a architektury, zhodnocení významu sociologických pohledů na stav a vývoj společnosti. Ocenění významu a smyslu sociologických průzkumů pro poznání reality kolem nás. Snahou je získat dovednost nového přemýšlení o společenských jevech v souvislosti s firemním i osobním životem. Poznání principů moderního uvažování o společenských jevech. Zasazení sociologie do kontextu sepětí architektury a kultury. Využití sociologie v technické a inženýrské praxi, ve firemním, pracovním i osobním životě.

Prerekvizity

Základní přehled z obecné sociologie, sociální psychologie, ekonomie, filozofie či etiky (na středoškolské úrovni z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka), znalost elementárních pojmů z oblasti sociologie, informace o praktických možnostech sociologie a o některých metodách sociologického výzkumu (pozorování, dotazník aj.), vítána je znalost základů statistické metodologie hromadného zpracování dat.

Korekvizity

Teoretický popis společnosti, zákonitostí jejího vývoje, znalost struktury společnosti s ohledem na funkčnost, stabilitu a změny, aplikace teoretické sociologie na oblast firem a institucí, spojení poznatků sociologie s ostatními společenskými vědami, zejména psychologií, etikou a ekonomií, postavení člověka ve společnosti, využití poznatků v profesním životě, pohled na společnost novýma očima v souvislostech, schopnost posouzení různých společenských problémů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad učiva metodou slovní formou přednášek doprovázených obrazovým materiálem a ukázkami. Výklad bude doplněn drobnými praktickými aktivitami ilustrujícími teorii. Nosná teoretická témata jsou obohacena doplňujícími rozšiřujícími tématy dle zájmu studentů, přičemž každý student si individuálně připraví prezentaci na vybrané téma z oblasti obecné nebo aplikované sociologie.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti prokáží orientaci v teoretické sociologii formou písemky z teoretické části učiva. Zároveň zpracují bodovanou prezentaci na zvolené téma z oblasti aplikované sociologie. Celkové hodnocení studenta sestává z prověření znalosti teorie (55%) a ze zvládnutí prezentace (45%), ve které student prokáže schopnost popsat, analyzovat a uchopit vybraný sociologický problém z obecného života nebo aplikace na oblast firem nebo odborné praxe.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do sociologie. Význam sociologie. Předmět a metodologie obecné a aplikované sociologie.
2. Společnost, sociální skupiny, sociometrie. Význam sociologie pro společnost, člověka a architekta.
3. Sociologické pojmosloví, školy, směry a paradigmata – přehled, význam, poslání a využití.
4. Dějiny sociologie, přehled nejvýznamnějších teorií a osobností sociologie. Inspirace pro současnost.
5. Teorie konsensu a teorie konfliktu. Problém orientace ve světě a přežití v prostředí, sociální kontrola.
6. Tradiční a moderní společnost v koncepcích sociologie. Konzervativismus, racionalismus a liberalismus.
7. Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů ve společnosti. Sociální struktura společnosti. Demografický vývoj.
8. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Determinismus prostředí. Fenomén sousedství.
9. Uniformita a rozmanitost. Sociální stratifikace a prostor. Sociologie rodiny, význam rodiny. Rodina a bydlení.
10. Veřejné a soukromé prostory. Sociologické hodnocení kvality bydlení. Představy a preference lidí o bydlení.
11. Město a vesnice jako sociální jednotky – shody a rozdíly. Architektonický determinismus. Urbanizace ve vývoji.
12. Sociologický výzkum v architektuře. Prognózy bydlení. Sociologie bydlení a aspekty prostředí. Život mezi budovami.
13. Účast uživatelů v architektonickém procesu projektování, rozvojové programy. Sociální aspekty v architektuře.

Cíl

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin;
analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a celkového společenského vývoje;
poznání společenské struktury v celé společnosti i na úrovni organizace, firmy, jednotlivce;
zkoumání vztahu sociologie a bydlení, architektury i ekologie;
aplikace poznatků z teoretické sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách, architektonických pracovištích i technické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do sociologie. Význam sociologie. Předmět a metodologie obecné a aplikované sociologie.
2. Společnost, sociální skupiny, sociometrie. Význam sociologie pro společnost, člověka a architekta.
3. Sociologické pojmosloví, školy, směry a paradigmata – přehled, význam, poslání a využití.
4. Dějiny sociologie, přehled nejvýznamnějších teorií a osobností sociologie. Inspirace pro současnost.
5. Teorie konsensu a teorie konfliktu. Problém orientace ve světě a přežití v prostředí, sociální kontrola.
6. Tradiční a moderní společnost v koncepcích sociologie. Konzervativismus, racionalismus a liberalismus.
7. Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů ve společnosti. Sociální struktura společnosti. Demografický vývoj.
8. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Determinismus prostředí. Fenomén sousedství.
9. Uniformita a rozmanitost. Sociální stratifikace a prostor. Sociologie rodiny, význam rodiny. Rodina a bydlení.
10. Veřejné a soukromé prostory. Sociologické hodnocení kvality bydlení. Představy a preference lidí o bydlení.
11. Město a vesnice jako sociální jednotky – shody a rozdíly. Architektonický determinismus. Urbanizace ve vývoji.
12. Sociologický výzkum v architektuře. Prognózy bydlení. Sociologie bydlení a aspekty prostředí. Život mezi budovami.
13. Účast uživatelů v architektonickém procesu projektování, rozvojové programy. Sociální aspekty v architektuře.