Detail předmětu

Předdiplomní seminář

FP-BpdsPDAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce. Podstatnou myšlenkou předmětu je nejenom prohloubit znalostí studentů v oblasti vyhledávání informačních zdrojů, odborné literatury, zpracování rešerší, správnosti citací, ale také plánovat celý proces tvorby bakalářské práce a seznámit je s klíčovými zásadami její formální a obsahové úrovně. Seznámit je s nejnovějšími poznatky metodologie a teorie v oblasti tvorby bakalářské práce a naučit je zásady efektivní prezentace odborných výsledků a obhajoby vlastního názoru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia tohoto předmětu je znalost a dovednost napsat ucelený odborný text, ve kterém studenti v logické struktuře aplikují teoretické poznatky na řešení konkrétního problému z praxe.

Prerekvizity

Předpokladem absolvování předmětu jsou znalosti získané během vysokoškolského studia a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů. Především znalostí z Procesního managementu a Řízení projektů pro tvorbu bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690 (CS)
Doporučená literatura vedoucím bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou individuálních konzulatcí s vedoucím bakalářské práce na kterých se studenti seznamují a prakticky si zkoušejí jednotlivé metody tvorby závěrečných prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- předložení dílčích elaborátu ve stanovených termínech, sestavení a prezentace studie k bakalářské práci.
Klasifikační stupeň je podmíněn včasností, úplností a kvalitou předkládaných studií

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Praxe v průmyslových podnicích
3. Základní myšlenkové operace
4. Základy sociálního výzkumu
5. Metodologie tvořivé práce
6. Formální náležitosti odborné písemné práce
7. Vyhledávání zdrojů a zpracování informací
8. Pravidla citování
9. Formální požadavky bakalářské práce a nejčastější chyby
10. Modelová struktura bakalářské práce, vymezení cílů, obsahu, stanovení metod a postupu řešení práce
11. Pravidla prezentace
12. Taktiky obhajování vlastních názorů
13. Prezentace výsledků vlastní práce a obhajoba vlastního názoru

Cíl

Cílem předmětu je rozvíjet znalostí a dovedností studentů v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vedopucí bakalářské práce kontroluje zpracování dílčí části bakalářské práce:
- vymezení problému,
- stanovení cílů,
- metod a postupu řešení.
Základní i nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 11 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor