Detail předmětu

Základy technické diagnostiky

FSI-CTD-KAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky z technické diagnostiky. Pozornost je soustředěna na objasnění začlenění technické diagnostiky do kvality produktu a na seznámení se se základními pojmy, které jsou pro technikou diagnostiku podstatné. K těmto pojmům patří také pojem diagnostický systém, model a signál, které jsou vysvětleny. V dalším jsou popsány a náležitě rozebrány základní diagnostické metody. Jedná se o diagnostiku deformace, tlaku a základní způsoby měření i vyhodnocení teplotního stavu objektu. Pozornost je soustředěna na existující měřicí přístroje, metodiku měření a především na posouzení a vyhodnocení stavu sledovaných systémů. Student je rovněž seznámen s normami a legislativou v technické diagnostice. Je také podrobně představena možnost získání kvalifikace v technické diagnostice. Výuka předmětu je doplněna cvičením, kde jsou probíraná témata náležitě na příkladech z průmyslové praxe procvičena. Ve cvičeních je také vedena diskuze k získaným výsledkům a závěrům. Na tento předmět navazují v magisterském navazujícím studiu stejného oboru předměty Technická diagnostika I a II.

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené anotace základní znalosti z diagnostiky technických systémů, které mu umožní se zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni dosud absolvovaného bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KREIDL,M; ŠMÍD,R. Technická diagnostika. Senzory-metody-analýza signálu. 1. vydání. Praha: BEN-technická literatura, 2006,408 s. ISBN 80-7300-158-6.
KREIDL,M; PETR,J; NOVÁK,J.; HOUFEK,P.; DOUBEK,P. Diagnostické systémy. 1. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT Praha, 2001. 352 s. ISBN 80-01-02349-4.
VOŠTOVÁ,V.; HELEBRANT,F.; JEŘÁBEK, K. Provoz a údržba strojů. 1. vydání. Praha: vydavatelství ČVUT Praha, 2002. 124 s. ISBN 80-01-02531-4.
HAMMER,Miloš. Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů. 1. vydání. Praha: BEN – technická literatura, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7300-231-2.
MYKISKA,Antonín. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006,206 s. Učební texty ČVUT v Praze. Fakulta strojní. ISBN 80-01-02868-2.
MENTLÍK, V.; PIHERA,J.; POLANSKÝ,R.; PROSR,P.; TRNKA,P. Diagnostika elektrických zařízení. 1. vydání. Praha: BEN – technická literatura, 2008. 450 s. ISBN 987-80-7300-232-9.
HELEBRANT,F; ZIEGLER,J. Technická diagnostika a spolehlivost, II. Vibrodiagnostika. 1. vydání-dotisk. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2005. 178 s. ISBN 80-248-0650-9.
HAVRILLA, K. Technical Diagnostics: Collected Papers. Nova Science Pub Inc, 1988. 297 p. ISBN-13: 978-0941743419.
CZICHOS, H. Handbook of Technical Diagnostics. 2012. 650 p. SBN 978-3-642-25849-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je vyučován formou cvičení a přednášek. Cvičení jsou povinná. Cvičení je ukončeno zápočtem. K jeho získání je nutná 100% účast a aktivita na cvičeních. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání základních znalostí z diagnostiky technických systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-KSB , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Začlenění technické diagnostiky do kvality produktu
2. Nejdůležitější pojmy z technické diagnostiky
3. Diagnostický systém a jeho popis
4. Diagnostický model, popis, rozbor
5. Diagnostický signál a jeho základní vlastnosti
6. Vybrané metody technické diagnostiky, rozdělení, charakteristika
7. Základy diagnostiky deformace
8. Odporové a optické tenzometry
9. Základy diagnostiky tlaku
10.Tlakoměry hydrostatické, deformační a pístové
11.Úvod do termodiagnostiky
12.Způsoby měření a vyhodnocení teplotního stavu objektu
13.Normy, legislativa a kvalifikace v technické diagnostice

Řízené samostudium

35 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Následující 4 cvičení probíhají jednou za 2 týdny, cvičení trvá 2 hodiny:
1.Začlenění technické diagnostiky do kvality produktu, nejdůležitější pojmy z technické diagnostiky
2.Diagnostický systém a jeho popis, diagnostický model, popis, rozbor
3.Základy diagnostiky deformace, odporové a optické tenzometry
4.Tlakoměry hydrostatické, deformační a pístové
Následující cvičení trvá 1 hodinu:
5.Zápočet