Detail předmětu

Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-BO056Ak. rok: 2018/2019

Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky a dílce – zásady konstrukčního uspořádání, základní principy navrhování.
Spřažené ocelobetonové nosníky – mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti ohýbaných ocelobetonových konstrukčních prvků.
Spřažené ocelobetonové nosníky – zásady návrhu smykového spojení.
Spřažené ocelobetonové sloupy – základní principy navrhování tlačených ocelobetonových konstrukčních prvků.
Konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Zásady navrhování, zásady výpočtu, použití.
Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky. Zásady navrhování, zásady výpočtu.
Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků a spojů při požáru, pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu.
Navrhování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru, zásady výpočtu.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen provést návrh smykového spojení ocelobetonových konstrukcí. Získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti navrhování tlačených ocelobetonových konstrukčních prvků. Bude schopen aplikovat pravidla navrhování a zásady výpočtu konstrukce z lepeného lamelového dřeva včetně navrhování montážních spojů dřevěných konstrukcí s kovovými prvky. Bude schopen navrhnout dřevěnou konstrukcí na účinky požáru, včetně návrhu spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí. Betonové konstrukce - základy navrhování prvků betonových konstrukcí.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky, získání znalostí z požární bezpečnosti staveb.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno vypracováním úloh rozpracovaných ve cvičení. Účast na cvičení je povinná. Zkouška je konána písemnou formou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy - základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování.
2. Ocelobetonové nosníky - mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování).
3. Ocelobetonové nosníky - prostředky spřažení (typy, základní zásady pro navrhování).
4. Ocelobetonové sloupy - základní zásady konstrukčního řešení a navrhování.
5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru.
6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza.
7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily.
8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu.
9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru.
10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu.
11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy - základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování.
2. Ocelobetonové nosníky - mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování).
3. Ocelobetonové nosníky - prostředky spřažení (typy, základní zásady pro navrhování).
4. Ocelobetonové sloupy - základní zásady konstrukčního řešení a navrhování.
5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru.
6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza.
7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily.
8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu.
9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru.
10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu.
11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy.
2. - 4. Ocelobetonové nosníky - základní zásady pro navrhování.
5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru.
6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – statická analýza.
7.-8. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – statická analýza.
9. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování.
10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru.
11. Praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců.

eLearning