Detail předmětu

Mapování I

FAST-GE10Ak. rok: 2018/2019

Volba pomocných měřických bodů pro podrobné mapování
Metody podrobného mapování
Třídy přesnosti, kódy kvality
Základní a účelové mapy velkých měřítek
Tvorba a aktualizace map
Digitální technické mapy, technická mapa obce, digitální mapa veřejné správy

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti tvorby a aktualizace map velkých měřítek a jejich využití od podrobného měření přes výpočetní práce, až po tvorbu grafických výstupů. Student bude schopen rozlišovat kvalitativní parametry map velkých měřítek a získá přehled o souvisejících předpisech.

Prerekvizity

Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty v geodetickém software, práce v prostředí MicroStation včetně geodetických nadstaveb.

Korekvizity

Práce s grafickými programy využitelnými pro tvorbu map velkých měřítek, používání knihoven liniových a bodových mapových značek, základy topologické a atributové korektnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolektiv: ČSN 01 3410. Mapy velkých měřítek: Základní a účelové mapy. Praha: Vydavatelství norem, 1990. (CS)
Kolektiv: ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky. Praha: Vydavatelství norem, 1990. (CS)
Kolektiv: Vyhláška Č. 31/1995 Sb.. ČÚZK Praha, 1995. (CS)
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování II. CERM Brno, s. r. o., 2004. ISBN 80-214-2669-1. (CS)
FIŠER, Zdeněk et al.: Mapování. CERM Brno s. r. o. 2. vydání, 2006. ISBN 80-7204-472-9. (CS)
HUML, Milan a Jaroslav MICHAL: Mapování 10. Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 978-80-01-03166-7. (CS)
Kolektiv: VYHLÁŠKA č. 26/2007 Sb.. ČÚZK Praha, 2007. (CS)
Kolektiv: NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD: ve znění dodatku č.1 a 2. ČÚZK Praha, 2007. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-NAVODY_CUZK] (CS)
Vyhláška č. 233/2010 Sb. o základním obsahu technické mapy obce.. Tiskárna Ministerstva vnitra, 2010. (CS)
Boguszak-Šlitr: Topografie. Praha, 1962. (CS)
Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Libri s. r. o. Praha, 2007. ISBN 978–80–7277–318–3. (CS)
Evropský parlament: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/2/ES. 2007. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti mají navíc k dispozici kurz LMS Moodle "GE10 – Mapování I" jehož obsahem jsou zejména prezentace k přednáškám, harmonogram cvičení, zadání jednotlivých elaborátů a podklady pro jejich vyhotovení. Pro studenty je v rámci předmětu pořádána exkurze na trigonometrický bod "Strom" s odborným výkladem.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (cvičící může omluvit 2 neúčasti). Píší se 3 písemné testy, součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu všech dosažitelných bodů. Ze cvičení musí být uznatelně vypracovány všechny zadané programy. Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části. Ze cvičení lze získat maximálně 30 bodů, maximálně 70 bodů lze získat ze zkoušky. Pro úspěšné ukončení předmětu zkouškou je nutné získat alespoň 50 % z celkového součtu 100 získatelných bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvodní informace, definice základních pojmů, terminologie, mapy (grafické, číselné, GIS), státní mapové dílo, bodová pole, referenční systémy, číslování bodů.
Základní terénní tvary, způsoby znázornění výškopisu v mapách velkých měřítek, interpolace a konstrukce vrstevnic.
Vedení měřického náčrtu, obsah, náležitosti, použitá symbolika, adjustace.
Metody podrobného mapování. Typové úlohy.
Ovládání a nastavení totální stanice pro účely podrobného mapování, registrace měřených dat, stahování dat, aplikace matematických a fyzikálních korekcí měřených délek.
Výpočetní zpracování naměřených dat, způsoby řešení, možná úskalí.
Základní a účelové mapy velkých měřítek – klad a označování mapových listů, normativy pro tvorbu, dělení, obsah, způsoby znázornění obsahu. Směrnice Evropského parlamentu INSPIRE, digitální mapa veřejní správy, digitální technické mapy, technická mapa obce.
Základní a účelové mapy – mapové značky, třídy přesnosti, testování přesnosti, grafické zpracování.
Další možnosti sběru dat (GNSS – RTK, FTG, mobilní mapování, laserové skenování).
DMT, DMR, DMP, DVM (Atlas DMT), vizualizace, výstupy.
Rekapitulace, konzultace, informace o obsahu písemné a ústní části zkoušky.

Cíl

Získání znalostí o tvorbě a aktualizaci map velkých měřítek a jejich využití.
Získat přehled o souvisejících předpisech.
Schopnost rozlišovat kvalitativní parametry map velkých měřítek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní informace, definice základních pojmů, terminologie, mapy (grafické, číselné, GIS), státní mapové dílo, bodová pole, referenční systémy, číslování bodů.
Základní terénní tvary, způsoby znázornění výškopisu v mapách velkých měřítek, interpolace a konstrukce vrstevnic.
Vedení měřického náčrtu, obsah, náležitosti, použitá symbolika, adjustace.
Metody podrobného mapování. Typové úlohy.
Ovládání a nastavení totální stanice pro účely podrobného mapování, registrace měřených dat, stahování dat, aplikace matematických a fyzikálních korekcí měřených délek.
Výpočetní zpracování naměřených dat, způsoby řešení, možná úskalí.
Základní a účelové mapy velkých měřítek – klad a označování mapových listů, normativy pro tvorbu, dělení, obsah, způsoby znázornění obsahu. Směrnice Evropského parlamentu INSPIRE, digitální mapa veřejní správy, digitální technické mapy, technická mapa obce.
Základní a účelové mapy – mapové značky, třídy přesnosti, testování přesnosti, grafické zpracování.
Další možnosti sběru dat (GNSS – RTK, FTG, mobilní mapování, laserové skenování).
DMT, DMR, DMP, DVM (Atlas DMT), vizualizace, výstupy.
Rekapitulace, konzultace, informace o obsahu písemné a ústní části zkoušky.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní informace, metody podrobného měření
Seznámení se souvisejícími předpisy, využití WMS pro účely mapování, portál ČÚZK, Internetový zobrazovač geografických armádních dat
Vrstevnicová řešení kótovaných bodových podkladů
Tvorba výškopisného měřického náčrtu
Tvorba účelové mapy – 5 týdnů
Testování přesnosti výškopisu vyhotovené účelové mapy kontrolním profilem
Zaměření a vyhotovení podélného profilu a příčných profilů komunikace
Konzultace, dopracování programů
Zápočet

eLearning