Detail předmětu

Urbanismus 3

FAST-AG018Ak. rok: 2018/2019

Úvod do územního plánování, legislativní a správní pozadí, nástroje územního plánování, územní plánování na úrovni velkoměsta a regionu, středního a malého města a venkovského sídla, posuzování urbanistických plánů, informace o území, územní plánování v rozvojových programech ČR a EU, udržitelný rozvoj sídel a krajiny.

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, pochopení územně plánovacího procesu na úrovni státu, kraje, města a rozvojové lokality; orientace v územně plánovacích podkladech a dokumentaci různých úrovní.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané v urbanistických disciplinách předchozích semestrů. Částečně využívá poznatků získaných v typologických a architektonických disciplinách.

Korekvizity

Z ohledem na charakter předmětu nejsou souběžné znalosti požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné ukončení předmětu podmíněno vypracováním grafického elaborátu cvičení a absolvování písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podstata územního plánování, zákon a související legislativa, státní správa
2. Regulace rozvoje území
3. Analýza stavu území, průzkumy, indikátory
4. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí
5. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace
6. Principy plánování velkoměsta a městského regionu
7. Principy plánování územního rozvoje středního a malého města
8. Principy plánování územního rozvoje vesnice
9. Posuzování územně plánovacích záměrů – evaluace ex ante
10. Informační databáze o území, statistiky, geodetické databáze, databáze státní správy, GIS jako součást územního plánování
11. Technické požadavky na územní rozvoj
12. Trvale udržitelný rozvoj sídel a krajiny, územní systémy ekologické stability
13. Programy na podporu územního rozvoje v ČR a EU, participace veřejnosti

Cíl

Základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, podklady, dokumentace, nástroje územního plánování, principy plánování sídelních útvarů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podstata územního plánování, zákon a související legislativa, státní správa
2. Regulace rozvoje území
3. Analýza stavu území, průzkumy, indikátory
4. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí
5. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace
6. Principy plánování velkoměsta a městského regionu
7. Principy plánování územního rozvoje středního a malého města
8. Principy plánování územního rozvoje vesnice
9. Posuzování územně plánovacích záměrů – evaluace ex ante
10. Informační databáze o území, statistiky, geodetické databáze, databáze státní správy, GIS jako součást územního plánování
11. Technické požadavky na územní rozvoj
12. Trvale udržitelný rozvoj sídel a krajiny, územní systémy ekologické stability
13. Programy na podporu územního rozvoje v ČR a EU, participace veřejnosti

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Zadání tématických úkolů, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat
3.-4. Analýza územně plánovací dokumentace, konzultace úkolu
5.-6. Analýza charakteristických urbanistických souborů města, konzultace úkolu
7.-8. Analýza zvolené rozvojové plochy sídla, konzultace úkolu
9.-11. Konzultace rozpracovaných úkolů
12.-13.Dokončení a zhodnocení výsledné práce