Detail předmětu

Stavební látky a geologie

FAST-AI001Ak. rok: 2018/2019

Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.
Metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody.
Základní přetvárné vlastnosti stavebních látek a jejich sledování. Vlastnosti stavebních látek dle členění: kámen, kamenivo, pojiva, beton, malty, stavební keramika, kovy, dřevo, polymery, asfalty. Praktické laboratorní zkoušky vybraných stavebních látek. Získání přehledu o horninových typech tvořících základovou půdu. Působení vnitřních a vnějších geologických faktorů ovlivňujících vlastnosti a chování základové půdy se zvláštním zřetelem na vliv povrchové a podzemní vody. Seznámení s metodikou hodnocení základové půdy pro výstavbu v souladu s aktuálními požadavky praxe a evropských standardů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu získají tyto odborné znalosti a dovednosti:
Stanovení objemové a sypné hmotnosti kameniva. Stanovení mezerovitosti volně sypaného a zhutněného kameniva. Stanovení zrnitosti kameniva.
Stanovení normální konzistence a dob tuhnutí cementové kaše.
Výroba čerstvé malty ze suché maltové směsi a stanovení její konzistence. Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku zatvrdlé malty.
Stanovení objemové hmotnosti různých druhů betonů, jejich pevnost v tahu ohybem a v tlaku.
Stanovení skutečných rozměrů cihlářských výrobků a stanovení jejich objemové hmotnosti, pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku.
Určení druhu betonářské výztuže dle povrchových úprav, stanovení jejich jmenovitého průměru. Zkouška tahem za okolní teploty.
Stanovení objemové hmotnosti vzorků polymerů. Tahová zkouška polymeru.
Stanovení vlhkosti a objemové hmotnosti dřeva.
Stanovení pevnosti dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny a pevnosti v ohybu.
Zjištění geologických a základovými poměry staveb.

Prerekvizity

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Korekvizity

Statika pevných těles, teorie pružnosti pevných těles, Hookeův zákon, účinky statických a dynamických zatížení, deformace tělesa

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je zajišťována přednáškami a laboratorními cvičeními.
Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Laboratorní cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia a při zakončení předmětu zápočtem a zkouškou.
Požadavkem k zápočtu je aktivní absolvování všech laboratorních cvičení, správně zpracované protokoly ve cvičebnici a úspěšné složení zápočtového testu.
Zkouškou se zjišťuje komplexní zvládnutí látky prezentované ve výuce a schopnosti získané poznatky samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat. Míru zvládnutí problematiky hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS. Zkouška je písemná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do stavebních látek
2. Kamenivo, stavební kámen a výrobky z kamene
3. Pojiva a malty
4. Beton a betonové výrobky I.
5. Beton a betonové výrobky II.
6. Keramika a keramické výrobky
7. Ocel, kovy a neželezné kovy
8. Polymery, tmely a lepidla, aj.
9. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce
10. Geologie I. - Základy petrografie
11. Geologie II. - Působení vnitřních a vnějších geologických sil
12. Geologie III. - Geologická činnost vody a podzemní vody
13. Geologie IV. - Posouzení základové půdy pro výstavbu

Cíl

Seznámení a procvičení vlastností stavebních látek. Seznámení se s geologickými poměry a základovými poměry staveb. Student bude schopen provádět základní materiálové zkoušky vybraných druhů staviv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do stavebních látek
2. Kamenivo, stavební kámen a výrobky z kamene
3. Pojiva a malty
4. Beton a betonové výrobky I.
5. Beton a betonové výrobky II.
6. Keramika a keramické výrobky
7. Ocel, kovy a neželezné kovy
8. Polymery, tmely a lepidla, aj.
9. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce
10. Geologie I. - Základy petrografie
11. Geologie II. - Působení vnitřních a vnějších geologických sil
12. Geologie III. - Geologická činnost vody a podzemní vody
13. Geologie IV. - Posouzení základové půdy pro výstavbu

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení
2. - 3. Zkoušení kameniva pro stavební účely
4. - 5. Zkoušení malt a pojiv
6. Zkoušení ztvrdlého betonu
7. Zkoušení cihlářských výrobků
8. Zkoušení stavební oceli
9. Zkoušení polymerů
10. Zkoušení dřeva
11. - 12. Geologie
13. Celkové shrnutí, zápočet