Detail předmětu

Informatika pro ekonomy

FP-ipePAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen zejména na práci s textovým editorem MS Word, tabulkovým procesorem MS Excel a nástrojem pro tvorbu prezentací MS Powerpoint.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osvojí si základní nezbytné dovednosti při používání aplikačního nástroje MS Office 2016. Tyto dovednosti a zkušenosti mohou využívat jako nástroj ke zpracovávaní projektů a úloh v ostatních předmětech.

Prerekvizity

1. základy používání PC (teoretické i praktické) 2. základy ovládání operačního systému MS Windows 8, 10

Doporučená nebo povinná literatura

Barilla, Jiří, Microsoft Excel 2010 :podrobná uživatelská příručka / Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010. 416 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-80-251-3031-5 (brož.) (CS)
Marek Laurenčík: Excel 2010 pro management, ekonomy a podnikatele , Computer Media 2010, ISBN: 978-80-7402-096-4 (CS)
Josef Pecinovský: Microsoft Office 2013 , Computer Press, Brno 2013, ISBN: 978-80-251-4102-1 (CS)
PECINOVSKÝ, J.; Pecinovský, R. Office 2016 - Průvodce uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. 256 s. ISBN 978-80-247-5691-2. (CS)
BARILLA, J.; Simr, P. ; Sýkorová, K. Microsoft Excel 2016: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2016. 456 s. ISBN 978-80-251-4838-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné splnit následující podmínky:
1. Půl semestrální písemka – pro Splněno - minimálně 50% úspěšnost řešení příkladu. Řešení písemky se odevzdává na elearning školy. Písemka bude zadána v 8. výukovém týdnu. Náhradní, resp. opravný termín písemky je na základě dohody studenta se svým cvičícím.
2. Projekt – pro Splněno - minimálně 50% úspěšnost realizace projektu. Zadání projektu bude zveřejněno na 1. přednášce a na elearningu předmětu. Vytvořený projekt se odevzdává elektronicky na elearning školy, nejpozději do konce 10. výukového týdne (25.11.2018). Odevzdání projektu po tomto termínu bude hodnoceno jako Nesplnění podmínky k zápočtu.
3. Docházka - Za každou účast na cvičení získává student 1 bod. Pokud se cvičení nezúčastní (s omluvou či bez omluvy) nezíská žádný bod. Pokud cvičení neproběhne (z jakéhokoliv důvodu), bude studentům uložen náhradní úkol k vypracování. Řešení náhradního úkolu budou studenti odevzdávat nejpozději do týdne od zrušeného cvičení na elearning školy. Neodevzdané, pozdě odevzdané nebo špatné řešení náhradního úkolu bude hodnoceno 0 body.
4. Aktivita - Na každém cvičení lze za aktivitu získat až 2 kladné body, za neznalost procvičované látky až 2 záporné body.
Složená podmínka pro udělení zápočtu:
JESTLIŽE (Písemka = Splněno) AND (Projekt = Splněno) AND ((Docházka + Aktivita) ≥ 10) PAK Udělení zápočtu = ANO JINAK Udělení zápočtu = NE

Podmínky pro složení zkoušky:
1. Udělený zápočet
2. Znalost probrané látky v rozsahu přednášek, cvičení a úloh zadaných v rámci samostudia
3. Úspěšně vyřešený praktický příklad na PC (zisk alespoň 50 bodů ze 100 možných). Příklad je řešen na PC po dobu 40 minut a jeho řešení student odevzdává na elearning školy. Pokud student řešený příklad v avizovaném termínu neodevzdá, bude klasifikován stupněm „F“

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní jednotky, číselné soustavy, převody číselných soustav,
2. Binární součty, rozhodovací tabulka, ASCII
3. MS Powerpoint - návrh, multimediální objekty, přechody, animace,
4. Prezentace, rozložení, záznam prezentace, tvorba vlastních presentací
5. MS Word - typografie, zásady tvorby dokumentu, šablony dokumentu, rozložení stránky, vzhled stránky a odstavec, konce stránek a oddílů, speciální znaky (konec řádků, konec odstavce, konec stránky, výpustka, tabulátor, pevná mezera, dlouhá, krátká a pevná pomlčka).
6. MS Word - styly odstavců, pás karet vložení, hypertextový odkaz, obrazce, snímek obrazovky, záhlaví, zápatí, číslování stránek, tabulka, funkce tabulky, obsah, poznámka pod čarou, seznam, textové pole, rovnice,
7. MS Word - reference, vložení obsahu, bibliografie, křížové odkazy, vložení rejstříku, vložení seznamu citací, revize, sledování změn, vložení komentáře, volba jazyka pro korekturu pravopisu, přijmutí a odejmutí změn, porovnání verzí,
8. MS Word - hromadná korespondence, interní (MS Excel) a externí zdroj dat, příjemce-zdroje vstupních dat, kontakty MS Outlook, slučovací pole, přepínání zobrazení, tvorba bloku adres, shoda polí, pravidla, dotaz, pokud..pak..jinak, náhled výsledků, sloučení do nového dokumentu, pro tisk, pro email.
9. MS Excel - buňka, list, jednoznačná adresa buňky v rámci listu, sešitu, úložiště, číselná hodnota, odkaz, text, logická hodnota, hypertextový odkaz, funkce, vzorec, ovládací prvek. formátování tabulky, styly, podmíněné formátování, formáty buněk, zarovnávání , slučování buněk,
10. MS Excel - vložení tabulky, definování názvu, správce názvu, předchůdci, následovníci, seřazení dat, filtr dat (automatický, rozšířený), text do sloupců, odebrání duplicit, citlivostní analýza, správce scénářů,
11. MS Excel - souhrny, kontingenční tabulka, kontingenční graf,
12. MS Excel - týden - funkce podle kategorií, použití průvodce, grafy.
13. MS Excel - řešení příkladů

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty dovednosti pracovat s textovým editorem, tabulkovým procesorem a nástrojem pro tvorbu presentací tak, aby všechny tyto kancelářské nástroje mohly být využívány studenty jednak ve výuce dalších předmětů, nebo také k praktickému využití zejména v oblasti ekonomie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor