Detail předmětu

Technologie betonu – laboratoře

FAST-BJ003Ak. rok: 2018/2019

Základních technologické zkoušky kameniva podle platných ČSN.
Návrhové metody složení betonu.
Postupy zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu teorie a praktické provedení jednotlivých zkoušek.
Ověření navrženého betonu zkouškami.
Sledování vlivu množství vody, přísad a poměru hrubého a drobného kameniva na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu v betonu.
Studenti část výuky v cvičeních absolvují v laboratořích technologie betonu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá znalosti základní znalosti o vlastnostech a zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu. Absolvent je předmětu je schopen:
- provést návrh složení betonů
- vysvětlit a prakticky provést zkoušky složek betonu
- vysvětlit a prakticky provést základní zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu
- provést praktické ověření teoretického návrhu složení betonu
- provést vyhodnocení a interpretovat výsledky zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu.

Prerekvizity

Teoretické základy z technologie betonu, teoreticky a prakticky zvládnuté metody pro zkoušení složek betonu

Korekvizity

Teoretické znalosti z oblasti pojiv, kameniva a přísad do betonu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení obsahují jak část zaměřenou na laboratorní experimenty, tak část výpočtovou.
Obsahem cvičení jsou také praktické ukázky.
Studenti pracují v rámci laboratorních úloh v týmech a následně prezentují dosažené výsledky formou protokolů
Studenti samostatně zpracovávají v rámci cvičení individuálně zadané příklady, které kontroluje vedoucí cvičení

Způsob a kritéria hodnocení

Absolvování všech cvičení, s výjimkou omluvených absencí. Odevzdání všech protokolů v požadovaném obsahu a rozsahu.
Závěřečný test-dosažení min 60% z celkového počtu bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání praktických poznatků o vlastnostech čerstvého a ztvrdlého betonu. Osvojení zkušebních postupů vstupních složek a parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu. Praktické ověření teoretického návrhu složení betonu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled norem pro zkoušení složek betonu, čerstvého a ztvrdlého betonu
2. Základní technologické zkoušky kameniva
3. Výpočty poměrů míchání kameniv, prolínání frakcí
4. Návrhové metody složení betonu
5. Metody stanovení konzistence čerstvého betonu
6. Výpočet složení betonu pro zadanou třídu, konzistenci, druh cementu a kameniva
7.Exkurze do výrobny transportbetonu
8. Ověření základních vlastností navrženého betonu
9. Sledování vlivu množství vody v betonu při konstantní dávce cementu na zpracovatelnosti betonu a na pevnost betonu po 7 dnech normálního zrání
10. Sledování vlivu plastifikačních přísad na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu
11. Sledování vlivu poměru drobného a hrubého kameniva na konzistenci čerstvého betonu a na pevnost ztvrdlého betonu
12. Sledování vlivu provzdušňovacích přísad na vlastnosti betonu
13. Závěrečný test

eLearning