Detail předmětu

Automatizace stavebně technologického projektování

FAST-BW052Ak. rok: 2018/2019

Počítačové modelování přípravy a realizace staveb a metody síťové analýzy v závislosti na fázích projektu spojeného s výstavbou. SW prostředky pro podporu projektového řízení.
Typy zaváděných vazeb mezi činnostmi síťového grafu s ohledem na stavební připravenost.
Plánování zdrojů a kapacit. Nákladové a finanční plánování. Evidence postupu výstavby.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalost skladby položkového rozpočtu a jeho dělení na základní a vedlejší rozpočtové náklady. Rozumí kalkulačnímu vzorci a tím jsou schopni provést individuální kalkulaci nové položky. Dokáží sestavit položkový rozpočet dle základních rozpočtovacích pravidel. Naučí se pracovat s konkrétním software pro přípravu staveb BUILpower. Dalšími znalostmi jsou principy síťové analýzy, schopnost sestavit síťový graf, provést výpočet kritické cesty. Získanou dovedností je zvládnutí tvorby stavebně technologického modelu stavby, použití různých druhů vazeb. Studenti se naučí pracovat se softwarem CONTEC.

Prerekvizity

Výborná znalost běžných stavebních technologií, alespoň zběžná znalost speciálních technologií, dobrá orientace v projektové dokumentaci a porozumění jejímu obsahu.

Korekvizity

Principy projektového řízení stavebních zakázek, zabezpečení jakosti, řešení stavebně technologického projektu, znalost stavebních strojů a vhodnosti jejich nasazení, výkonnost stavební mechanizace a principy jejich produktivity.

Doporučené volitelné složky programu

Dobrovolná účast na nepovinných seminářích souvisejících s předmětem, využití možností absolvovat příbuzné kurzy z cyklu celoživotního vzdělávání, spolupráce na projektech v přípravě staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je přednáška s výkladem základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení formou prezentací s praktickými ukázkami a upozorněním na kritická místa. Navazující cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou práce na individuálním projektu pod metodickým vedením vedoucího cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu spočívá v získání zápočtu a složení zkoušky. Základním předpokladem udělení zápočtu je aktivní účast studenta na práci ve cvičeních, tzn. pravidelná docházka s max. 2 povolenými absencemi a řádné zpracování požadovaných výstupů v rámci individuálního zadání. Požadovanými výstupy jsou položkový rozpočet určité technologické etapy a časový plán v podobě síťového grafu zpracované s využitím softwarové podpory.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Klasifikace produkce ve vztahu k SW prostředkům pro nákladové kalkulace a časové plánování
2. Možnosti využití systémů Build-Power, Oferta, Kros, Koral v zadávání realizace a při realizaci staveb
3. Přesuny hmot, vedlejší rozpočtové náklady a jejich význam při tvorbě rozpočtu
4. Individuální kalkulace
5. Modelování realizace výstavby, využití programu CONTEC
6. Činnosti v síťových grafech, metoda kritické cesty
7. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost
8. Metoda stavebně technologického síťového grafu
9. Termínové, zdrojové, kapacitní, nákladové a finanční plánování
10. Aktualizace stavebně technologického modelu
11. Automatizace tvorby dokumentů přípravy staveb

Cíl

Poskytnout studentům znalosti z využití SW podpory plánování a řízení výstavbových projektů a moderních způsobů organizace výstavby projektovými, inženýrskými a dodavatelskými firmami. Užívání SW z ČR a USA

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasifikace produkce ve vztahu k SW prostředkům pro nákladové kalkulace a časové plánování
2. Možnosti využití systémů Build-Power, Oferta, Kros, Koral v zadávání realizace a při realizaci staveb
3. Přesuny hmot, vedlejší rozpočtové náklady a jejich význam při tvorbě rozpočtu
4. Individuální kalkulace
5. Modelování realizace výstavby, využití programu CONTEC
6. Činnosti v síťových grafech, metoda kritické cesty
7. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost
8. Metoda stavebně technologického síťového grafu
9. Termínové, zdrojové, kapacitní, nákladové a finanční plánování
10. Aktualizace stavebně technologického modelu
11. Automatizace tvorby dokumentů přípravy staveb

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, individuální zadání projektu, provozní řád počítačové učebny
2. Zahájení práce v programu BUILDpower: založení stavby, objektu, rozpočtu, nastavení parametrů rozpočtu
3. Otevření, import, mazání, export, typy položek, vyhledávání položek
4. Tvorba výkazu výměr, samostatná práce na individuálním rozpočtu
5. Propočet dle technicko hospodářských ukazatelů, samostatná práce na individuálním rozpočtu
6. Harmonogram na podkladě rozpočtu i propočtu, samostatná práce na individuálním rozpočtu
7. Zahájení práce na síťové analýze, seznámení s programem CONTEC: správa souborů, založení projektu, individuální zadání pro samostatnou práci ve zbytku semestru
8. Založení a tvorba modelu, procvičování vazeb, zahájení práce na individuálním projektu
9. Využití typového síťového grafu, ladění síťového grafu, aktualizace podle rozestavěnosti, grafy potřeb zdrojů, samostatná práce na individuálním zadání síťové analýzy
10. Agregace stavebně technologických projektů, optimalizace dle limitu zdrojů, bilancování zdrojů více projektů, kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, rekapitulace dle etap a dodavatelů, samostatná práce na individuálním zadání síťové analýzy
11. Prezentace výsledků individuálních zadání semestrálního projektu, obhajoba dosažených výsledků, zápočet

eLearning