Detail předmětu

Stavební fyzika 1

FAST-AH005Ak. rok: 2018/2019

Správný návrh tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, místností a budov zabezpečuje prevenci tepelně technických vad a poruch, zajišťuje požadovaný stav vnitřního prostředí a nízkou energetickou náročnost budov. Kromě tepelně mikroklimatu lze optimálním návrhem stavebních konstrukcí a otvorových výplní zajistit také požadované vlhkostní mikroklima.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalostí z tepelné techniky a energetiky budov. Bude umět navrhnout stavební konstrukce dle požadavků z hlediska závazných norem s vyloučením tepelně technických vad nebo poruch. Ověřovat tepelnou pohodu a nízkou energetickou náročnost navrhované budovy a základní zásady návrhu stavebních konstrukcí.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a pracovních úkolů. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, aktivní přístup a písemné testy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tepelná pohoda, základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů.
2. Ustálený teplotní stav. Šíření tepla stavebními konstrukcemi. Součinitel prostupu tepla.
3. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu.
4. Vliv hliníkové fólie ve vzduchové nevětrané vrstvě na U hodnotu.
5. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, povrchová kondenzace vodních par, růst plísní.
6. Tepelně technické vlastnosti výplní stavebních otvorů.
7. Dvojrozměrné šíření tepla, detaily (kritická místa konstrukcí, tepelné mosty a tepelné vazby)
8. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi.
9. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci.
10. Neustálený teplotní stav, teplotní útlum, fázový posun teplotního kmitu.
11. Pokles dotykové teploty podlah.
12. Tepelná stabilita místnosti.
13. Hodnocení energetické náročnosti budovy.

Cíl

Získání základních znalostí z tepelné techniky a energetiky budov. Návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Ověření tepelné pohody a nízké energetické náročnosti navrhované budovy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tepelná pohoda, základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů.
2. Ustálený teplotní stav. Šíření tepla stavebními konstrukcemi. Součinitel prostupu tepla.
3. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu.
4. Vliv hliníkové fólie ve vzduchové nevětrané vrstvě na U hodnotu.
5. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, povrchová kondenzace vodních par, růst plísní.
6. Tepelně technické vlastnosti výplní stavebních otvorů.
7. Dvojrozměrné šíření tepla, detaily (kritická místa konstrukcí, tepelné mosty a tepelné vazby)
8. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi.
9. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci.
10. Neustálený teplotní stav, teplotní útlum, fázový posun teplotního kmitu.
11. Pokles dotykové teploty podlah.
12. Tepelná stabilita místnosti.
13. Hodnocení energetické náročnosti budovy.