Detail předmětu

DPH v zemích EU

FP-FdphPAk. rok: 2018/2019

Unijní úprava DPH. Principy a pravidla správného určení daně z přidané hodnoty při intrakomunitárních plněních u českých podnikatelských subjektů. Daňová optimalizace. Správné určení - osoby povinné k dani, zdanitelných plnění, místa zdanitelného plnění, uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti, určení základu daně, osvobození od daně, odpočet daně. Role Evropského soudního dvora v oblasti aplikace českých právních předpisů a Směrnice Rady.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o způsobu určování daňové povinnosti, prostředcích vedoucích k daňové optimalizaci a administrativních povinnostech váznoucích k DPH u subjektů realizujících intrakomunitární plnění. Po absolvování předmětu se bude student orientovat v problematice daně z přidané hodnoty u obchodních aktivit podnikatelských subjektů uskutečňovaných v rámci Evropské unie. Student bude seznámen se Směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a z ní vyplývajících skutečností a souvislostí. Student bude schopen určit, kdy se v problematice DPH bude řídit českým zákonem o dani z přidané hodnoty a kdy naopak bude třeba použít Směrnici. Dále student bude chápat roli Evropského soudního dvora a judikátů z oblasti daně z přidané hodnoty a jejich dopad na české podnikatelské subjekty.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné mít detailní znalost principů daně z přidané hodnoty v České republice, dále by měl mít student znalost účetnictví a daňové evidence, schopnost orientovat se v účetních výkazech, základní znalost daně z příjmů.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (CS)
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (CS)
Nařízení Rady č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (CS)
KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 6., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3. (kap. 12 Daně ze spotřeby) (CS)
DRÁBOVÁ, Milena, Olga HOLUBOVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty: komentář. 6. aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 969 s. ISBN 978-80-7478-740-9. (EN)
Portál Soudního dvora Evropské unie (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/) (CS)
SCHELLEKENS, M. European Tax Handbook 2015. Amsterodam. IBFD. June 2015. 1044 s. ISBN 978-90-8722-313-7. (CS)
BENDA, Václav a Milan TOMÍČEK. DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží: praktické postupy uplatňování daně s využitím příkladů. 6. aktualizované vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2015. ISBN 978-80-7273-174-9. (CS)
GALOČÍK, Svatopluk a František LOUŠA. DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby. 7. aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-247-5838-1.
BENDA, Václav. DPH při obchodování se zbožím v rámci EU a se třetími zeměmi. Praha: Svaz účetních, 2016. Metodické aktuality Svazu účetních. ISBN 978-80-87367-68-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou zaměřeny na stručný výklad zákona o dani z přidané hodnoty a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení Směrnice rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Cvičení probíhá formou podporující praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách, rozbor a řešení konkrétních praktických příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet z předmětu
Pro získání zápočtu je nutno splnit následující podmínky:
1. aktivní účast na cvičeních (účast na cvičeních je povinná);
2. dosažení alespoň 50% možných bodů ze zápočtové písemky (max. 20 bodů); test je zaměřen především na příklady na intrakomunitární plnění. Na zápočtovou písemku je dán jeden opravný termín.

Zkouška z předmětu

Test se skládá ze 20 otázek s možností výběru ze tří možností (pouze jedna odpověď je správná):
- správná odpověď: + 1 b.
- neodpovězeno: 0 b.
- chybná odpověď: - 1 b.

Na celkovém hodnocení se podílí rovným dílem hodnocení ze zápočtové písemky a hodnocení z vlastního zkouškového testu (celkový možný počet bodů je tedy 40). Klasifikace zkoušky je shodná s klasifikační stupnicí ECTS.

Celková klasifikace zkoušky je shodná s klasifikační stupnicí ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. DPH v kontextu unijního práva; DPH v daňových soustavách členských států EU; konstrukční prvky DPH
2. Subjekty v DPH, místo plnění, DUZP (včetně východisek ve Směrnici Rady 2006/112/ES)
3. Nárok na odpočet a daňové doklady s akcentem na doklady ve vztahu ke třetím zemím a intrakomunitárním plněním
4. Daňová kontrola – akcent na problematiku DPH ve vztahu ke třetím zemím a intrakomunitárním plněním
5. Karuselové podvody a prostředky proti nim; prokazování na straně daňového subjektu
6. DPH v zemích EU – práce s judikaturou Soudního dvora EU, vybrané instituty a aktuální otázky

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním systému daně z přidané hodnoty v zemích Evropské unie, tím, jaké jsou obecné a specifické právní zásady pro Evropskou unii, jaký vliv má řízení před Evropským soudním dvorem. Studenti získají znalosti o způsobu určování daňové povinnosti, prostředcích vedoucích k daňové optimalizaci a administrativních povinnostech váznoucích k DPH u subjektů realizujících intrakomunitární plnění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, nicméně doporučuje se! Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. O způsobu nahrazení zmeškané výuky rozhoduje individuálně vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor