Detail předmětu

Řízení kvality

FP-BrkvPAk. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá problematikou řízení kvality v oblasti průmyslových výrob.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství,

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES, F. Quality management: Řízení jakosti. Vyd. 4. Brno: Zdeněk Novotný, 2007, 127 s. ISBN 978-80-7355-073-8.
Veber, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 100 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu - max. hodnocení 100 bodů v řádném termínu, 80 bodů v prvním opravném a 60 bodů ve druhém opravném termínu.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu. Maximálně 100 bodů při předání v určeném termínu, při pozdním odevzdání pouze max. 80 bodů.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 150 bodů.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky kombinovaná - písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod, základní pojmy kvality, význam kvality, vývoj pohledu na kvalitu
Legislativní požadavky kvality
Základy metrologie
Výrobní proces z hlediska kvality
Regulace procesu
Způsobilost procesu
Technické požadavky na výrobky
Lidský činitel v zabezpečování kvality výrobního procesu
7 jednoduchých nástrojů jakosti
7 nástrojů managementu
Efektivita kontrolního systému v jakosti
Vztah mezi kvalitou, produktivitou a výkonností
Trendy ve vývoji kvality

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor BAK-EPM , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor