Detail předmětu

Motorová vozidla

FSI-QMVAk. rok: 2018/2019

Předmět Motorová vozidla se zaměřuje na problematiku stavby, konstrukce, testování, jízdní charakteristiky a provoz moderních motorových a přípojných vozidel. Osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, návěsy a přívěsy. Tento předmět přednese konstrukční řešení základních částí moderních motorových vozidel např: nápravy a jejich odpružení i tlumení, brzdové soustavy včetně elektronických systémů (ABS, ESP, HBA,...), mechanismů řízení, zástavba poháněcího agregátu do vozidla včetně jeho ovládání. Dále bude přednesena problematika týkající se pasivní a aktivní bezpečnosti vozidel včetně nejmodernějších asistenčních programů vozidel.

Výsledky učení předmětu

Absolventi předmětu získají komplexní přehled o podstatných souvislostech při konstrukci motorových vozidel včetně ukázek konkrétních technických řešení osobních i nákladních automobilů nejmodernější konstrukce. Dále absolventi získají informace o možnostech testování jak dílčích skupin vozidla tak automobilů jako celku. Získané znalosti vytvoří předpoklady pro optimalizaci provozních a životnostních parametrů s cílem dosáhnout vyváženosti konstrukce vozidla jako celku.

Prerekvizity

Základy kinematiky, dynamiky, pružnosti a pevnosti a konstrukce strojních součástí. Znalosti teorie a dynamiky motorových vozidel.

Doporučená nebo povinná literatura

REIMPELL, Jornsen. The Automotive Chassis. 2nd edition. Oxford: Butterworth - Heinemann, 2001. 444 s. ISBN 0-7506-5054-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Orientace v probíraných problémech a schopnost jejich řešení, prověřovaná a prezentovaná v zadaných příkladech. Podmínkou udělení zápočtu je samostatné vypracování (absolvování) zadaných úloh bez závažných nedostatků. Průběžná kontrola studia je prováděna při kontrole příkladů současně s ověřením požadovaných znalostí. Zkouška: Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny znalosti fyzikální podstaty probíraných problémů, jejich matematický popis na probrané úrovni a aplikace na řešených příkladech. Zkouška se skládá z písemné části (kontrolního testu) a z části ústní. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují: 1. Hodnocení práce ve cvičeních (hodnocení vypracovaných úloh). 2. Výsledek písemné části zkoušky (kontrolního testu). 3. Výsledek ústní části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s koncepcemi, konstrukcí a technologií výroby moderních motorových vozidel, včetně testování a uživatelské problematiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičení je povinná a je kontrolována každé cvičení. Zameškaná výuka se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Druhy a koncepce silničních vozidel
2. Karoserie - druhy karoserií (tvar, účel, vztah k podvozku), návrh a konstrukce (design, materiály)
3. Karoserie - návrh karoserie z hlediska aktivní bezpečnosti (kondiční, pozorovací, ovládací. bezpečnost)
4. Návrh karoserie z hlediska pasivní bezpečnosti (nárazy vozidel, biomechanika, ochrana účastníků silniční dopravy)
5. Pneumatiky a kola
6-7. Zavěšení kol
8. Odpružení
9. Řízení
10.-11. Brzdové systémy.
12.-13. Zkoušení motorových vozidel

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pneumatiky - vyvažování pneumatik, měření teploty pneumatik za jízdy
2. -3. Měření polohy těžiště vozidla
4. Měření momentu setrvačnosti vozidla
5. Zavěšení kol - zjišťování hmotností odpružených a neodpružených hmot nápravy
6. Zavěšení kol - měření kinematických charakteristik nápravy
7. Měření geometrie řízení
8. Zkoušky tlumičů - bezdemontážní diagnostika tlumičů
9. Měření jízdních odporů - dojezdová zkouška
10. Zkoušení brzd v laboratorních podmínkách
11. Zkoušení brzd - jízdní zkouška
12. Kruhový test
13.Vyhodnocení dat z jízdy vozidla - rozbor telemetrickych dat zaznamenaných během jízdy zavodniho automobilu

eLearning