Detail předmětu

Betonové konstrukce 2

FAST-BL009Ak. rok: 2018/2019

Monolitické železobetonové desky působící ve dvou směrech podepřené lokálně.
Montované konstrukce - haly, skelety, objekty z plošných a prostorových dílců, typy dílců, skladba a detaily spojení. Výpočty montovaných konstrukcí a dílců, spojovacích prvků, úchytů a závěsných ok. Prostorová tuhost. Speciální dílce a konstrukce. Navrhování a použití spřažených konstrukcí u objektů pozemních staveb.
Vybrané konstrukce inženýrských staveb - zásobníky a nádrže. Principy navrhování prvků z předpjatého betonu.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Osvojení znalostí o lokálně podepřených monolitických železobetonových deskách. Osvojení znalostí o navrhování a specifickém působení montovaných betonových konstrukcí. Schopnost porozumět chování předpjatých betonových konstrukcí. Znalost o navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků, navrhování prutových a plošných betonových konstrukcí

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1.-2. Lokálně podepřené monolitické železobetonové desky - uspořádání, statické působení, zjednodušený výpočet, dimenzování na ohyb. Protlačení desky, různé typy hlavic. Mezní stavy použitelnosti. Vyztužování.
3.-4. Halové systémy, rozdělení, konstrukční uspořádání, zatížení. Prvky montovaných hal, jejich styky a použití. Prostorová tuhost. Vazníkové a bezvazníkové haly - výpočet. Navrhování a vyztužování prvků a jejich styků.
5.-6. Montované patrové skelety, konstrukční řešení, prvky a jejich styky. Základní principy výpočtu. Vliv tuhosti styků na chování skeletů. Únosnost styků. Působení stropních tabulí. Stabilita a tuhost s a bez ztužujících prvků.
7. Panelové soustavy, konstrukční řešení, výpočtová schémata. Dimenzování jednotlivých dílců a jejich styků.
8. Zajištění tuhosti panelových objektů. Výpočet ztužujících prvků. Prostorové soustavy.
9. Speciální dílce a konstrukce. Konstrukční řešení a zásady navrhování základů montovaných objektů.
10. Spřažené konstrukce. Dílce ve stádiu výroby, dopravy a montáže. Úchyty a závěsná oka. Montážní stádia.
11.-12. Navrhování zásobníků (bunkry a sila) a nádrží - zatížení, výpočet, dimenzování a vyztužování.
13. Navrhování prvků z předpjatého betonu - podstata, materiály, předpětí a jeho změny, principy návrhu.

Cíl

Osvojení znalostí o specifickém působení a navrhování montovaných betonových konstrukcí.
Porozumět chování předpjatých betonových konstrukcí.
Základní principy navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Lokálně podepřené monolitické železobetonové desky - uspořádání, statické působení, zjednodušený výpočet, dimenzování na ohyb. Protlačení desky, různé typy hlavic. Mezní stavy použitelnosti. Vyztužování.
3.-4. Halové systémy, rozdělení, konstrukční uspořádání, zatížení. Prvky montovaných hal, jejich styky a použití. Prostorová tuhost. Vazníkové a bezvazníkové haly - výpočet. Navrhování a vyztužování prvků a jejich styků.
5.-6. Montované patrové skelety, konstrukční řešení, prvky a jejich styky. Základní principy výpočtu. Vliv tuhosti styků na chování skeletů. Únosnost styků. Působení stropních tabulí. Stabilita a tuhost s a bez ztužujících prvků.
7. Panelové soustavy, konstrukční řešení, výpočtová schémata. Dimenzování jednotlivých dílců a jejich styků.
8. Zajištění tuhosti panelových objektů. Výpočet ztužujících prvků. Prostorové soustavy.
9. Speciální dílce a konstrukce. Konstrukční řešení a zásady navrhování základů montovaných objektů.
10. Spřažené konstrukce. Dílce ve stádiu výroby, dopravy a montáže. Úchyty a závěsná oka. Montážní stádia.
11.-12. Navrhování zásobníků (bunkry a sila) a nádrží - zatížení, výpočet, dimenzování a vyztužování.
13. Navrhování prvků z předpjatého betonu - podstata, materiály, předpětí a jeho změny, principy návrhu.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Lokálně podepřená stropní deska - předběžný návrh rozměrů, schematický výkres tvaru konstrukce, výpočet zatížení, zatěžovací stavy pro vybranou vnitřní část konstrukce zadaného objektu.
2. Výpočet statických veličin na vybrané části konstrukce zjednodušenou metodou (metodou součtových momentů popř. s ověřením metodou náhradních rámů), kombinace zatížení.
3. Dimenzování části desky na ohyb.
4. Dimenzování desky na protlačení (pro vnitřní sloup).
5. Dimenzování – dokončení, mezní stavy použitelnosti (princip), schematický výkres výztuže dimenzované části desky.
6. Korekce.
7. Montovaná vazníková hala – schematický výkres skladby konstrukce haly, výpočet zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní příčný rám.
8. Výpočet statických veličin pro vnitřní příčný rám, kombinace účinků zatížení.
9. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu.
10. Korekce.
11. Ověření sloupu pro stádia výroby, přepravy a montáže, schéma výztuže sloupu, návrh montážních úchytů sloupu a střešního vazníku.
12. Závěrečná korekce.
13. Odevzdání elaborátů. Zápočet.

eLearning