Detail předmětu

Pracovní inženýrství (E)

FAST-BV051Ak. rok: 2018/2019

Práce. Informace o práci. Práce ve výrobním procesu. Klasifikace a třídníky ve stavebnictví. Normy ve stavebnictví. Studium práce. Vědy o práci. Pracovní inženýrství. Management a jeho historický vývoj. Pracovní systém. Organizace práce v prostoru a čase. Měření práce. Normování lidské práce. Normování práce strojů. Normování spotřeby materiálu, paliv a energií. Odměňování práce. Teorie mzdy. Funkce mzdy. Kategorie mzdy. Mzdové formy. Mzdový systém. Hodnocení práce. Mzdové účetnictví. Evidence mezd. Ukazatele práce a mezd. Fond pracovní doby. Produktivita práce. Pracovně právní předpisy. Ergonomie. Pracovní zátěž a námaha. Pracovní prostředí. Pracovní podmínky. Intenzita práce. Teorie pracovní motivace. Kategorizace práce. Ochrana zdraví. Bezpečnost práce. Pracovní lékařství. Trh práce. Zaměstnanost. Mobilita pracovní síly. Úřady práce.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti z oblasti normování práce, materiálu a strojů ve stavebnictví. Získají též znalosti a dovednosti o mzdách a platech, jejich struktuře a výpočtu. Naučí se pracovat se statistickými klasifikacemi používanými ve stavebnictví. Zpracují případovou studii o normování práce a mzdách ve vybraném stavebním podniku.

Prerekvizity

Znalost problematiky technologie stavebních konstrukcí a prací. Znalost základů ekonomiky stavebního podniku se zaměřením na výrobu. Vědomosti o výrobních faktorech a pracovním systému se zaměřením na pracovní sílu, stroje, zařízení a materiál ve stavebnictví.

Korekvizity

Základní znalosti o ekonomice podniku a o technologii stavebních prací.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je komplexní a multikriteriální. Studenti získávají body během celého semestru. Ve cvičení se boduje docházka, zpracování případové studie a písemný zápočtový test. V přednáškách se boduje aktivita během semestru. Zkouška sestává z písemného testu (maximum 60 bodů), písemných odpovědí na otázky (maximum 10 bodů) a z ústní zkoušky (maximum 10 bodů). Známka zohledňuje práci během semestru (maximum 20 bodů)a u zkoušky (maximum 80 bodů) a vyplývá ze získaných bodů (maximum 100 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod. Základní pojmy. Vědy o práci.
2. Statistické klasifikace, třídníky a číselníky.
3. Práce. Studium práce. Organizace práce.
4. Normování práce. Měření práce.
5. Normování spotřeby materiálů. Normování strojů.
6. Odměňování práce. Teorie mzdy.
7. Odměňování práce. Pracovně právní předpisy.
8. Odměňování práce. Mzdy a platy.
9. Mzdové účetnictví. Mzdová evidence.
10. Ukazatele práce a mezd.
11. Bezpečnost práce.
12. Ergonomie.
13. Trh práce. Státní sociální podpora.

Cíl

Získání znalostí z pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví, zejména znalostí a základních dovedností z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení a z problematiky odměňování, mezd a platů se zaměřením na stavebnictví. Získání praktické zkušenosti při zpracování případové studie o normování a odměňování v konkrétní stavební firmě. Získání schopnosti prakticky používat statistické klasifikace, třídníky a číselníky pro další práci s informacemi ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základní pojmy. Vědy o práci.
2. Statistické klasifikace, třídníky a číselníky.
3. Práce. Studium práce. Organizace práce.
4. Normování práce. Měření práce.
5. Normování spotřeby materiálů. Normování strojů.
6. Odměňování práce. Teorie mzdy.
7. Odměňování práce. Pracovně právní předpisy.
8. Odměňování práce. Mzdy a platy.
9. Mzdové účetnictví. Mzdová evidence.
10. Ukazatele práce a mezd.
11. Bezpečnost práce.
12. Ergonomie.
13. Trh práce. Státní sociální podpora.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Úvod. Zadání případové studie. Klasifikace.
3.-4. Normování práce. Metody průzkumné. Metody výpočtové.
5.-6. Normování spotřeby materiálu. Normování strojů.
7.-8. Mzdy a platy.
9.-10.Mzdy a platy.
11.-12. Prezentace případové studie.
13. Zápočtový test.

eLearning