Detail předmětu

Inženýrská geodézie II

FAST-HE03Ak. rok: 2018/2019

Metodika rozborů přesnosti inženýrskogeodetických úloh. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh.
Geodézie při přípravě a projektování staveb. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací. Geodézie v mostním stavitelství. Zaměřování památkových objektů a měření pro rekonstrukce staveb.
Předpisy a normativy v inženýrské geodézii.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Ovládnutí metodiky rozborů přesnosti vytyčení základních geometrických veličin. Ovládnutí metodiky rozborů dvojrozměrné přesnosti vytyčení parametrů horizontální polohy.
Seznámení s úkoly geodezie při výstavbě inženýrských děl v jednotlivých oborech výstavby.
Seznámení s normami a předpisy pro inženýrskou geodezii.

Prerekvizity

Znalosti principů rozborů přesnosti. Znalosti principů geodetických měření.

Doporučená nebo povinná literatura

Richardus, P.: Project Surveying. A.A.Balkema Rotterdam, 1984.
Michalčák, O. a kol.: Inžinierska geodézia I. Alfa Bratislava, 1985. (SK)
Michalčák, O. a kol.: Inžinierska geodézia II. Alfa Bratislava, 1990.
Irvine, W.: Surveying for Construction. McGraw-Hill, Glasgow, 1995.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka v souladu se Studijním řádem VUT. Odevzdání a akceptování protokolů z jednotlivých úloh je povinnou podmínkou. Absolvování kontrolních testů v průběhu výuky s celkovou úspěšností nad 50%. Absolovování písemné a ústní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Metodika rozborů přesnosti inženýrskogeodetických úloh.
2. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh 1.
3. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh 2.
4. Geodézie při přípravě a projektování staveb.
5. Vytyčovací výkresy a jejich tvorba
6. Vytyčovací sítě - metody budování a analýza přesnosti.
7. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací 1.
8. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací 2.
9. Geodézie v mostním stavitelství.
10. Zaměřování památkových objektů a měření pro rekonstrukce staveb.
11. Geodezie ve strojnictví a průmyslu 1.
12. Geodezie ve strojnictví a průmyslu 2.
13. Předpisy a normativy v inženýrské geodézii.

Cíl

Ovládnutí metodiky rozborů přesnosti vytyčení základních geometrických veličin. Ovládnutí metodiky rozborů dvojrozměrné přesnosti vytyčení parametrů polohy.
Seznámení s úkoly geodezie při výstavbě inženýrských děl v jednotlivých oborech výstavby.
Seznámení s normami a předpisy pro inženýrskou geodezii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor G , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Metodika rozborů přesnosti inženýrskogeodetických úloh.
2. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh 1.
3. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh 2.
4. Geodézie při přípravě a projektování staveb.
5. Vytyčovací výkresy a jejich tvorba
6. Vytyčovací sítě - metody budování a analýza přesnosti.
7. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací 1.
8. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací 2.
9. Geodézie v mostním stavitelství.
10. Zaměřování památkových objektů a měření pro rekonstrukce staveb.
11. Geodezie ve strojnictví a průmyslu 1.
12. Geodezie ve strojnictví a průmyslu 2.
13. Předpisy a normativy v inženýrské geodézii.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, seznámení s podmínkami udělení zápočtu, základní pojmy, mezní odchylky vytyčení. geodézie.
2. Nepřímé určení prostorové vzdálenosti, rozbor přesnosti a praktické měření.
3. Vytyčení výšky zadaného objektu nivelací a trigonometrickou metodou, rozbor přesnosti, praktické řešení, vyhotovení předávacího protokolu.
4. Vytyčení polohy protínáním vpřed, rozbory přesnosti, střední elipsy chyb.
5. Vytyčení polohy protínáním zpět, rozbory přesnosti analytickou a simulační metodou, střední elipsy chyb.
6. Vytyčení polohy protínáním z délek, rozbory přesnosti, střední elipsy chyb.
7. Vytyčení polohy volným polygonovým pořadem, rozbory přesnosti, prorážkový pořad.
8. Návrh vytyčovací sítě. Vytyčovací výkres souboru staveb, práce s normami.
9. Návrh vytyčovací sítě. Vytyčovací výkres souboru staveb, práce s normami (dokončení).
10. Návrh silniční komunikace, oblouk s přechodnicemi, přehledná situace, podélný profil trasy, práce s normami.
11. Návrh silniční komunikace, vytyčovací výkres, vytyčovací prvky hlavních bodů trasy, podrobné vytyčení.
12. Návrh silniční komunikace, výpočet nivelety, určení kubatur, rozbory přesnosti vytyčení, dokončení úlohy.
13. Závěrečná kontrola podmínek pro získání zápočtu, udělení zápočtu.

eLearning