Detail předmětu

Urbanismus a územní řízení

FAST-BG051Ak. rok: 2018/2019

Informace o urbanistickém vývoji, získání poznatků o typologii a teorii uspořádání rozvoje sídel a krajiny. Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování jako předpoklad pro výkon povolání autorizovaného inženýra schopného řešit stavbu v souladu s principy fungování jednotlivých urbanistických složek řešeného území města nebo vesnice.

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí základních znalostí urbanistické problematiky, pochopení urbanistické typologie; základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, pochopení územně plánovacího procesu

Prerekvizity

základní přehled o stavebním právu a dějinách architektury a pozemního stavitelství

Korekvizity

S ohledem na charakter předmětu nejsou souběžné znalosti požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné ukončení předmětu podmíněno vypracováním analytického elaborátu cvičení a absolvování písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Historický vývoj urbanismus I.
2.Historický vývoj urbanismus II.
3.Moderní vývoj a současné tendence.
4.Sídla (typologie, teorie uspořádání a rozvoj).
5.Funkční systémy městské - obytné a výrobní.
6.Funkční systémy městské - doprava a technická infrastruktura.
7.Funkční systémy krajinné.
8.Venkovské osídlení a krajina.
9.Společenská východiska rozvoje – ekologická, sociální a kulturní.
10.Společenská východiska rozvoje – doprava a technická infrastruktura.
11.Urbanistický rozvoj, urbanistická koncepce.
12.Urbanistické projektování.
13.Územní plánování a řízení.

Cíl

Objasnění základních principů územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace, seznámení s funkčními systémy města a krajiny, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Historický vývoj urbanismus I.
2.Historický vývoj urbanismus II.
3.Moderní vývoj a současné tendence.
4.Sídla (typologie, teorie uspořádání a rozvoj).
5.Funkční systémy městské - obytné a výrobní.
6.Funkční systémy městské - doprava a technická infrastruktura.
7.Funkční systémy krajinné.
8.Venkovské osídlení a krajina.
9.Společenská východiska rozvoje – ekologická, sociální a kulturní.
10.Společenská východiska rozvoje – doprava a technická infrastruktura.
11.Urbanistický rozvoj, urbanistická koncepce.
12.Urbanistické projektování.
13.Územní plánování a řízení.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Zadání tématických úkolů, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat
3.-4. Analýza územně plánovací dokumentace, konzultace úkolu
5.-6. Analýza charakteristických urbanistických souborů města, konzultace úkolu
7.-8. Analýza zvolené rozvojové plochy sídla, konzultace úkolu
9.-10. Konzultace rozpracovaných úkolů
11. Dokončení a zhodnocení výsledné práce

eLearning