Detail předmětu

Izolační materiály

FAST-BJ007Ak. rok: 2018/2019

Úvodní náplň tvoří problematika stavební akustiky a izolací. Aplikace izolací ve stavebním objektu je řešena systematicky, zejména z hlediska tepelně-izolačního, stavebně-akustického a vlhkostního režimu, přičemž se zohledňují specifika jednotlivých druhů stavebních konstrukcí i objektů. Popis technologie výroby izolačních krytin proti vlhkosti a vodě na asfaltové, membránové i nátěrové bázi včetně základních laboratorně-zkušebních postupů. Probírány jsou technologické zásady nanášení, resp. montáže, vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých izolačních materiálů. Oblast izolačních materiálů zahrnuje izolace a opatření proti radonu.
Náplň odborného předmětu obsahuje převážně empirické poznatky a doporučení, oblast teorie vlhkostního a tepelného šíření na termodynamickém principu kinetiky nevratných procesů je probírána v jiném odborném předmětu.
Cvičení mají laboratorní, výpočtový, částečně i projekční charakter.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Získání poznatků o fyzikálních vlastnostech izolačních materiálů, teorii o šíření akustického vlnění v pružném prostředí, stavebních materiálech proti šíření vlhkosti jak v plynné, tak i kapalné fázi. Po absolvování předmětu by měl student samostatně zvládnout popis izolačního účinku stavební konstrukce z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, vysvětlit účinnost jednotlivých materiálových vrstev. Podle fyzikálních vlastností staviva posoudit jejich akustických vlastností z hlediska účelnosti aplikace v uzavřených prostorech z důvodu dosažení potřebné srozumitelnosti i doby dozvuku. V předmětu studenti získají přehled o principu sestavení akustické studie pro územní rozhodování. Studenti se seznámí s postupy akustické diagnostiky budov a experimentálními metodami tohoto prokazování.

Prerekvizity

Znalosti z fyziky stavebních látek, konstrukce staveb a technologických procesů ve stavebnictví

Korekvizity

Tento předmět se studuje paralelně s předmětem BJ06 - Fyzika stavebních látek. Tento souběh umožňuje studentům poskytnout přehled o tepelně-izolačních a vlhkostních vlastnostech staviv, studentům se přednáší teorie šíření tepelného a vlhkostního pole ve stavebních materiálech a stavebních konstrukcích.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Ve cvičení studenti odevzdávají vedoucímu cvičení 5 protokolů o provedených fyzikálních měření a jeden test.
Zkouška má povinnou písemnou část, kde student prokáže schopnost samostatného vyřešení dvou výpočtových příkladů z oblasti teorie šíření tepla a vlhkosti. Pro postup do povinné ústní části je nezbytné dosáhnout alespoň 3. bodů ze 6. možných. Pro úspěšné složení ústní části zkoušky je nezbytné odpovědět na dvě položené otázky, v nerozhodném případě je studentovi položena doplňující otázka

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Užitné vlastnosti stavebního díla, užívání stavebních izolací
2. Izolace proti účinku vlhkosti, metody hydrofobizace
3. Izolační materiály a technologie pro spodní stavbu
4. Izolační materiály a technologie pro horní část stavby
5. Technologie výroby asfaltových pásů, izolační technika
6. Vlhkost ve stavebních materiálech, degradační projevy staviv
7. Popis šíření vlhkosti ve stavebních materiálech a konstrukcích
8. Stavební akustika, hygienické požadavky
9. Zvukové pole, akustika stavebních konstrukcí a materiálů
10. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost, materiály pro akustické izolace
11. Měřicí metody pro hodnocení akustických fyzikálních vlastností staviv
12. Užití materiálů pro účely snižování hluku
13. Výskyt radonu, izolace proti radonu, technologie montáž. Novodobé tepelné izolace, směr vývoje při využívání alternativních energií, současné alternativní zdroje energie.

Cíl

Hodnocení užitných vlastností stavebních konstrukcí, použití izolačních materiálů z hlediska tepelně-izolačních, vlhkostních a akustických požadavků na stavby.
Dimenzování a riziko užití izolačních materiálů. Metody vlhkostní sanace budov, technologie zateplování staveb.
Zkoušení a hodnocení izolačních materiálů.
Hodnocení vybraných materálů na životní prostředí, technologie využití alternativních tepelných zdrojů, nízkoenergetické stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Užitné vlastnosti stavebního díla, užívání stavebních izolací
2. Izolace proti účinku vlhkosti, metody hydrofobizace
3. Izolační materiály a technologie pro spodní stavbu
4. Izolační materiály a technologie pro horní část stavby
5. Technologie výroby asfaltových pásů, izolační technika
6. Vlhkost ve stavebních materiálech, degradační projevy staviv
7. Popis šíření vlhkosti ve stavebních materiálech a konstrukcích
8. Stavební akustika, hygienické požadavky
9. Zvukové pole, akustika stavebních konstrukcí a materiálů
10. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost, materiály pro akustické izolace
11. Měřicí metody pro hodnocení akustických fyzikálních vlastností staviv
12. Užití materiálů pro účely snižování hluku
13. Výskyt radonu, izolace proti radonu, technologie montáž. Novodobé tepelné izolace, směr vývoje při využívání alternativních energií, současné alternativní zdroje energie.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.úvodní cvičení, požadavky pro absolvování předmětu, bezpečnostní předpisy k provádění praktické laboratorní části cvičení,
2.zkoušení živičných materiálů,
3.zkoušení hydroizolačních pásů a fólií,
4.stanovení součinitele tepelné vodivosti staviv metodou horkého drátu,
5.stanovení povrchové emisivity stavebních materiálů,
6.stanovení činitele zvukové pohltivosti,
7.stanovení koeficientu kapilární absorpce,
8.základní výpočty z oblasti akustických vlastností,
9.aplikace výpočetních vztahů pro formulaci akustického výkonu,
10.parametry hluku, stanovení ekvivalentní hladiny hluku,
11.návrh a výpočetní hodnocení akustických bariér,
12.výpočet doby dozvuku uzavřeného prostoru,
13.kontrola splnění povinností ve cvičení, zápočtový test.

eLearning