Detail předmětu

Snímače

FEKT-BSNIAk. rok: 2018/2019

Předmět poskytuje studentům přehled používaných principů snímačů, jejich parametrů a konstrukcí. Zabývá se instrumentací, koncepcí a postupy měření neelektrických veličin. Na skutečných příkladech z průmyslové praxe prezentuje zejména specifika těchto měření a odlišnosti oproti obvyklým elektronickým měřením elektrických veličin. Pozornost je věnována i snímačům a metodám měření využívajících optických signálů, optických vláknových senzorů a dále sběru, zpracování a vyhodnocení (prezentaci) naměřených výsledků.

Výsledky učení předmětu

Absolvent zná
- základní terminologii snímačů
- kritéria volby snímače a zásady použití snímačů
- principy snímačů běžných technologických veličin a jejich přednosti a nedostatky

Absolvent kurzu je schopen:
- orientovat se v technických podkladech výrobce snímače
- diskutovat návrh a volbu komponent měřicího řetězce,
- určit vhodnou metodu měření pro běžné technologické veličiny na základě požadavků

Absolvent kurzu získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti snímačů a metod měření nejfrekventovanějších neelektrických veličin, včetně návrhu koncepce měření, zpracování a vyhodnocení výsledků.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

ĎAĎO,S.-KREIDL, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT 1996, ISBN80-01-01500-9 (CS)
RIPKA, P. – ĎAĎO, S. – KREIDL, M. – NOVÁK, J.: Senzory a převodníky. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2005, 135 stran (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení (maximálně dvě) lze po domluvě s vyučujícím nahradit. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví obvykle i každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Student odevzdává dva laboratorní protokoly, součástí laboratorního cvičení je i prezentace výsledků.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je zaměřena na ověření znalostí získaných během kurzu. Má povinnou písemnou a laboratorní a povinnou ústní část.
laboratorní výuka 0 - 30
ústní část zkoušky 0 - 70

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

BMFV
1) Úvod - základní terminologie, statické a dynamické parametry snímačů
2) Základní fyzikální principy snímačů - fyzikální jevy
3) Snímače polohy
4) Snímače rychlosti a zrychlení
5) Snímače síly, hmotnosti, tlaku, momentu

BSNI
6) Snímače průtoku
7) Dotykové snímače teploty, tepla, tepelného toku
8) Bezkontaktní měření teploty
9) Snímače optických veličin
10) Snímače ionizujícího záření
11) Snímače magnetických veličin
12) Chemické snímače

Cíl

Cílem kursu je seznámit posluchače se základní teorií, moderními principy a konstrukcemi snímačů fyzikálních veličin a poskytnout znalosti pro jejich návrh a optimální využití nad rámec předchozího kurzu BMFV.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení (maximálně dvě) lze po domluvě s vyučujícím nahradit. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví obvykle každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning