Detail předmětu

Technologie staveb I

FAST-TW01Ak. rok: 2018/2019

Úkolem stavitelství je objekt nejen správně navrhnout, ale také kvalitně a racionálně realizovat. Problematika realizace je náplní oboru technologie staveb. Technologie se zabývá metodami a postupy optimální tvorby výrobního procesu stavby. Aby tyto procesy mohly být technologicky, časově a zdrojově modelovány, optimalizovány a úspěšně řízeny, musí být nejdříve poznány.
Předmět zahrnuje studium oblasti stavebních procesů spojených zejména s hlavní stvební výrobou. Jde o vytyčení objektů a budovaných konstrukcí, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řeší jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu, sled, připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní i enviromentální.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu bude schopen aplikovat znalosti konstrukčních a technologických zásad pro procesy hrubé vrchní a hrubé spodní stavby na konkrétním objektu výstavby.
V průběhu studia předmětu získá teoretické poznatky z oblasti modelování výrobních procesů, využije podrobné návody pro aplikaci těchto poznatků v případové studii, uplatní pokyny k vypracování výstupů a vzorově vypracuje:
Technologický předpis pro zemní práce, výpočet kubatur pro snímání ornice, hloubení stavební jámy a hloubení rýhy, návrh stavebních strojů pro zemní práce, posouzení vhodnosti strojů, vykreslení schémat pojezdů strojů po staveništi pro snímání ornice, hloubení stavební jámy a hloubení rýh, časový plán pro zemní práce.
Technologický předpis pro konstrukci plošného základu, řez zabedněným základem v tradičním bednění včetně popisu dílčích částí bednění.
Technologický předpis pro zdění a související výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu zdění, umístění lešení, skladování materiálu, časový plán pro zdění.
Technologický předpis pro realizaci železobetonové stropní desky v systémovém bednění, výkres bednění ( půdorys, řez zabedněnou konstrukcí ), vybrané konstrukční detaily.
Technologický předpis krovu včetně návrhu na ochranu dřeva před ohněm a škůdci a výkres – schematický návrh krovu a postup jeho montáže, detaily spojů.

Prerekvizity

Znalosti konstrukčních zásad objektu.

Doporučené volitelné složky programu

Pro podporu studia předmětu lze navštěvovat semináře, přednášky odborníků z praxe, návštěvy výroben, návštěvy staveb a podobné akce organizované pro studenty garantujícím ústavem. Nepovinné.

Doporučená nebo povinná literatura

Prof. Musil, Ing. Tuza: Ateliérová tvorba – stavebně technologické projekty. CERM Brno, 1992. ISBN 80-214-0335-7. (CS)
Prof.Jarský, Prof. Musil: Příprava a realizace staveb. CERM Brno, 2003. ISBN 80-7204-282-3. (CS)
Mgr. Petr Lízal, CSc. a kolektiv: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, Úvod do technologie, hrubá spodní stavba. CERM Brno, 2003. ISBN 80-214-2536-9. (CS)
Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. a kolektiv: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, část 2 Hrubá vrchní stavba. CERM, 2003. ISBN 80-214-2873-2. (CS)
Ing. Radka Kantová a kolektiv pracovníků TST: Technologie staveb I, průvodce předmětem TW01 a zpřístupněné opory předmětů AW51,BW01,BW51,BW04. intranet FAST, studijní opora, 2011. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
Prof. Zapletal, Prof. Musil a kol.: Technologie staveb – dokončovací práce. 0.
Prof. Musil, Ing. Henková, Ing. Nováková: Technologie pozemních staveb, Návody do cvičení. CERM Brno, 1992. ISBN 80-214-0490-6. (CS)
Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.: Věžové jeřáby v pozemním stavitelství. CERM, 2007.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT
Předmět má přednášky a cvičení.
Ve cvičení bude využito možnosti individuálního zadání a práce na projektu. Výstupy budou kontrolovány řízenou a individuální konzultací s vyučujícím. Doplněno exkurzemi, budou vybrány dvě reálné stavby, a to pro technologii spodní stavby a pro technologii hrubé vrchní stavby, na které v průběhu cvičení bude uskutečněna návštěva studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je povinná, vzhledem k rozsahu procvičované látky může vedoucí cvičení omluvit pouze dvě opodstatnělé neúčasti. Zápočet bude udělován zásadně v posledním týdnu výuky, jen ve výjimečných případech může učitel stanovit náhradní termín. Veškeré odevzdávané části semestrální práce budou vloženy do složky formátu A4 s jednotnou úpravou popisového rámečku, studie detailů budou nakresleny od ruky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb, zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu.
2. Příprava výstavby, staveniště, úvod do stavebně technologického projektování.
3. Procesy zemních prací, způsoby a postupy jejich provádění, volba mechanizace, časový plán.
4. Procesy zakládání staveb, technologické zásady a postupy provádění základů.
5. Bednění betonových konstrukcí – zásady návrhu, statického posouzení a realizace.
6. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí.
7. Betonářské procesy, výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu.
8. Zdící procesy, zásady provádění zdiva, organizační a časová struktura procesu.
9. Montáž dřevěných konstrukcí, provádění krovů, ochrana dřeva proti ohni a škůdcům.
10. Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
11. Zřizování obvodových a střešních plášťů budov.
12. Provádění skládaných krytin, kontrola jakosti , provádění klempířských prací včetně plechových krytin.
13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní a ochranná lešení, pracovní postupy a zásady montáže.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat jednotlivé vybrané procesy hrubé spodní a hrubé vrchní stavby v praxi a na praktických příkladech řešit konkrétní problémy Předmět se zabývá metodami a postupy optimální tvorby vybraných výrobních procesů stavby a rovněž objasňuje technologické, časové a zdrojové modelování výrobních procesů. Zahrnuje studium oblasti stavebních procesů spojených zejména s hlavní stavební výrobou. Jde o vytyčení objektů a budovaných konstrukcí, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řeší jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu, sled, připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní i environmentální.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb, zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu.
2. Příprava výstavby, staveniště, úvod do stavebně technologického projektování.
3. Procesy zemních prací, způsoby a postupy jejich provádění, volba mechanizace, časový plán.
4. Procesy zakládání staveb, technologické zásady a postupy provádění základů.
5. Bednění betonových konstrukcí – zásady návrhu, statického posouzení a realizace.
6. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí.
7. Betonářské procesy, výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu.
8. Zdící procesy, zásady provádění zdiva, organizační a časová struktura procesu.
9. Montáž dřevěných konstrukcí, provádění krovů, ochrana dřeva proti ohni a škůdcům.
10. Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
11. Zřizování obvodových a střešních plášťů budov.
12. Provádění skládaných krytin, kontrola jakosti , provádění klempířských prací včetně plechových krytin.
13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní a ochranná lešení, pracovní postupy a zásady montáže.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podklady k semestrální práci
Cvičení: Organizační pokyny, Individuální zadání řešeného objektu, obsah pro Technologický předpis
Výstup: volba objektu pro procvičení zadaných úloh, zajištění potřebných konstrukčních výkresů, založení šablony pro následná zpracování Technologických předpisů
2. Zemní práce – 1.část
Cvičení: Procesy zemních prací, způsob výpočtu kubatur, volba mechanizace
Výstup: Technologický předpis, Výpočet kubatur pro snímání ornice, hloubení stavební jámy a hloubení rýhy, návrh stavebních strojů pro zemní práce
3. Zemní práce – 2.část
Cvičení: konzultace zpracování 1.části zadání, ověřování vhodnosti strojů, časová náročnost – normohodiny, výkony strojů, vazby činností, dílčích a pomocných procesů zemních prací
Výstup: Posouzení vhodnosti strojů, vykreslení schémat pojezdů strojů po staveništi pro snímání ornice, hloubení stavební jámy a hloubení rýh, časový plán
4. Základy
Cvičení:Proces realizace železobetonové základové konstrukce, zásady pro bednící práce
Výstup: Technologický předpis pro konstrukci plošného základu, řez zabedněným základem v tradičním bednění včetně popisu dílčích částí bednění
5. Monolitický strop
Cvičení: Systémová bednění, zásady pro návrh a realizaci bednění stropní konstrukce
Výstup:Technologický předpis, výkres bednění ( půdorys, řez zabedněnou konstrukcí ), vybrané konstrukční detaily
6. Exkurze – sledování realizace pro vybrané technologické procesy staveb
7. Kontrola výstupů zadaných částí
8. Zdění – 1 část
Cvičení: Zdící procesy, postup provádění zdění jednoho podlaží řešeného objektu
Výstup:Technologický předpis ( důraz na výpočet kubatur )
9. Zdění – 2část
Cvičení:Zdící procesy, zdění první, druhé výšky, pomocné procesy – stavba lešení, pracovní, materiálové a dopravní pásmo pro zdění, BOZP pro zdění a práci na lešení
Výstup: výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu zdění, umístění lešení, skladování materiálu, časový plán
10. Montáž krovu – 1.část
Cvičení: Postup montáže vaznicových krovů, krovů úsporných soustav a vazníkových typů zastřešení, bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Výstup: Technologický předpis včetně návrhu na ochranu dřeva před ohněm a škůdci
11. Montáž krovu-2.část
Cvičení: Postup montáže, způsoby spojování prvků
Výstup: výkres – schematický návrh krovu a postup jeho montáže, detaily spojů
12.Závěrečné konzultace
13. Zápočet