Detail oboru

Účetnictví a daně

FPZkratka: BAK-UADAk. rok: 2018/2019

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 22.12.2010Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá praktické a vzájemně provázané odborné znalosti zejména v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných organizací, přímých a nepřímých daní, podnikového práva jako i všech oblastí, které jsou standardem pro ekonomické obory. Výuka je zaměřena především na získávání odborných znalostí a rozvíjení schopností jejich aplikace v praxi.

Klíčové výsledky učení

Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního oboru, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky. Studium vychází z požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti účetnictví, daní a práva a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.

Profesní profil absolventů s příklady

Své uplatnění nacházeli a nacházejí absolventi tohoto studijního oboru nejen v soukromé sféře (především na pozicích účetních, asistentů auditorů nebo daňových poradců, ve středním managementu podniků, na finančních úsecích podniků), ale i ve sféře veřejné (zejména jako úřední osoby správců daně či na různých pozicích v jiných institucích státní správy). Studijní plán oboru Účetnictví a daně vytváří i dobrý základ pro to, aby absolvent oboru mohl začít realizovat výkon vlastní podnikatelské činnosti v oblasti ekonomického a účetního poradenství. Kromě toho je obor koncipován i tak, aby jeho absolvent mohl po získání další praxe úspěšně složit zkoušku daňového poradce, která je odbornou regulovanou profesí dle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jednou z podmínek pro připuštění ke kvalifikační zkoušce je získání vyoskoškolského vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu.

Výstupy učení
Znalosti: Absolvent získá teoretické znalosti z oblasti ekonomie, managementu a ekonomiky podniku. Odborné (z pohledu oboru profilové) znalosti absolventa představují zejména znalosti účetnictví a daní podnikatelských subjektů a dále odborné znalosti z vybraných oblastí soukromého a veřejného práva. Student nabyde znalostí MS Office a základních statistických metod a postupů zpracování dat. Kromě uvedeného získá znalost cizího jazyka na úrovni B1 (anglický jazyk).
Dovednosti: Absolvent je schopen charakterizovat základní ekonomické kategorie a principy z pohledu současné mikroekonomické a makroekonomické teorie, chápe stavební prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby. Absolvent je schopen aplikovat normy účetních a daňových předpisů při reflexi souvisejícího legislativního rámce a ekonomických souvislostí (např. v kontextu identifikace možných, právem aprobovaných, variant řešení a selekce optimální volby). Absolvent oboru se orientuje v legislativním rámci pro účetnictví pro subjekty veřejného sektoru. Absolvent je schopen posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí, sestavit kalkulaci nákladů, jako i posoudit finanční situaci podniku. Absolovent je schopen identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data, je schopen aplikovat základní koncepty matematicko-statistické analýzy pro analýzu ekonomických dat. K danému účelu je schopen využívat informační technologie a softwarovou podporu. Absolvent umí využít své komunikační dovednosti při prezentaci své vlastní práce i práce svého týmu a to i v anglickém jazyce, který ovládá slovem i písmem. Absolvent oboru se s ohledem na teoretický základ oboru participovat jako člen týmu při navrhování rozpočtů a vytváření marketingových plánů.

Kompetence: Absolvent je schopen vést účetnictví podnikatelských subjektů, navrhovat kroky vedoucí k daňové optimalizaci a vyplňovat daňové tvrzení pro daň z příjmů fyzických osob, právnických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Absolvent dokáže participovat na přípravě rozpočtů projektů a posoudit jejich ekonomické dopady. Je schopen interpretovat výsledky ekonomických analýz a komunikovat je s pracovníky ostatních útvarů v podniku. Absolvent je rovněž kompetentní k vedení menších pracovních skupin ve spojitosti s plněním úkolů v oblasti podnikové ekonomiky. Dokáže vést jednání v anglickém jazyce.

Klíčové výsledky učení
- komplexní znalost účetnictví podnikatelů
- znalost účetnictví subjektů veřejného sektoru
- komplexní znalost hmotněprávní úpravy daní (důchodové daně, majetkové daně a DPH) a procesněprávní úpravy správy daní (daňový řád)
- znalost vybraných oblastí soukromého a veřejného práva
- znalost managementu a marketingu
- znalost informačních technologií a softwarové podpory pro analyzování dat, efektivnější organizaci práce a prezentování výsledků provedených analýz
- znalost stavebních prvků tržní ekonomiky a jejich vzájemných vazeb
- ovládá anglický jazyk slovem i písmem

Profesní profil absolventů
Absolvent studia dokáže
- vést komplexně účetnictví malých a středních podniků
- identifikovat daňové povinnosti živnostníků, malých a středních podniků a v souvislosti s tím navrhovat prostředky vedoucí k jejich daňové optimalizaci
- sestavovat daňová hlášení pro důchodové daně, majetkové daně a pro DPH
- jako člen týmu srozumitelně prezentovat ekonomické výsledky a jejich relevanci pro rozhodování v podniku
- zhodnotit dopad legislativních změn na účetnictví a daně podniku
- posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí
- sestavit kalkulaci nákladů na činnosti, resp. produkty
- posoudit finanční situaci podniku a vytvořit finanční plán
- efektivně využívat pro svou práci informační technologie a aplikovat adekvátní statistické metody.

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Ekonomika a management B6208je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 11, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
epPDEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
ipePInformatika pro ekonomycs5zimníPovinnýzá,zkano
mak1PMakroekonomie 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
ma1PMatematika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
UzpPZáklady právacs4zimníPovinnýzkano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3zimníVolitelnýklano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ma2PMatematika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
mik1PMikroekonomie 1cs7letníPovinnýzá,zkano
ucePÚčetnictvícs6letníPovinnýzá,zkano
UvfPVeřejné financecs6letníPovinnýzá,zkano
UvpPVeřejné právocs3letníPovinnýzkano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3letníVolitelnýklano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
fpPDFinance podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
UftPFinanční trhycs5zimníPovinnýzá,zkano
UfuPFinanční účetnictvícs6zimníPovinnýzá,zkano
UopPPrávo obchodních korporacícs4zimníPovinnýzkano
UzfoPZdanění fyzických osobcs6zimníPovinnýzá,zkano
KpojPDPojišťovnictvícs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPV3ano
UsopPSpolečenský styk a rétorikacs3zimníPovinně volitelnýPV3ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3zimníVolitelnýzá,zkano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3zimníVolitelnýklne
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UfapPFinanční analýza a plánovánícs5letníPovinnýzá,zkano
UmanPManagementcs7letníPovinnýzá,zkano
UstatlPStatistikacs5letníPovinnýzá,zkano
UusvsPÚčetnictví subjektů veřejného sektorucs6letníPovinnýzá,zkano
UzpoPZdanění právnických osobcs6letníPovinnýzá,zkano
KdetPDDějiny ekonomických teoriícs4letníPovinně volitelnýzkPV4ano
enoPEkonomika neziskových organizacícs4letníPovinně volitelnýzkPV4ano
BFMSEFinancial Management of Small Companyen5letníPovinně volitelnýzá,zkPV4ano
Kopp2PObchod a podpora prodejecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPV4ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3letníVolitelnýzá,zkano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelnýano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3letníVolitelnýklne
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UdrsoPDaňové řízení a soudní ochranacs4zimníPovinnýzkano
UdphPDaň z přidané hodnotycs6zimníPovinnýzá,zkano
MTZPDMetodika tvorby závěrečných pracícs1zimníPovinnýano
UopxPOdborná praxecs5zimníPovinnýano
UpdsPPředdiplomní seminářcs3zimníPovinnýano
UrkPRozpočetnictví a kalkulacecs6zimníPovinnýzá,zkano
UeupPEvropská unie a podnikánícs4zimníPovinně volitelnýklPV5ano
UpmPProcesní managementcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPV5ano
UsopPSpolečenský styk a rétorikacs3zimníPovinně volitelnýPV5ano
UstatzPStatistikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPV5ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UadsPAplikace daňové soustavycs6letníPovinnýklano
UbpsPBankovní produkty a službycs6letníPovinnýzá,zkano
UdsPDiplomní seminářcs6letníPovinnýklano
UmzpPMezinárodní zdanění příjmůcs6letníPovinnýzkano
UorPOptimalizace a rozhodovánícs6letníPovinnýzá,zkano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelnýano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV5 1 UeupP, UpmP, UsopP, UstatzP
PV3 1 KpojPD, UsopP
PV4 1 KdetPD, enoP, BFMSE, Kopp2P
PV1 1 HA1PZ, HA2PZ
PV2 1 HA2PL, HA3PL