Detail předmětu

Italský jazyk A2 - 1

FP-IJ1AAk. rok: 2018/2019

Gramatika: osobní zájmena nesamostatná, zvratná slovesa, neosobní forma, rozkazovací způsob pravidelných a nepravidelných sloves, podmiňovací způsob přítomný a minulý, podmínková souvětí druhého a třetího typu.
Slovní zásoba: nakupování, oblékaní, barvy, televize, orientace ve městě, hudba.
Reálie: typy obchodů v Itálii, typické italské výrobky, italská móda, italská televize, italský tisk, současná italská hudba.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí slovní zásobu v rozsahu 1000 slov a střední stupeň gramatiky. Dále bude schopen přečíst a přeložit středně obtížný text, komunikovat ústně i písemně o běžných každodenních záležitostech.

Prerekvizity

Italština pro začátečníky, Italština pro mírně pokročilé. Nuovo Progetto italiano 1 (U1-U7)

Doporučená nebo povinná literatura

J.Janešová: Italština pro samouky (CS)
T.Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1 (IT)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou semináře, kdy je student aktivně zapojený do výuky. Novou látku vyučující vysvětlí v hodině, popřípadě se student připraví doma sám za pomoci on-line kurzu v Moodlu. Během výuky je kladený důraz na to, aby student co nejvíce mluvil a získal tak potřebné znalosti a sebedůvěru v komunikaci v daném cizím jazyce. Doma pak student aktivně pracuje v on-line kurzu, kde je pro něj připravena řada cvičení na procvičování slovní zásoby, gramatiky, poslechu a psaní. Během výuky se používají PW prezentace, interaktivní tabule, internet.

Způsob a kritéria hodnocení

Během semestru student dělá řádně domácí úkoly, připravuje se v e-learningovém kurzu v Moodlu (včetně průběžných testů on-line), je v hodině aktivní a řádně dochází do výuky. Na konci semestru student píše test a je i ústně vyzkoušen (tj. konverzace v daném jazyce).

Jazyk výuky

italština

Osnovy výuky

1. týden: U8: osobní zájmena nesamostatná; nakupování v supermarketu.
2. týden: U8: osobní zájmena nes. ve složených časech (1.část).
3. týden: U8: osobní zájmena nes. se způsobovými slovesy; typy obchodů, typické italské výrobky.
4. týden: U9: zvratná slovesa; nakupování: velikost, barva, placení
5. týden: U9: zvratná slovesa ve složených časech; oblékání.
6. týden: U9: neosobní forma; vyjádření názoru, italská móda.
7. týden: U10: osobní zájmena nesamostatná (3.pád); televizní program.
8. týden: U10: osobní zájmena nes. ve složených časech (2.část); vyjádření přání, žádost o laskavost.
9. týden. U10: rozkazovací způsob kladný a záporný, zájmena v rozkazovacím způsobu; orientace ve městě, italská televize a italský tisk.
10. týden: U11: podmiňovací způsob přítomný; na koncertě
11. týden: U11: podmiňovací způsob minulý; vyjádření názoru
12. týden: U11: podmínková souvětí druhého a třetího typu, vyjádření budoucnosti v minulosti; hudba, italská klasická a moderní hudba.
13. týden: opakování U8-U 11.

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 1000 slov a středního stupně gramatiky. Schopnost přečíst a přeložit středně obtížný text, komunikovat ústně i písemně o běžných každodenních záležitostech. Výstupní úroveň A2 evropského referenčního rámce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor