Detail předmětu

Geodézie II

FAST-GE03Ak. rok: 2018/2019

Geodetická polohová a výšková bodová pole. Souřadnicové a výškové systémy používané v ČR a jejich vývoj. Budování polohových a výškových bodových polí, základní metody, měřické kontroly, výpočty a odhady přesnosti. Nivelace a trigonometrické určení výšky. Metody podrobného polohopisného a výškopisného měření - polární a ortogonální metoda, plošná nivelace a tachymetrie. Výpočet ploch, kubatur, měření profilů.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studentovi bude umožněno zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích s akcentem na měření převýšení a zpracování měřických dat.

Prerekvizity

Základy matematiky, geometrie a fyziky. Principy základních geodetických měření a výpočtů.

Korekvizity

Kombinatorika, měřické chyby (kategorie, základní vlastnosti).

Doporučené volitelné složky programu

Využití konzultací a možnosti procvičování obsluhy přístrojů a pomůcek a měřických technologií v laboratoři Ústavu geodézie a na terase Fakulty stavební (budova B).

Doporučená nebo povinná literatura

James M. Anderson, Edward M. Mikhail: Surveying, Theory and Practice. WCB McGraw - Hill, 1998. (EN)
Nevosád, Z., Vitásek, J.: Geodézie III. VUTIUM Brno, 2000. (CS)
Nevosád, Z., Vitásek, J., Bureš, J.: Geodézie IV. Akad. nakladatelství CERM, 2002. (CS)
Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických. sieťach. ALFA Bratislava, 1990. (SK)
Nevosád, Z.: Geodezie VII. VA Brno, 1993. (CS)
Ratiborský, J.: Geodezie. ČVUT Praha, 1998. (CS)
Vitásek, J., Nevosád, Z., Soukup: Geodezie II. VUTIUM Brno, 1999. (CS)
Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani.: Elementary surveying an introduction to geomatics. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 2002. (EN)
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování II. CERM Brno, s. r. o., 2004. (CS)
Heribert Kahmen: Angewandte Geodasie Vermessungs-kunde. Walter de Gruyter, Berlin, 2006. (DE)
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování. CERM Brno, s. r. o. 2. vydání, 2006. (CS)
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky. Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti mají navíc k dispozici kurz LMS Moodle "GE01 – Geodézie I" jehož obsahem jsou zejména prezentace k přednáškám, harmonogram cvičení a příklady vypracování zadání a testů.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (2 neúčasti může omluvit cvičící). Píší se 3 písemné testy - součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu dosažitelných bodů ze všech testů. Neabsolvovaný test bude nahrazen v dohodnutém termínu. Ze cvičení musí být vypracovány a uznatelné všechny zadané programy programy. Zkouška má testovou, početní a ústní část. 30% bodů je generováno z hodnocení cvičení. Celkový počet bodů za zkoušku je 100, pro úspěšné absolvování je požadováno 50%.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Brigáda v geodetické firmě na pozici fifurant, pokud to možnosti umožní, na pozici technik.

Osnovy výuky

1. Geodetická polohová a výšková bodová pole.
2. Nivelace.
3. Plošná nivelace, základní metody zaměření a vyjádření terénu.
4. Plochy a kubatury, měření profilů.
5. Trigonometrické měření výšek.
6. Tachymetrie 1.
7. Tachymetrie 2.
8. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva.
9. Jednoduché sítě.
10. Komerční software pro geodetické výpočty.
Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cíl

Zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích a sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Geodetická polohová a výšková bodová pole.
2. Nivelace.
3. Plošná nivelace, základní metody zaměření a vyjádření terénu.
4. Plochy a kubatury, měření profilů.
5. Trigonometrické měření výšek.
6. Tachymetrie 1.
7. Tachymetrie 2.
8. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva.
9. Jednoduché sítě.
10. Komerční software pro geodetické výpočty.
Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Polygonové pořady.
2. Automatizovaný výpočet polohy bodu (primárně software Groma).
3. Geodetická polohová a výšková bodová pole.
4. Nivelační přístroje.
5. Nivelace, technická nivelace.
6. Plošná nivelace, základní postupy zaměření terénu.
7. Trigonometrické měření výšek.
8. Tachymetrie.
9. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva.
10. Zápočet.

eLearning