Detail předmětu

Poruchy a rekonstrukce

FAST-BH055Ak. rok: 2018/2019

Jedná se zejména o zaměřování stávajícího stavu objektů, provádění stavebně – technického i historického průzkumu, identifikaci poruch podle vnějších příznaků a základní metody jejich odstraňování. Předmět se zabývá vytvořením výkresové dokumentace nově zrekonstruovaných budov. Studenti se seznámí s vývojem stavebnictví zákony v Čechách a na Moravě a o budování stavebních systémů a zásady na norem a konstrukčních předpisů.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

V rámci výuky si studenti osvojí schopnost hledat řešení v oblasti rekonstrukcí a modernizací staveb, podrobit ho analýze a použít pro konkrétní případ. A to tak, aby bylo možné předejít častým chybám, kterých se mohou při navrhování staveb dopouštět. Budou připraveni na navrhování změn a adaptací ve stávajících budovách nejen za účelem zkvalitnění prostředí a funkčního využití, ale i s ohledem na ekonomickou efektivnost provozu budovy.

Prerekvizity

Rozdělení, zakreslování a navrhování konstrukcí pozemních staveb, základní znalosti ze stavební mechaniky, z navrhování betonových a zděných konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, technického zařízení budov a technologie staveb.

Korekvizity

Základní znalosti ze stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení, technického zařízení budov a technologie staveb.

Doporučené volitelné složky programu

Doporučuje se volitelný předmět Specializovaný projekt

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, konkrétní ukázky řešení rekonstrukcí podle typu poruchy.

Způsob a kritéria hodnocení

Předpokladem úspěšného zakončení studia předmětu je absolvování všech přednášek a průběžné zpracovávání zadaných elaborátů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životnost staveb.
2. Zaměřování stávajícího stavu staveb.
3. Základní průzkumy staveb – stavebně technický, stavebně-historický, architektonicko-urbanistický.
4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě, projekční zásady pro návrh a zakreslování rekonstrukcí, modernizací a přestaveb.
5. Trhliny na stavebních objektech – charakteristika trhlin, jejich příčiny a základní způsoby sanace.
6. Poruchy svislých nosných nenosných konstrukcí a jejich sanace.
7. Bourání otvorů do svislých konstrukcí, podchycování, vzepření a rozepření při přestavbách.
8. Poruchy vodorovných nosných konstrukcí a základní způsoby jejich sanace.
9. Poruchy konstrukcí kleneb a podlah.
10. Poruchy konstrukcí schodišť a možnosti sanace.
11. Poruchy základových konstrukcí – základní příčiny, sanace.
12. Poruchy sklonitých střech – základní příčiny, poruchy, sanace, budování podkroví.
13. Závěrečné shrnutí.

Cíl

Teoretické i praktické zkušenosti se zaměřováním stávajícího stavu objektu, prováděním jednoduchých stavebně technických průzkumů, identifikací jednotlivých poruch dle vnějších příznaků, projektovým návrhem řešení sanace základních vad a poruch staveb včetně zásad zakreslování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životnost staveb.
2. Zaměřování stávajícího stavu staveb.
3. Základní průzkumy staveb – stavebně technický, stavebně-historický, architektonicko-urbanistický.
4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě, projekční zásady pro návrh a zakreslování rekonstrukcí, modernizací a přestaveb.
5. Trhliny na stavebních objektech – charakteristika trhlin, jejich příčiny a základní způsoby sanace.
6. Poruchy svislých nosných nenosných konstrukcí a jejich sanace.
7. Bourání otvorů do svislých konstrukcí, podchycování, vzepření a rozepření při přestavbách.
8. Poruchy vodorovných nosných konstrukcí a základní způsoby jejich sanace.
9. Poruchy konstrukcí kleneb a podlah.
10. Poruchy konstrukcí schodišť a možnosti sanace.
11. Poruchy základových konstrukcí – základní příčiny, sanace.
12. Poruchy sklonitých střech – základní příčiny, poruchy, sanace, budování podkroví.
13. Závěrečné shrnutí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Příprava zadání návrhu stavebního objektu vhodného k rekonstrukci.
2. Stavebně technický a stavebně historický průzkum objektu.
3. Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu.
4. Individuální zadání návrhu rekonstrukce stavební části.
5. Návrh a zakreslení adaptace nebo modernizace objektu.
6. Závěrečná konzultace a odevzdání elaborátu k udělení zápočtu.4. Projekt sanace vlhkého zdiva objektu.

eLearning