Detail předmětu

Urbanismus 1

FAST-AG016Ak. rok: 2018/2019

Úvod do disciplin urbanismu a územní plánování, základní informace o funkčním, prostorovém a provozním uspořádání sídel, urbanistická typologie jednotlivých funkčních systémů sídel, vytváření podmínek urbánního rozvoje s principy trvale udržitelného rozvoje.

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí základních znalostí urbanistické problematiky, pochopení urbanistické typologie, vytvářející předpoklad pro urbanistické navrhování v navazujícímo magisterskémo studiu. Orientace v tendencích, ale i problémech současného urbanismu.

Prerekvizity

Předmět nenavazuje přímo na žádnou s předchozích disciplin, částečně využívá znalostí získaných v typologických předmětech a aplikované ekologii.

Korekvizity

S ohledem na charakter předmětu nejsou souběžné znalosti požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné ukončení předmětu podmíněno vypracováním grafického elaborátu cvičení a absolvování písemné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Urbanismus a územního plánování, socioekonomický a environmentální rámec
2. Sídelní útvary, urbanizace
3. Prostorové uspořádání urbanistické struktury
4. Funkční uspořádání urbanistické struktury
5. Funkční systémy města – bydlení a obytné soubory
6. Funkční systémy města – výroba a skladování
7. Komerční a nekomerční vybavenost
8. Funkční systémy města – rekreace a zeleň
9. Funkční systémy města – dopravní skelet, dopravní vybavenost, technická infrastruktura
10. Veřejné prostory a městský interiér
11. Venkovské osídlení a krajina
12. Urbánní rozvoj – demografické, sociální a kulturní předpoklady
13. Urbánní rozvoj – přírodní, technické a ekonomické předpoklady

Cíl

Znalost základní urbanistické typologie, urbanistické struktury, funkční systémy města, veřejné prostory, urbanistický detail, venkovské osídlení a krajina.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Urbanismus a územního plánování, socioekonomický a environmentální rámec
2. Sídelní útvary, urbanizace
3. Prostorové uspořádání urbanistické struktury
4. Funkční uspořádání urbanistické struktury
5. Funkční systémy města – bydlení a obytné soubory
6. Funkční systémy města – výroba a skladování
7. Komerční a nekomerční vybavenost
8. Funkční systémy města – rekreace a zeleň
9. Funkční systémy města – dopravní skelet, dopravní vybavenost, technická infrastruktura
10. Veřejné prostory a městský interiér
11. Venkovské osídlení a krajina
12. Urbánní rozvoj – demografické, sociální a kulturní předpoklady
13. Urbánní rozvoj – přírodní, technické a ekonomické předpoklady

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Zadání tématického analytického úkolu, vysvětlení systému práce
3.-4. Terénní urbanistický průzkum
5.-6. Zpracování 1. skupiny analýz (širší vztahy, historický vývoj, doprava)
7.-8. Zpracování 2. skupiny analýz (vybavenost, zeleň, prostorově výtvarný obraz)
9.-11. Konzultace rozpracovaných úkolů
12.-13.Zhodnocení výsledné práce