Detail předmětu

Pozemní stavitelství 4

FAST-AH004Ak. rok: 2018/2019

Předmět přímo navazuje na předmět Pozemní stavitelství 3. Tématem předmětu je nadzemní obalový plášť budovy, tedy vnější stěny a střecha. V první části semestru se budou přednášet ploché a šikmé střechy. U šikmých střech bude kladen důraz na nosné konstrukce tradičních vaznicových krovů i krovů moderních (hambálkových, prostých soustav krokevních apod.). Dále bude věnována pozornost skladbám střešních plášťů šikmých střech nad vytápěnými prostory se základním přehledem nejpouživatelnějších krytin. U plochých střech se budou přednášet základní konstrukční i materiálové principy střech dvouplášťových a jednoplášťových. Nedílnou součástí jednotlivých typů střech bude výklad klempířských konstrukcí. Druhá část semestru se bude týkat obvodových plášťů, tedy fasád občanských i průmyslových budov. Probírány budou způsoby zabezpečení tepelné izolace fasád ve formě jednoplášťových homogenních, jednoplášťových sendvičových a dvouplášťových konstrukcí a ve formě lehkých kovoplastických panelů. Současně bude výklad zaměřen také na výplně otvorů stěnového obvodového pláště, tj. na okna a vnější dveře.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní informace o obalových konstrukcích budov (stěnových, střešních včetně konstrukcí oken a dveří).
Bude schopen aplikovat získané poznatky ve všech vzájemných souvislostech při návrhu budovy.
Student bude odborně připraven uplatnit komplex poznatků v navazujících odborných předmětech, v rámci ateliérové výuky, následně pak i při zpracovávání bakalářské práce.
Při výuce je kladen důraz na využití znalostí z dříve studovaných předmětů teoretických i z předmětů oboru Pozemní stavby.
Výsledkem výuky předmětu je získání potřebných znalostí problematiky a pochopení vzájemných souvislostí.

Prerekvizity

Základní znalosti fyzikálně mechanických vlastností běžných stavebních materiálů, znalost fyziky, deskriptivní geometrie, znalosti a základní orientace v navrhování obvodových stěnových a střešních plášťů.

Korekvizity

Znalosti betonových i kovových konstrukcí, pozemního stavitelství a technických zařízení budov z předmětů absolvovaných v 1. a 2. ročníku studia.

Doporučené volitelné složky programu

Doporučená účast ve studentské soutěži SVOČ.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro absolvování předmětu je docházka do povinných cvičení, které jsou v trvání 13 týdnů, konzultace rozpracovaných úkolů a odevzdání hotové práce ve 13. týdnu výuky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obalové konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, zatížení, základní konstrukční principy.
2. Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění. Ploché střechy jednoplášťové – principy návrhu, specifika odvodnění, vrstvy střešního pláště. Materiálové varianty jednotlivých vrstev jednoplášťových plochých střech, konstrukční typy jednoplášťových střech (s klasickým uspořádáním, obrácené, kompaktní).
3. Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště, návrh způsobu větrání střechy. Příhradové vazníky.
4. Krovy vaznicových soustav – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb, řešení u valby a u štítu, konstrukce pultových střech.
5. Moderní hambálkové a prosté krokevní soustavy. Skladby střešních plášťů nad obyvatelnými podkrovími.
6. Základní typy nejpoužívanějších střešních krytin, zásady návrhu a použití.
7. Klempířské práce stavební. Detaily provádění šikmých a plochých střešních konstrukcí.
8. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení jednoplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy). Zásady řešení dvouplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení).
9. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Konstrukční principy a varianty umístění tepelné izolace na vnější stěně s ohledem na tepelně technickou a vlhkostní problematiku.
10. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování.
11. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: vnější dveře a vrata - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. Střešní okna.
12. Lehké kovoplastické pláště – použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.
13. Závěrečná přednáška, pokyny ke zkoušce.

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti konstrukcí zastřešení, obvodových stěn budov, oken, dveří a vrat v obvodových stěnách, oken ve střechách budov, osvojení si teoretických i funkčních souvislostí k získání potřebných dovedností a schopností pro navrhování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obalové konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, zatížení, základní konstrukční principy.
2. Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění. Ploché střechy jednoplášťové – principy návrhu, specifika odvodnění, vrstvy střešního pláště. Materiálové varianty jednotlivých vrstev jednoplášťových plochých střech, konstrukční typy jednoplášťových střech (s klasickým uspořádáním, obrácené, kompaktní).
3. Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště, návrh způsobu větrání střechy. Příhradové vazníky.
4. Krovy vaznicových soustav – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb, řešení u valby a u štítu, konstrukce pultových střech.
5. Moderní hambálkové a prosté krokevní soustavy. Skladby střešních plášťů nad obyvatelnými podkrovími.
6. Základní typy nejpoužívanějších střešních krytin, zásady návrhu a použití.
7. Klempířské práce stavební. Detaily provádění šikmých a plochých střešních konstrukcí.
8. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení jednoplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy). Zásady řešení dvouplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení).
9. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Konstrukční principy a varianty umístění tepelné izolace na vnější stěně s ohledem na tepelně technickou a vlhkostní problematiku.
10. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování.
11. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: vnější dveře a vrata - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. Střešní okna.
12. Lehké kovoplastické pláště – použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.
13. Závěrečná přednáška, pokyny ke zkoušce.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, podmínky udělení zápočtu. Zadání individuálního podkladu pro semestrální práci, návrh konstrukce stropu nad posledním podlažím bytového domu.
2. Teoretické řešení odvodnění střech, variantní návrh.
3. Návrh konstrukce jednoplášťové ploché střechy. Návrh a posouzení skladby zastřešení, návrh dimenze odvodnění střechy.
4. Návrh konstrukce dvouplášťové ploché střechy. Návrh a posouzení skladby zastřešení, návrh dimenze odvodnění střechy, návrh větracích otvorů dvouplášťové ploché střechy.
5. Návrh konstrukce krovu šikmé střechy, volba vhodného řešení pro vybudování obytného podkroví.
6. Návrh a posouzení skladeb obytného podkroví. Výkres řezu obytným podkrovím.
7. Konzultační hodina.
8. Komplexní řešení detailů provedení navržených střech, tj. šikmé střechy a jednoplášťové ploché střechy / dvouplášťové ploché střechy
9. Konzultační hodina.
10. Návrh řešení průčelních fasád - technické pohledy. Návrh a posouzení skladby obvodové stěny.
11. Návrh vhodné konstrukce okna, detaily způsobu provedení.
12. Konzultační hodina.
13. Odevzdání semestrální práce, udělení zápočtu.