Detail předmětu

Výuka v terénu (V)

FAST-BP001Ak. rok: 2018/2019

Předmět se orientuje na praktické návyky pro předprojektovou přípravu a průzkum. Kombinuje geodetická měření s rekognoskací a následným průzkumem sítí, vodovodních nebo kanalizačních, a se sběrem dat sloužících jako východisko pro stanovení návrhových parametrů sítí, zaměření a vytyčení hlavních prvků společných zařízení v povodí s ohledem na protierozní ochranu povodí a pozemkové úpravy. Snahou je lokálně cílit průzkumy tak, aby plnily i reálné požadavky obcí, případně sloužily jako podklad k dalším vědecko technickým pracím ústavu. Výstupem z výuky je kolektivně vypracovaný elaborát.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student se naučí pracovat s mapovými podklady, projektovými dokumentacemi, zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data z terénu v oblasti vodárenství, stokování, čištění odpadních vod, hydrauliky a hydrologie, hydrotechnických staveb (přehrady, využití vodní energie, hráze, jezy a vegetační doprovod vodních toků), hydropedologie, hydrostatiky, hrazení bystřin, vodní a větrné eroze, objektů liniových staveb (závlahové soustavy, odvodňovací zařízení).

Prerekvizity

státní mapové podklady, geodézie, inženýrské sítě

Korekvizity

stokování a čištění odpadních vod, vodárenství

Doporučené volitelné složky programu

Odborné semináře a konference.
Veletrhy a výstavy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných vodohospodářských objektů, poskytnutí vzorové projektové dokumentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních, odevzdávání naměřených dat ve stanovených termínech.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získávání poznatků z oblasti předprojektové přípravy z oboru vodního hospodářství a vodních staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka v terénu probíhá poslední týden letního semestru na vybraných lokalitách, které jsou vybrány podle zaměření jednotlivých vodařských ústavů. Výuka v terénu probíhá na jednotlivých ústavech oboru individuálně a je rozložena do celého pracovního týdne.