Detail předmětu

Projektové řízení staveb II

FAST-TV08Ak. rok: 2018/2019

V předmětu si studenti prohloubí a rozšíří svoje znalosti získané v předmětu Projektového řízení I. Pozornost je zaměřena na výstavbové projekty z pohledu zhotovitelů staveb. Součástí výuky je stavebně technologická příprava zabývající se výrobním procesem a metodami stavění. Podrobně se probírá proudová metoda a s ní spojené vyvažování a kloubení dílčích proudů. Součástí výuky je návrh a provádění zařízení staveniště. S realizací staveb je spojen projektový controling, zabezpečení kvality, bezpečnost a ochrana zdraví a ochrana životního prostředí. Studenti pracují s programem Contec.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají další obecné znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení. Osvojí si konkrétní postupy a metody v projektovém řízení realizace staveb. Zvládají proudovou metodu plánování, využívají časoprostorový graf pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování stavby. Seznámí se s programem Contec. Vše tvoří znalostní základ pro realizaci projektů na straně zhotovitelské. Získané vědomosti jsou předpokladem certifikace studentů na projektového manažera v ČR podle zásad nadnárodní společnosti pro projektové řízení (IPMA) ve stupni D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Prerekvizity

Zvládnuté základy projektového řízení, fázování projektů spojených s výstavbou, obsah a metody plánování a realizace staveb užívané na investorské straně, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy.

Korekvizity

Znalosti základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských návyků.
Schopnost aplikovat jednotlivé procesy hrubé vrchní stavby a dokončovací práce v projektech.

Doporučená nebo povinná literatura

NOVÝ, Martin, NOVÁKOVÁ, Jana a WALDHANS, Miloš: Projektové řízení staveb II. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. Elektronická studijní opora. (CS)
MATĚJKA, Vladimír: Management projektů spojených s výstavbou. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2001. ISBN 80-86364-56-9. (CS)
MATĚJKA, Vladimír: Management realizace projektů spojených s výstavbou. raha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2001. ISBN 80-86364-56-9. (CS)
LEVY, Sidney, M.: Project management in construction. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-139587-3. (EN)
JARSKÝ, Čeněk: Příprava a realizace staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-7204-282-3. (CS)
TICHÝ, Milík: Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-009-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení.
Na každou přednášku je přednášejícím připravena prezentace v PowerPointu. Základní zobrazené myšlenky jsou dále ústně rozvíjeny. Probíraná teorie je podle možností doplněna stručnými příklady, schématy, obrázky nebo grafy. Dílčí blok výuky je na závěr stručně shrnut a kontrolními otázkami je ověřeno jeho pochopení. Na závěr přednášky jsou studenti vyzváni k diskuzi.

Způsob a kritéria hodnocení

Studium předmětu je ukončeno zápočtem a zkouškou.
Zápočet je udělen po splnění všech povinností, tj. účasti, odevzdání dílčích zadání a úspěšné absolvování zápočtové písemné práce.
Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Účast na zkoušce je podmíněna uděleným zápočtem. Písemný test obsahuje pět otázek. Po kladném hodnocení následuje ústní zkouška s rozpravou nad třemi otázkami vylosovanými z předem známého seznamu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Projektové řízení, řízení projektu výstavby, typy činností a partneři ve výstavbě
2. Organizace a definice stavebního podniku, stavebně technologická příprava, řízení výrobních procesů, základní pojmy
3. Průběh stavební zakázky jako projektu, výrobní proces, metody stavění, proudová metoda
4. Parametry proudu, druhy proudů, doba trvání proudu, schéma postupu proudu, vyvažování proudů, kloubení dílčích proudů
5. Aplikace Contec - stavebně technologický síťový graf, typy vazeb, základní funkce, datová základna, typové grafy, modelace a výstupy
6. Zařízení staveniště – základní pojmy a požadavky, členění, provozní část, objekty pro údržbu a opravy, staveništní komunikace, sklady a skládky, zásobování vodou, odvodnění
7. Zařízení staveniště – zajištění elektrické energie, ochrana a bezpečnost provozu, výrobní část, sociální a hygienické objekty, zvedací mechanizmy, metodika návrhu
8. Projektový controling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting
9. Koncepce, zabezpečení a kontrola kvality
10. Ochrana životního prostředí, zajištění a likvidace odpadů, recyklace
11. Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci staveb
12. Certifikace projektového manažera stupně D podle zásad IPMA
13. Informace pro výstavbu a stavebnictví

Cíl

Získání dalších znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně dodavatelské. Studenti se seznámí se specializovanými softwarovými produkty pro plánování a řízení projektů. Ve cvičeních se poznatky aplikují na dílčích příkladech plánování a řízení výstavby. Obsah předmětu je v souladu s požadavky certifikačního procesu projektového manažera.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Projektové řízení, řízení projektu výstavby, typy činností a partneři ve výstavbě
2. Organizace a definice stavebního podniku, stavebně technologická příprava, řízení výrobních procesů, základní pojmy
3. Průběh stavební zakázky jako projektu, výrobní proces, metody stavění, proudová metoda
4. Parametry proudu, druhy proudů, doba trvání proudu, schéma postupu proudu, vyvažování proudů, kloubení dílčích proudů
5. Aplikace Contec - stavebně technologický síťový graf, typy vazeb, základní funkce, datová základna, typové grafy, modelace a výstupy
6. Zařízení staveniště – základní pojmy a požadavky, členění, provozní část, objekty pro údržbu a opravy, staveništní komunikace, sklady a skládky, zásobování vodou, odvodnění
7. Zařízení staveniště – zajištění elektrické energie, ochrana a bezpečnost provozu, výrobní část, sociální a hygienické objekty, zvedací mechanizmy, metodika návrhu
8. Projektový controling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting
9. Koncepce, zabezpečení a kontrola kvality
10. Ochrana životního prostředí, zajištění a likvidace odpadů, recyklace
11. Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci staveb
12. Certifikace projektového manažera stupně D podle zásad IPMA
13. Informace pro výstavbu a stavebnictví

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Program výuky, instrukce a pokyny, podmínky udělení zápočtu. 1. zadání - Časový plán zakázky jako podklad pro nabídkové řízení
2. Dokončení 1. zadání
3. 2. zadání - Strukturní plán zakázky a jeho nákladové ocenění
4. Pokračování práce na 2. zadání
5. Kloubení procesů I - instruktáž a zpracování samostatných příkladů
6. Kloubení procesů II - instruktáž a zpracování samostatných příkladů
7. 3. zadání - Časový plán realizace zakázky ve formě časoprostorového grafu
8. Dokončení práce na 3. zadání
9. Zápočtový test
10 4. zadání - Návrh staveništního provozu
11. Pokračování práce na 4. zadání - korekce
12. Dokončení práce na 4. zadání - korekce
13. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů v obálce. Zápočet

eLearning