Detail předmětu

Seminář C#

FIT-ICSAk. rok: 2018/2019

Syntaxe jazyka C#. Objektová orientace. Objektový model, objekty, třídy. Visual Studio. Ladění a profilace. Návrhové vzory. Grafické uživatelská rozhraní, WPF. Asynchronní programování - procesy, vlákna, úlohy. Dotazování nad persistentními daty pomocí LINQ a ORM Entity Framework.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s moderními přístupy při vývoji software na platformě .NET v jazyce C#. Po úspěšném zvládnutí předmětu budou srozuměni se dobrými programátorskými praktikami, které se v praxi na této platformě využívají. Vybaveni nezbytnou znalostí základních návrhových vzorů a jejich implementací vzhledem ke specifickým rysům jazyka C# a běžně používaných knihoven, absolventi budou připraveni na započetí své kariéry coby .NET vývojáře.
Práce v týmu naučí studenty vzájemné koordinaci a správnému přístupu k softwarovému vývoji. Základy objektově orientovaného programování, konstruktů používaných v C#, návrhových vzorů a práci s persistentními daty pomocí přístupu ORM.

Prerekvizity

Základní znalosti imperativního programování (jazyk C), algoritmizace a verzování kódu.

Doporučená nebo povinná literatura

 • MARTIN, Robert C.; MARTIN, Micah. Agile principles, patterns, and practices in C. Pearson Education, 2006.
 • MARTIN, Robert C. Clean code: a handbook of agile software craftsmanship. Pearson Education, 2009.
 • GAMMA, Erich. Design patterns: elements of reusable object-oriented software. Pearson Education India, 1995.

 • ALBAHARI, Joseph; ALBAHARI, Ben.; C# 7.0 in a Nutshell: The Definitive Reference. O'Reilly Media, Inc., 2017.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Odevzdání projektu rozdělené do tří částí během semestru.
 • Každá část bude samostatně hodnocena a student obdrží zpětnou vazbu ke své práci, kterou zapracuje do následující fáze.
 • Bodové rozdělení dle fází: 20, 30, 50 bodů.
 • Výsledný projekt bude hodnocený v třetí fázi při obhajobě.
 • Účast na bonusovém cvičení bude odměněna bonusovými body (+2b.)

Podmínky zápočtu:
 • Získat nejméně 1 bod z každého odevzdání
 • Získat nejméně 50% bodů z projektu

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Úvod do jazyka C# a platformy .NET, základní syntaxe jazyka.
  2. Úvod do Objektově Orientované Programování a pokročilé konstrukce v jazyce C#
  3. Principy Objektově Orientované Programování v C#, DTO
  4. Base class library, LINQ
  5. Zajištění perzistence ADO.NET a Entity Framework
  6. Základní návrhové vzory, architektura desktopových aplikací
  7. Základní koncepty WPF
  8. WPF Databinding, komponenty a stylování
  9. Paralelní a asynchroní programování proces, vlákno, úloha
  10. Clean Code, SOLID
  11. Pokročilé návrhové vzory
  12. Testování aplikací
  13. Správa paměti, profilace výkonu

Cíl

Cílem je naučit studenty základy objektově orientovaného programování v jazyce C#.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Vypracování týmového projektu v rozsahu 4-5 členů v prostředí Azure DevOps.
 • Cílem je vytvořit plně funkční desktopovou aplikaci, podle OOP principů, komunikující s databází.
 • Hodnocení projektu zohlední správné použití S.O.L.I.D, CleanCode zásad probíraných na přednáškách.
 • V případě řádně ohlášené a doložené překážky ve studiu může student požádat o odložení termínu odevzdání u kterékoliv části projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do jazyka C# a platformy .NET, základní syntaxe jazyka, instalace a představení Visual Studia.
 2. Úvod do Objektově Orientované Programování a pokročilé konstrukce v jazyce C# - výjimky, události, delegáty, lambda výrazy a generika.
 3. Představení základních knihovních funkcí (BCL) a dotazování za pomocí vestavěního nástroje LINQ nad datovými zdroji (kolekcemi, XML, MSSQL).
 4. Propojení aplikace s databází pro zajištění persistence pomocí ORM rozšíření Entity Framework s návrhovými vzory UnitOfWork a Repository.
 5. Psaní čistého, udržovatelného kódu s respektováním Clean Code, S.O.L.I.D. zásad. Ukázky refaktorizace a práce s legacy kódem.
 6. Návrhový vzor Model-View-ViewModel (MVVM) a architektura desktopových aplikací. Mapování databázových entit na modelové třídy.
 7. Continous Integration v prostředí Azure DevOps a testování aplikací - smoke, unit, integrační, UI a akceptační testy.
 8. Základní koncepty tvorby uživatelského rozhraní pomocí Windows Presentation Foundation (WPF).
 9. Návrhové vzory pro práci s vytvářením, strukturováním a chováním - Gang of Four (GoF) v kontextu C#.
 10. WPF za pomoci MVVM, tvorba komponenty a stylování aplikací.
 11. Paralelní a asynchroní programování proces, vlákno, úloha z pohledu C# a použitého .NET frameworku.
 12. Multiplatformní programování .NET Standard, .NET Core. Konteinerizace aplikací pomocí Docker a jejich orchestrace Kubernetes, Docker Swarm.
 13. Nástroje pro správu paměti a profilaci výkonu.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor