Detail předmětu

Diagnostické metody ve stavebnictví

FAST-BI003Ak. rok: 2018/2019

Přehled diagnostických destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod pro zjišťování vlastností stavebních materiálů.
Zjišťování přetvárných charakteristik materiálů.
Změna vlastností materiálů vlivem vnějších podmínek (degradace, vliv teploty a vlhkosti).
Zatěžovací zkoušky prvků a dílců.
Obecné metodiky diagnostických postupů a jejich aplikace na betonových, železobetonových, dřevěných, ocelových a zděných konstrukcích.
Speciální diagnostické metody podle typů konstrukcí.
Dlouhodobé sledování přetváření, vzniku a rozvoje trhlin a porušování uvedených druhů konstrukcí.
Trvanlivostní zkušební metody ve vztahu k plánované životnosti staveb.
Radiometrické měření objemové hmotnosti stínících konstrukcí a sypkých materiálů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu získají mimo jiné tyto znalosti a dovednosti:
Teoretický přehled o diagnostických metodách ve stavebnictví.
Praktické provádění zkoušek na betonových konstrukcích - tvrdoměrné, ultrazvukové, jádrové vývrty.
Vyhledávání výztuže různými metodami - elektromagnetické indikátory, radiografie, georadar.
Zkoušky zdiva - metody pro zdící prvky a maltu.
Vyhodnocení charakteristických pevností betonu a zdiva.

Prerekvizity

Stavební látky, Zkušebnictví a technologie.

Korekvizity

Stavební mechanika, teorie pružnosti pevných těles, účinky statických a dynamických zatížení, deformace tělesa, prvky betonových konstrukcí

Doporučené volitelné složky programu

Účast na reálném měření v terénu - monitorování posunů stavebního objektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je zajišťována přednáškami a laboratorními cvičeními.
Přednášky mají charakter výkladu základních principů, provádění metod a způsobu jejich vyhodnocení.
V rámci laboratorních cvičení studenti prakticky provedou měření (tvrdoměrná, ultrazvuková, zkoušky na vývrtech, hledání výztuže, zkoušky zdiva apod.)a vyhodnotí výsledky zkoušek.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování předmětu je docházka do laboratorních cvičení, odevzdání všech protokolů, úspěšné řešení závěrečného testu a obhajoba seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška, Stavebně technické průzkumy
2. Tvrdoměrné metody
3. Odtrhové zkoušky, UZ
4. Radiační defektoskopie I
5. Diagnostika betonových konstrukcí
6. Diagnostika zděných konstrukcí
7. Diagnostika dřevěných konstrukcí
8. Vznik a rozvoj trhlin v konstrukcích
9. Diagnostika výztužných ocelí
10. Radiační defektoskopie II
11. Trvanlivost a životnost konstrukcí
12. Radiační defektoskopie III
13. Dlouhodobé sledování poruch historických konstrukcí

Cíl

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Student bude schopen vybrat optimální metodu pro daný material a typ konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní přednáška, Stavebně technické průzkumy
2. Tvrdoměrné metody
3. Odtrhové zkoušky, UZ
4. Radiační defektoskopie I
5. Diagnostika betonových konstrukcí
6. Diagnostika zděných konstrukcí
7. Diagnostika dřevěných konstrukcí
8. Vznik a rozvoj trhlin v konstrukcích
9. Diagnostika výztužných ocelí
10. Radiační defektoskopie II
11. Trvanlivost a životnost konstrukcí
12. Radiační defektoskopie III
13. Dlouhodobé sledování poruch historických konstrukcí

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání seminární práce, návrh diagnostiky železobetonové konstrukce
2. Rovnoměrnost betonu, ultrazvuk
3. Tvrdoměrné zkoušení betonu
4. Zkoušení jádrových vývrtů, charakteristická pevnost betonu v tlaku
5. Elektromagnetické indikátory výztuže
6. Zkoušení konstrukcí georadarem
7. Radiační defektoskopie I. - rentgen
8. Radiační defektoskopie II. - radiografie
9. Zkoušení cihelného zdiva
10. Monitoring konstrukcí, měření posunů
11. Metody pro sledování povrchových vlastností
12. Prezentace seminární práce
13. Test, klasifikovaný zápočet

eLearning