Detail předmětu

Finanční management pro informatiky

FP-IfmiPAk. rok: 2018/2019

Finanční management - obsah, činnosti
Hodnocení finanční stability a výkonnosti podniku.
Finanční plánování
Strategický finanční management:
- strategické investiční rozhodování
- strategické finanční rozhodování (optimalizace zdrojů financování)
Operativní finanční management
- řízení platební schopnosti (čistý pracovní kapitál, credit management, řízení hotovosti, kurzová rizika)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování modulu by absolvent měl:
1) umět:
• orientovat se v nabídce zdrojů financování podniku a ovládat metody posuzování výhodnosti zdrojů financování;
• znát vhodná kritéria hodnocení výsledků (výkonnosti) firmy a implementovat je do IS podniku;

2) být schopen udělat
• vyhledávat a využívat relevantní informace z účetnictví a z finančních trhů ke sledování finanční situace podniku a tvorbě finančního plánu podniku;
• implementovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů do IS podniku;

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalosti ekonomiky podniku, finanční matematiky a principů finančního rozhodování.

Doporučená nebo povinná literatura

BRIGHAM, E.R., EHRHARDT, M.C. Financial Management. Tudory and Pracitice, Ohio: South-Western. (EN)
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9. (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5 (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9 (CS)
FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Ukončení předmětu, podmínky zápočtu
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Pro jeho získání je nutné vypracovat a odevzdat seminární práci a absolvovat závěrečnou písemnou práci, která se bude psát dle časového plánu cvičení. Termíny testů budou vypsané v IS a je nutná registrace.
Za vypracování seminární práce je možné získat maximálně 25 bodů (pro splnění nejméně 13 bodů) a ze závěrečné písemné práce maximálně 75 bodů. K získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů.
Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Závěrečná písemná práce
Závěrečná písemná práce bude obsahovat uzavřené otázky a výpočtové úlohy. Výpočtové úlohy budou vycházet z příkladů probraných na cvičeních (či zadaných v rámci domácí přípravy). Uzavřené otázky budou dvou typů, a to jedna správná odpověď a více správných odpovědí (s rozdílným bodovým hodnocením). Body lze získat pouze za ty otázky, u kterých student označí všechny správné odpovědi. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.
Termíny budou zveřejněny v IS v průběhu semestru a je nutné registrovat se na ně.
Pro možnost opravy závěrečné písemné práce bude stanoven jeden termín, který je současně náhradním termínem. Ten bude stanoven v průběhu zkouškového období.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
Strategický finanční management:
- místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
- strategické investiční rozhodování
- strategické finanční rozhodování
- informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí
Operativní finanční management
- řízení platební schopnosti
- credit management - tvorba a správa databáze
- krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling
- krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu

Cíl

Cílem předmětu je zejména:
• poukázat na důležitost definování finančních cílů podniku a obeznámit studenty s možnými způsoby jejich definování;
• poskytnout informace o metodách měření definovaných cílů;
• vybudovat povědomí studentů o možnostech externího financování (finanční trh) a faktorech (kritériích) ovlivňujících rozhodování o využití finančních zdrojů;
• prezentovat přístupy používané v kapitálovém plánování podniku a při posuzování ekonomické efektivnosti investičních záměrů;
• upozornit na potenciální rizika ve finančním a investičním rozhodování a jeho minimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

    obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor