Detail předmětu

Návrh počítačových systémů

FIT-INPAk. rok: 2018/2019

Princip procesoru. Koncepce počítačů von Neumannova typu. Typy informace, její zobrazení a kódování. Instrukce, jejich formáty a kódování, způsoby adresování, architektura instrukčního souboru. Modelování algoritmů a subsystémů ve VHDL. Řetězené zpracování. Aritmetické a logické operace. Řadič: základní funkce, obvodová a mikroprogramová realizace. Paměti: typy, organizace, řízení. Hierarchie pamětí, rychlá vyrovnávací paměť. Periferní jednotky, sběrnice a jejich řízení. Měření výkonnosti. Spolehlivost výpočetních systémů. Úvod do paralelních architektur.

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni popsat činnost jednotlivých operačních, paměťových a řídicích podsystémů počítače a jejich vzájemnou komunikaci. Ovládají jazyka VHDL.
Představa o vývojových trendech a možnostech výpočetní techniky.

Korekvizity

Booleova algebra, základy teorie elektrických obvodů, základní stavební prvky počítačů, návrh kombinačních a sekvenčních obvodů.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Drábek, V.: Výstavba počítačů, skripta VUT v Brně, PC-DIR, Brno, 1995
 • Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL, BEN - technická literatura, Praha, 2006
 • Dvořák, V.: Architektura a programování paralelních systémů. Skriptum FIT VUT v Brně, 2004, 170 s., ISBN 80-214-2608-X
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách dostupný na internetových stránkách kurzu.

 • Hennessy, J. L., Patterson, D. A.: Computer Architecture: A Quantitative Approach, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publ., 1996
 • Hamacher, C., Vranesic, Z., Zaky, S.: Computer Organization, 5th edition, McGraw Hill, 2002

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška, půlsemestrální zkouška a vypracování projektů v předepsaných termínech.
Podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu musí student získat nejméně 20 bodů během semestru, tj. z půlsemestrální zkoušky anebo z projektů.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Bez zápočtu se student nemůže zúčastnit zkoušky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  • Úvod, princip činnosti procesoru.
  • Reprezentace dat.
  • Instrukční soubory, registrové struktury.
  • Modelování ve VHDL.
  • Řetězené zpracování informace.
  • Algoritmy operací v pevné řádové čárce.
  • Algoritmy operací v pohyblivé řádové čárce, iterační algoritmy.
  • Řadiče.
  • Paměti, rychlá vyrovnávací paměť.
  • Sběrnice, připojování a ovládání periferií.
  • Výkonnost počítačů a měření výkonnosti.
  • Spolehlivost výpočetních systémů.
  • Úvod do paralelních architektur.

  Osnova numerických cvičení:
  • VHDL - úvod
  • VHDL - syntetizovatelný kód
  • Práce s FITkitem
  • Procesor ve VHDL
  • Huffmanův a Hammingův kód
  • Kód zbytkových tříd, sčítačky
  • Násobičky
  • Dělení
  • Iterační algoritmy
  • Výkonnost, spolehlivost
  • Paralelní architektury

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  • V průběhu semestru budou zadány 2 projekty.

Cíl

Seznámit studenty s výstavbou a činností (jednojádrového) procesoru, zejména s jednotlivými operačními, paměťovými a řídicími podsystémy, s algoritmy základních operací v pevné a pohyblivé řádové čárce, komunikací mezi jednotlivými podsystémy a začleněním procesoru do paralelního výpočetního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a demonstračních cvičeních v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů, půlsemestrální a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT stanoví garant (na písemnou žádost studenta) způsob náhrady zmeškané aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Úvod, princip činnosti procesoru.
 • Reprezentace dat.
 • Instrukční soubory, registrové struktury.
 • Modelování ve VHDL.
 • Řetězené zpracování informace.
 • Algoritmy operací v pevné řádové čárce.
 • Algoritmy operací v pohyblivé řádové čárce, iterační algoritmy.
 • Řadiče.
 • Paměti, rychlá vyrovnávací paměť.
 • Sběrnice, připojování a ovládání periferií.
 • Výkonnost počítačů a měření výkonnosti.
 • Spolehlivost výpočetních systémů.
 • Úvod do paralelních architektur.

Cvičení odborného základu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • VHDL - úvod
 • VHDL - syntetizovatelný kód
 • Práce s FITkitem
 • Procesor ve VHDL
 • Huffmanův a Hammingův kód
 • Kód zbytkových tříd, sčítačky
 • Násobičky
 • Dělení
 • Iterační algoritmy
 • Výkonnost, spolehlivost
 • Paralelní architektury

Projekt

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • V průběhu semestru budou zadány 2 projekty.