Detail předmětu

Projekt vodní stavby

FAST-BR008Ak. rok: 2018/2019

Návrh hydrotechnické stavby dle zvoleného zaměření ve formě projektové dokumentace.
Obsahová náplň zahrnuje:
- koncepční návrh hydrotechnické stavby,
- návrhové výpočty (statické, hydrotechnické, hydroenergetické),
- návrh stavebně technického řešení hydrotechnické stavby,
- zpracování výkresové dokumentace stavby,
- zpracování textových příloh projektu (průvodní a techncká zpráva),
- příprava prezentace navrženého řešení,
- rozšíření praktických znalostí s používáním odpovídajícího programového vybavení.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je získání praktických znalostí v oblasti návrhu hydrotechnických staveb v těchto volitelných zaměřeních: úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie a protipovodňová ochrana.
Absolvent předmětu je schopen:
- na základě zadání specifikovat a vyhodnotit vstupní podklady,
- zpracovat průvodní a technickou zprávu projektu,
- provést odpovídající výpočty za účelem stanovení návrhových parametrů stavby,
- na základě dostupných podkladů a provedených výpočtů zpracovat výkresovou dokumentaci,
- prezentovat výsledky projektu,
- během zpracování využívat programové nástroje odpovídající projekční praxi.

Prerekvizity

Základní znalosti z oboru vodní hospodářství a vodní stavby, které zahrnují hydrauliku, statiku, říční hydrauliku a úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie, technické kreslení v systému Autocad.

Korekvizity

Znalosti základních právních předpisů souvisejících s realizací a provozováním hydrotechnických staveb

Doporučené volitelné složky programu

Účast na odborných exkurzích se zaměřením na problematiku hydrotechnických staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka předmětu je doplněna exkurzí a přednáškou odborníka z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné zakončení předmětu vyžaduje absolvování výuky a zpracování projektu v rozsahu popsaném v konkrétním zadání.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Schopnost analyzovat zadaný problém, přehled o nutných podkladech a zásadách zpracování projektu, schopnost využívat moderní výpočetní techniku v rámci řešení projektu, orientace v technických normách souvisejících s problematikou projektování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení se stávajícím stavem zájmového území a koncepcepční návrh díla.
2.- 4. Realizace vávrhových výpočtů a zpracování jejich dokumentace.
5.- 8. Konstrukční návrh stavebních objektů a provozních souborů.
9.-10. Zpracování výkresové dokumentace stavebních objektů a provozních souborů.
11.-12. Zpracování průvodní a technické zprávy
13. Prezentace projektu