Detail předmětu

Informatika pro architekty

FAST-AU005Ak. rok: 2018/2019

Postupné seznamování s moderními technikami prezentace architektonické tvorby s důrazem na zpracování rastrové grafiky a s hlavními zásadami vytváření tištěných a internetových prezentací s důrazem na kompozici a obsah dokumentu.
Praktické příklady provádění globálních a lokální úprav rastrového obrazu, retuší, malování nových prvků a vkládání textů do obrazu, práce ve vrstvách a vytváření jednoduchých fotomontáží, práce s barevnými a alfa kanály, práce s maskami vrstev, úprav geometrie obrazu.
Praktické příklady využití fotomontáže pro dokončení vizualizace architektonického návrhu.
Samostatná práce prokazující osvojení základních technik zpracování rastrové grafiky a hlavních zásad pro vytváření prezentačních dokumentů.
Práce v Adobe Photoshop.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Seznámení s moderními technikami prezentace architektonické tvorby s důrazem na zpracování rastrové grafiky.
Osvojení si dovedností pro vytváření fotorealistických montáží s použitím nástrojů Adobe Photoshopu.
Seznámení s hlavními zásadami pro návrhy tištěných a internetových prezentací s důrazem na kompozici a obsah dokumentu.
Seznámení se základy fotografování s důrazem na snímání architektury (exteriér, interiér).
Dokončení vizualizace modelu jeho montáží do reálné fotografie.

Prerekvizity

Pokročilé znalosti 2D a prostorového modelování, technologie Internetu, základy počítačové grafiky.

Korekvizity

Zpracování textu na počítači, hlavní zásady počítačové typografie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Pro účely samostudia je studentům zpřístupněn LMS Moodle, obsahující učební texty, vztahující se k praktické náplni cvičení, a zadání pro práci ve cvičeních. Kurz je doplněn prezentací zaměřenou na základy fotografování, zejména architektury.
Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu musí student splnit následující podmínky:
1. Aktivně se musí účastnit všech cvičení.
2. Vypracuje a odevzdá učiteli samostatnou práci, jejímž zadáním je:
– vytvoření fotomontáže s libovolným tématem, prokazující osvojení základních technik zpracování rastrové grafiky.
– vytvoření letáku A4, který obsahuje textovou a obrazovou dokumentaci postupu při vytváření fotomontáže a který by měl doložit, že si student osvojil hlavní zásady pro vytváření prezentačních dokumentů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Infrastruktura multimediálních prezentací výsledků architektonické tvorby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do práce s rastrovou grafikou. Uživatelské prostředí Adobe Photoshop. Základní úpravy surového obrazu: velikost a rozlišení obrazu, barevné úpravy.
2. Globální úpravy obrazu, práce ve vrstvách. Hlavní zásady zpracování obrazu pro tištěný a elektronický dokument.
3. Práce s barevnými kanály. Retuše rastrového obrazu, nástroje pro malování a retušování, práce s barvou.
4., 5. Práce s částí obrazu: lokální úpravy obrazu. Nástroje pro výběr obrazových bodů, kombinace výběrů, zpřesnění hranice výběru. Fotomontáže.
6. Vektorové objekty ve Photoshopu – cesty, převedení cesty na hranici výběru.
7. Vkládání objektů do obrazu, světlo v obraze, vytvoření vrženého a kontaktního stínu vloženému objektu.
8. Kanály: barevné kanály, alfa kanály, režim Rychlé masky. Maskování vrstev.
9., 10. Geometrické transformace v obraze. Práce s perspektivou, filtr Úběžný bod.
11. Konečná fáze vizualizace 3D modelu, render, export z 3D modeláře, vložení modelu do reálné fotografie.
12. Základy fotografie, fotografování architektury, konzultace samostatné práce.
13. Test, zápočet.