Detail předmětu

Ateliér urbanistické tvorby

FAST-TG01Ak. rok: 2018/2019

Komplexní tvorba urbanistického souboru vycházející z analýzy základních funkčních systémů sídla, potřeb lidského společenství, anticipace jeho demografického i sociálního vývoje, ochrany přírodních i historických hodnot území. Prostorové a provozní řešení, stanovení funkčního využití a limitů využití území.

Výsledky učení předmětu

Základní praktická aplikace teoretických urbanistických znalostí v navazujícím magisterském studiu. Získané ateliérové znalosti se rozšiřují v následných specializovaných urbanistických projektech zaměření Prostorové plánování.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti získané předchozím teoretickým studiem oboru architektura a zvláště urbanistických předmětů a jejich aplikace v atelierové tvorbě.

Korekvizity

Základní znalosti disciplin stavebního inženýrství, zejména plánování dopravy.

Doporučená nebo povinná literatura

Příslušné normy a předpisy. 0. (CS)
Odborná literatura vztahující se k tématu. 0. (CS)
Odborná periodika. 0.
NEUFERT,E.: Navrhování staveb. Consultinvest Praha,, 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou dokončení projektu je absolvování tří hodnotících kritik v průběhu semestru a předložení urbanistické dokumentace v rozsahu územní studie podle zadaného programu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Aplikace teoretických znalostí, získaných předchozím studiem urbanistických, územně plánovacích i architektonických disciplin, získání povědomí o podstatě rovnovážného vztahu umělého a přírodního prostředí, o trvale udržitelném rozvoji sídel i krajiny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 11 kreditů, povinný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

130 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analyza programu
2. Analyza dotčeného území
3. Referenční příklady
4. Základní idea návrhu
5. Hodnotící kritika, 1. fáze návrhu
6.-9. práce na návrhu
10. Hodnotící kritika, 2. fáze návrhu
11.-12. Vypracování konečné verze návrhu
13. Kritika, závěrečné hodnocení